Районен Съд Димитровград

Постановени съдебни актове – 2019 г.

РАЗДЕЛ V АЛГОРИТЪМ ЗА “ОБЕЗЛИЧАВАНЕ” НА ТЕКСТОВИ ОРИГИНАЛИ

Чл.12(1) Процедурата за “обезличаване” включва:

замяна ЕГН на физически лица със символи „*********“;

заличаване имена на физически лица – страни по съответното дело с инициали. Например: текстът от решението „Петър Иванов Петров “ се заменя с текст „П.И.П.“;

заличаване адреси на физически лица – страни по делото със символи „***“.

Алгоритмът за „обезличаване“ текста на съдебен акт се основава на сравняване на налични в базата данни структурирани данни за физически лица (страни по съответното дело) с текста в „присъединения“ документ. Т.е. ако в Word документът има цитирани име и фамилия на физическо лице, което не е въведено в системата като страна в съдебния спор, алгоритъмът за заличаване няма да замени имената на това физическо лице с инициали. Аналогично е и по отношение на адресите на физическите лица.

За осигуряване коректност на алгоритъма за автоматично „обезличаване“, при изготвяне на съдебния акт следва да бъдат взети под внимание следните изисквания:

при изписване вида на делото да не се използват съкращения, особено за граждански дела. Например: вместо “гр.д.” да се въведе “гражданско дело”, вместо “ч.гр.дело” – “частно гражданско дело”;

да не се използват съкращенията “гр.” и “с.” освен в случаите на изписване на адрес;

имената на физическите лица – страни по делата да се изписват по възможност без правописни грешки;

по възможност адрес на физическо лице да се изписва максимално близо след имената на лицето. Например: “Иван Илиев Иванов с постоянен адрес гр.Варна, ул.Мир №1, ет.1, ап.1”.

Освен посочените в ал.1 лични данни, със символи „***“ се обезличават и всички други лични данни по чл.9, т.2 на участниците в процеса.

Преценката за данните по ал.4 се извършва от лицето по чл.8, ал.1 според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува. По същество, в почти всички случаи тези данни се съдържат в актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ.

Обезличават се със символи „***“ и номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.