Справки

Търсене на публикувани съдебни актове в Интернет порталът за публикуване на съдебните актове (ЦУБИБСА)

Вие получавате достъп до тази информация , чрез проект “Обновени информационни системи за по-добро обслужване“ и „Създаване на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Интернет порталът за публикуване на съдебните актове (ЦУБИБСА) предоставя възможност за справки с актовете, постановени от всеки отделен съд, групиране на делата по определени показатели с възможност за разширено търсене по различни критерии. По този начин информацията за съдебните актове става достъпна в Интернет незабавно след нейното създаване и потвърждение.

ЦУБИБСА

ЦУБИБСА