Районен Съд Димитровград

Вещи лица

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към съдебен район на Апелативен съд Пловдив, за 2016 г. Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. и ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи (Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи) за съдебния район на окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик и Хасково към съдебен район на Апелативен съд Пловдив, за 2016 г. Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г. и ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.