Свидетелство за съдимост

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани, с изключение на родените в чужбина.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ И КОГА СЕ ИЗИСКВА?

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

Най-често, такова се изисква при постъпване на работа. Изисква се още при кандидатстване за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

Свидетелство за съдимост може да получите по електронен път или в РС гр.Димитровград.

I. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ИЗДАДЕНО ОТ РС ГР.ДИМИТРОВГРАД

Работно време: Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа (………)

1. Ако подавате молбата за издаване на свидетелство за съдимост лично е необходимо да представите:

– заявление
– лична карта
– акт за раждане
– квитанция за платена държавна такса в размер на 5 лв.

2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за роднина: низходящи, възходящи, братя, сестри или за съпруг, както и от лица, упражняващи адвокатска професия, към посочените в т. 1 документи, задължително се прилага и изрично писмено пълномощно.

3. Ако исканото свидетелство за съдимост е за друго лице, към посочените в т. 1 документи задължително се прилага изрично нотариално заверено писмено пълномощно.

Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, но не по – късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по – късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост на лице, родено в Р.България

ВАЖНО!

С цел улесняване придвижването на хората с увреждания и осигуряването на достъпа им до сградата на РС – Димитровград, Ви уведомяваме, че откъм северната част на Съдебната палата (до офиса на Централна кооперативна банка – клон Димитровград) е изградено техническо съоръжение – рампа, за достъп до първия етаж на сградата на Районен съд – Димитровград.

II. ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.

Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/