Районен Съд Димитровград

Постановени съдебни актове – 2019 г.

РАЗДЕЛ VІ СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Чл.13.(1) На интернет страницата се публикуват и следва да са достъпни постановените през текущата година актове, както и тези от предходната, което е срокът за съхраняване на публикуваните съдебни актове на интернет страницата на съда.

(2) При липса на достатъчно дисково пространство по разпореждане на административния ръководител системният администратор снема от WEB сайта на съда част от публикуваните най-стари актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите вътрешни правила са утвърдени от административния ръководител – председател на съда, влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване и са публикувани на интернет страницата на съда.

2. Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване.