Районен Съд Димитровград

Банкови сметки

БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД
Обслужваща банка: СИБанк, клон Хасково, офис Димитровград

1. Банкова сметка за държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост, разноски по делата:
IBAN: BG62 BUIB 7101 3137 6977 01
BIC: BUIB BGSF

2. Банкова сметка за вещи лица и гаранции:
IBAN: BG96 BUIB 7101 3337 6977 03
BIC: BUIB BGSF

3. Банкова сметка на държавен съдебен изпълнител:
IBAN: BG96 BUIB 7101 3337 6977 03
BIC: BUIB BGSF