Какво трябва да знаете като свидетел по дело?

Какви са Вашите отговорности?

► Прочетете много внимателно целият текст на призовката, с която сте призован/а за свидетел в съда. Документът ще Ви даде информация пред кой съд трябва да се явите, номера и вида на делото, точната дата, час и място на заседанието.
Щом съдът Ви е пратил призовка, значи Вие сте необходим за установяването на важни обстоятелства по делото.

►Явете се в съда в посочения ден и час. Призовката се връчва достатъчно време преди датата, за която е насрочено съдебното заседание, за да организирате ангажиментите си и да се явите безпрепятствено. Работодателят Ви има законово задължение да Ви освободи от работа, за да се явите на заседанието, за което сте призован(а)!

► В случай, че е налице уважителна причина, поради която не може да се явите пред съда – уведомете го незабвано и си набавете документ, удостоверяващ възпрепятстващото обстоятелство, тъй като ще е необходимо да го представите на съда.

ВНИМАНИЕ! – Имайте предвид, че ако не се явите в съдебното заседание, за което сте призовани без уважителни причини, съдът може да Ви наложи глоба и да постанови принудителното Ви довеждане за следващото заседание чрез органите на съдебната охрана.

► В деня на заседанието се явете в съда, като носите призовката и документ за самоличност.

Пред съда следва да се явите в подходящ външен вид, в противен случай съдебната охрана може да не ви допусне в сградата.

Как да се ориентирате в сградата на съда?

На информационно табло до входа на съда може да се ориентирате в коя зала ще се проведе заседанието, за което сте призован.

Пред съдебната зала има списък на делата за деня и поредността, в която ще се гледат.
Обикновено съдебният секратар обявява делата и Ви кани в залата, но е необходимо и лично да следите поредността и да бъдете внимателен да не пропуснете делото, по което сте призован.

Какви са Вашите отговорности в съдебната зала?

Преди да влезете в съдебната зала трябва да изключите мобилния си телефон.

Когато съдебният състав влиза в съдебната зала всички присъстващи трябва да се изправят на крака.

По време на заседанието слушайте внимателно съдията и изпълнявайте указанията му.
Съдията следи за реда в съдебната зала и може да налага глоби за нарушаването му. В
правомощията на същия е да отстрани от залата всеки, който не спазва реда.

Ако няма пречки за разглеждане на делото, първоначално ще бъде установена самоличността Ви и отношенията, в които се намирате със страните. Ако сте близък роднина на страна по делото (съпруг/а, родител, брат, сестра, син или дъщеря), може да откажете да свидетелствате, без това да влече неблагоприятни последици за Вас.

Съдът ще Ви разясни наказателната отговорност, която носите, ако пред него кажете неистина или затаите истината, когато тя Ви е известна.

След това ще бъдете помолен да излезете от залата и да изчакате да бъдете отново извикан. Моля да изчакайте търпеливо и да не напускайте съда, докато не настъпи момента за Вашия разпит. Използвайте времето, за да си припомните обстоятелствата във връзка, с които сте призован.

По някои наказателни дела е възможно да постъпи искане от някоя от страните делото да приключи по реда на съкратеното съдебно следствие или със споразумение. В тези случаи може да не бъдете разпитван и да Ви освободят преждевременно.

Как се вземат свидетелките показания?

Пред съда сте задължен да говорите истината и да изложите всичко, което Ви е известно по отношение на делото. Наказателният кодекс предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода за свидетел, който устно или писмено съзнателно потвърди неистина или скрие истина.

По време на разпита като свидетел може да ползвате бележки за дати, цифри и други обстоятелства, свързани с Вашите показания.
Изложете под формата на свободен разказ всичко, което ви е известно във връзка със случая, относно който сте призован.

Въпросите ще ви задават страните или съдията, но когато отговаряте винаги се обръщайте към съда. Говорете ясно, разбираемо и не много бързо, като имате предвид, че се води протокол, в който се записва заявеното от Вас.

Слушайте внимателно въпросите на страните и на съдията и отговаряйте конкретно.

ВНИМАНИЕ!

Не се опитвайте да отговорите на въпрос, който не разбирате – по-добре помолете за уточнение.
Не се опитвайте да отговорите на въпрос, отнасящ се до обстоятелства, които не помните или не знаете.
От вас се очаква да изложите факти, а не предположения.

Не сте задължен да отговаряте на въпроси, които могат да уличат в извършване на престъпление Вас или Вашия близък родственик.

Не инициирайте диалог или словесен конфликт с никой от присъстващите в залата, дори да бъдете провокиран.

Имайте предвид, че дори разпитът Ви да е приключил, съдът може да разпореди да останете в съдебната зала.

Как да бъдете компенсиран за направените пътни разноски за явяването Ви в съда?

Ако сте призовани като свидетел пред съд извън населеното място, където живеете, може да ви бъдат присъдени пътни разноски за явяването в съдебно заседание.

За целта е необходимо:

1. След като приключи разпита Ви или в края на заседанието да поискате от съда да Ви бъдат заплатени направените разноски;
2. Да представите на съдебния секретар документ, удостоверяващ разхода (например – автобусен билет).