Районен Съд Димитровград

Конкурси

Списък на недопуснати до конкурс за длъжността “Съдебен деловодител“

Списък на кандидатите, недопуснати до конкурс за  длъжността  “Съдебен деловодител“, обявен със Заповед № РД-13-215/07.10.2016 г. на административен ръководител – Председател на Районен съд – Димитровград № по ред Вх. № и дата Име, презиме и фамилия Основание за недопускане…

Списък на кандидатите допуснати до конкурс за длъжност „Съдебен деловодител“

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за  длъжността  “Съдебен деловодител “, обявен със Заповед № РД 215/ 07.10.2016 г. на Председателя на Районен съд – Димитровград. № по ред Вх. № и дата  Име, презиме и фамилия 1. вх. № …

Списък на кандидатите допуснати до конкурс за длъжност „Съдебен секретар“

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за  длъжността  “Съдебен секретар “, обявен със Заповед № РД 220/ 13.10.2016 г. на Председателя на Районен съд – Димитровград № по ред Вх. № и дата Име, презиме и фамилия 1. вх. № …