Районен Съд Димитровград

Банкови сметки

БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД
Обслужваща банка: ОББ АД

Международен банков идентификационен код (BIC) на ОББ е: UBBSBGSF

1. Банкова сметка за държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост, разноски по делата:
IBAN: BG06 UBBS 8888 3137 6977 01

2. Банкова сметка за вещи лица и гаранции:
IBAN: BG40 UBBS 8888 3337 6977 03

3. Банкова сметка на държавен съдебен изпълнител:
IBAN: BG40 UBBS 8888 3337 6977 03