Постановени съдебни актове – 2019 г.

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове

Търсенe на СА в централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, съгласно чл.64 от ЗСВ

Граждански дела 2019г. Наказателни дела 2019г.
1. ЯНУАРИ 1. ЯНУАРИ
2. ФЕВРУАРИ 2. ФЕВРУАРИ
3. МАРТ 3. МАРТ
4. АПРИЛ 4. АПРИЛ
5. МАЙ 5. МАЙ
6. ЮНИ 6. ЮНИ
7. ЮЛИ 7. ЮЛИ
8. АВГУСТ 8. АВГУСТ
9. СЕПТЕМВРИ 9. СЕПТЕМВРИ
10. ОКТОМВРИ 10. ОКТОМВРИ
11. НОЕМВРИ 11. НОЕМВРИ
12. ДЕКЕМВРИ 12. ДЕКЕМВРИ

ПРАВИЛА за организацията на публикуване на съдебните актове

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези правила определят реда и начина за публикуване на съдебните актове на интернет страницата на съда, спазвайки разпоредбата на чл.64 от ЗСВ и решение по Протокол № 42/29.10.2009г. на ВСС.

Чл. 2. Цели на публикуването:

Осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата, чрез оповестяване на постановените съдебни актове;

Оповестяване на създаваната съдебна практика с оглед повишаване на ефективността на съдебната система;

Обезпечаване приложението на чл.280, ал. 1, т. 2 от ГПК;

Улеснение на гражданите.

Чл. 3. Ограничения, отнасящи се до публикуването:

ограничения зададени в разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ;

ограничения по Закона за защита на личните данни;

ограничения от Закона за защита на класифицираната информация.

други ограничения и изключения:

актове, засягащи следствена или банкова тайна;

актове в обезпечителния процес;

разпорежданията за издаване на заповеди по чл.417 от ГПК и по чл. 410 от ГПК;

актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата;

актове, постановявани в рамките на охранителните производства.