О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Димитровград, 14.11.2019 год.

 

 

Днес, 14.11.2019 год., в разпоредително заседание на Димитровградски районен съд Гергана Стоянова – районен съдия, докладчик по депозирана искова молба  с вх.№ 10376/24.9.2019г. по описа на Районен съд-Димитровград и образувано г.д.№1594/19г.по описа на Районен съд-Димитровград намирам следното :

         Съдът е оставил цитираната искова молба без движение.

С разпореждане от 25.9.2019 г. е указал на ищеца, че в едномесечен срок от връчване на препис от настоящото разпореждане да представи:

-изрично пълномощно за процесуално представителство по настоящото производство на адв.Л. С.Д.-ВАК, доколкото исковата молба е подписана от нея, а такова по делото липсва;

- актуално удостоверение за данъчна оценка на описания в исковата молба процесен недвижим имот;

-актуална скица на процесния имот;

-да се представи доказателство за платена ДТ по сметка на ДРС, като размерът на следващата се държавна такса към настоящия момент не може да се определи, без да е представено удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, а размерът на цената на иска се определя по правилата на чл. 69, ал. 1, т. 4 ГПК,тъй като е предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, който има за предмет вещни права върху имот и данъчната оценка на имота представлява и цена на иска (арг. по чл. 69, ал. 1, т. 4 вр. т. 2 ГПК);

-да се депозира вписана искова молба.

По отношение заявеното особено искане в исковата молба с правно основание чл.389, вр.чл.391, ал.1 т.1 от ГПК-за допускане на обезпечение на предявения иск, чрез спиране на изпълнението по ИД № 1335 по описа на ЧСИ Н.Кабакова до приключване на настоящото производство, съдът ще се произнесе след изтичане на определения едномесечен срок за отстраняване на допуснатите нарушения в исковата молба, тъй като се иска допускане обезпечение на предявен, а не бъдещ иск и особеното искане по чл. 389 ГПК няма самостоятелно значение и следва съдбата на исковата молба.За прецизност следва да се посочи и конкретизира рег.№ на посочения ЧСИ и районът на действието му, предвид липсата на други данни в тази насока, при евентуално последващо произнасяне от съда по особеното искане.

 

         Изрично му е указал, че при неизпълнение на така дадените указания в срок исковата молба ще бъде върната.

 

 

 

Съобщението в тази насока, ведно с разпореждането на съда е връчено редовно на пълномощник на ищеца на 8.10.19г.

Разпореждането на съда не е изпълнено.          

В предоставения от съда срок ищецът не е изпълнил указанията на съда.

Като взе предвид факта, че констатираните в исковата молба нередовности не са изправени в определения срок, исковата молба следва да бъде върната.

 

         С оглед гореизложеното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ВРЪЩА подадената от ищеца искова молба с  вх.№ 10376/24.9.2019г. по описа на Районен съд-Димитровград.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1594/2019г. по описа на Районен съд-Димитровград.

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС-Хасково в едноседмичен срок от връчването на препис от същото.

  

                                                         Районен съдия: