Районен Съд Димитровград

Постановени съдебни актове – 2018 г.

РАЗДЕЛ ІІ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ АКТОВЕ

Чл. 4.(1) Актове, които подлежат на публикуване:

Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване (постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения), както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт (присъда, решение, определение или разпореждане), ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.

Публикуват се пълните съдебни актове – мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл.64, ал.2 от ЗСВ и в случаите, когато присъдата е постановена за престъпление по раздел осми от Глава втора на НК, при които се публикуват само диспозитивите на съдебните актове, след съответно обезличаване на физическите лица, техните имена и адреси.

Актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, на които се публикуват само диспозитивите, са:

по дела за установяване или оспорване на произход;

за осиновяване или прекратяване на осиновяване;

по дела за поставяне под запрещение или отменянето му;

по дела за издръжка или изменение на издръжка;

по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод;

по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;  по други дела.

Актове, извън хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, на които също се публикуват само диспозитивите, са:

присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК. Предвид особеностите на съдържащата се в тези актове информация е важно внимателно да се следи за обезличаване на съответните данни от диспозитива на тези актове;

съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността – чл. 136, ал. 1 от ГПК;

Чл.5. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. Публикуването на диспозитива на присъдата става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.