Районен Съд Димитровград

Постановени съдебни актове – 2019 г.

РАЗДЕЛ ІІІ НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ АКТОВЕ

Чл.6. Не подлежат на публикуване следните съдебни актове:

Актовете, постановени в охранителни производства.

Всички актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, в т.ч. разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл.73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.

Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или в административни производства и могат да бъдат:

за налагане на глоби;

за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;

за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

за даване на указания на страните;

актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

за допускане или недопускане на доказателства;  за издаване на изпълнителен лист;

други.

Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.

Актове, на които е поставен гриф за сигурност (класифицирани съдебни актове).

Актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството (например: определение по чл.243 и чл. 244 от НПК – се публикуват).

Чл.7. Съдът има задължение да публикува само собствените си съдебни актове.