Районен Съд Димитровград

Постановени съдебни актове – 2018 г.

РАЗДЕЛ IV ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА АКТОВЕТЕ ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 8. Като техническо изпълнение, публикуването се извършва от системния администратор, а при отсъствие – от административния секретар.

Чл.9.(1) Обезличаването на самите актове, с оглед спазване на посочените по-горе ограничения се извършва от съдебните секретари и съдебните деловодители, чрез вменяване на допълнителни задължения със заповед на административния ръководител и допълване на длъжностната му характеристика. (2) При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт (актове), съдията-докладчик или административния ръководител дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

Чл.10. Данни, подлежащи на обезличаване, преди публикуването на съдебните актове:

От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица – участници в производството. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

Освен посочените в т.1 лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват, например:

данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

данни за професия или за заемана длъжност;

данни за членство в определена организация;

данни за етническа, расова, религиозна принадлежност (напр.българин, циганин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр.)

Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

Чл.11. Не подлежат на обезличаване:

данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

имената на магистрата, постановил съдебния акт;

номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

данните на юридическите лица;  други данни.