Администрация

Административен секретар:

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 13.

Функциите на административния секретар включват:организиране работата на съдебните заседатели и осъществяване на връзката с тях, приемане на жалби и оплаквания; организиране приема на граждани от председателя на съд, организиране воденето и съхраняването на служебните досиета и др.

Главен счетоводител:

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 12.

Служба „Деловодство“

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 21.

Приемно време за граждани: всеки работен ден от 09.00 ч. – 17.00 часа, без прекъсване.

В регистратурата се приемат постъпващите в съда документи за първоначално образуване на граждански, наказателни и административни дела дела – искова молба, обвинителен акт, постановление на прокурора, искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, жалба срещу наказателно постановление, молба, жалба, както и документи по образувани вече в съда дела. На всеки приет документ служителят в регистратурата е длъжен да постави входящ номер и текущата дата, които съответстват на входящия регистър. След два работни дни срещу входящия номер може да бъде получена информация за номера на гражданското дело и съдебния състав, за да можете да направите по-късно справка в деловодството.

В гражданско деловодство се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване. До настъпването на срока за архивиране в деловодството се пазят и делата с влезли в сила решения, които са подготвени за архивиране.

В деловодството може да се направи справка за текущата информация за делото – страни, насрочване, приключване, предмет, съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела – молби за отлагане и пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производствата, молби за представяне на квитанции за платени държавни такси, молби за прилагане на доказателства, писмени становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи и т.н.

Справка за произнасянето на съда по дадената молба може да бъде направена в деловодството след три работни дни.

В наказателно деловодство се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване. До настъпването на срока за архивиране, в деловодствата се пазят и делата с влезли в сила решения, които са подготвени за архивиране. В деловодството може да се направи справка за текущата информация за делото – страни, насрочване, приключване, предмет, съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела – молби за отлагане и пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производствата, молби за представяне на квитанции за платени държавни такси, молби за прилагане на доказателства, писмени становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи и т.н.

Служба „Съдебни секретари“

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 14 и 16.

Службата включва всички съдебни секретари в съда.

Дейността на съдебният секретар включва: съставяне на протоколи за откритите съдебни заседания по образец; изпълняване разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставяне на документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; поставяне на списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла и пр.

Протоколите от откритите съдебни заседания се изготвят съобразно предвидения в Закона образец в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

Служба „Бюро Съдимост“

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 18.

Приемно време за граждани: всеки работен ден от 09.00 ч. – 17.00 часа.

В Бюро „Съдимост“ за съдимост събират и съхраняват данни за лицата, осъдени от българските съдилища, за лицата, на които българските съдилища са наложили мярка по чл. 78 „а“ от Наказателния кодекс, както и за българските граждани, осъдени от чуждестранни съдилища, чиито присъди са приети за изпълнение при условията и по реда предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. Въз основа на събраните данни бюрото за съдимост дава сведения за лицата, родени в района, който обслужва съда.

Организацията и работата на бюрото за съдимост се урежда с Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на бюрата за съдимост.

Служба „Регистратура“ и „Архив“

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 20.

Приемно време за граждани: всеки работен ден от 09.00 ч. – 17.00 часа, без прекъсване.

В архива се съхраняват дела, приключили с влезли в сила съдебни актове, както и приключените деловодни книги. Срокът за съхранение се определя от вида на делото, след което се унищожава, като се запазват само постановените решения за установяване на вещни права върху недвижими имоти, постановените присъди и одобрените от съда споразумения. В архива се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела – молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове, молби за приемане и отказ от наследство, както и за издаване на съдебни удостоверения за свършени дела.

Съдебно-изпълнителна служба

Намира се на 2 етаж в Съдебната палата – стая 15.

Приемно време за граждани: всеки работен ден от 09.00 ч. – 17.00 часа, без прекъсване

Съдебно-изпълнителната служба изпълнява решенията на съда. Основната й функция е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични вземания и изпълнение на непарични вземания. Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в Закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело, е наличие на изпълнителен лист издаден от съответния съд. В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

При изпълнение на функциите на съдебно-изпълнителната служба, се събират държавни такси съгласно Тарифа № 1 от Закона за държавните такси в раздела за съдебно изпълнение.