О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Димитровград, 12.11.2019 год.

 

 

Днес, 12.11.2019 год., в разпоредително заседание на Димитровградски районен съд Гергана Стоянова – районен съдия, докладчик по депозирана искова молба  с вх.№ 10566/26.09.19г. по описа на Районен съд-Димитровград и образувано г.д.№1648/19г.по описа на Районен съд-Димитровград намирам следното :

         Съдът е оставил цитираната искова молба без движение.

С разпореждане от 27.9.2019 г. е указал на ищеца, че в едномесечен срок от връчване на препис от последното следва да представи актуално удостоверение за данъчна оценка на имота и актуална схема/скица на имота; да се внесе дължимата държавна такса, доколкото размерът на същата не може да се определи без да е представено удостоверението за данъчна оценка на недвижимия имот; да се депозира вписана исковата молба.

Изрично е указал, че при неотстраняване на горепосочените недостатъци, исковата молба ще му бъде върната, а производството по делото прекратено.

Съобщението в тази насока, ведно с разпореждането на съда е връчено редовно на пълномощник на ищеца на 7.10.19г.

Разпореждането на съда не е изпълнено.          

В предоставения от съда срок ищецът не е изпълнил указанията на съда.

Като взе предвид факта, че констатираните в исковата молба нередовности не са изправени в определения срок, исковата молба следва да бъде върната.

 

         С оглед гореизложеното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ВРЪЩА подадената от ищеца искова молба с  вх.№ 10566/26.09.19г. по описа на Районен съд-Димитровград.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1648/2019г. по описа на Районен съд-Димитровград.

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС-Хасково в едноседмичен срок от връчването на препис от същото.

  

                                                         Районен съдия: