ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

           Районен съд  -Димитровград, в закрито заседание на единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               Съдия: ОГНЯН ГЪЛЪБОВ

                                               Членове:

Секретар

Прокурор

Разгледа докладваното от съдията

Гр.дело №1512 по описа за 2018 година на Районен съд- Димитровград, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е образувано по искова молба от „Бест плюс“ЕООД против ЕТ“Братя Я.-Ю.Я.“, ЕТ“Бексимпо-Б.Г.“ и „П.А.Д.“ООД, с която се иска да бъде допусната и извършена делба на съсобствени недвижими имоти.

По делото е постановено Решение №90/15.03.2019г., с което е допусната делба между страните на процесните имоти, което не е влязло в сила, поради депозирана от съделителя ЕТ“Бексимпо-Б.Г.“ въззивна жалба.

С Определение №819/16.07.2019г., съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните.

На 01.10.2019г. в РС-Димитровград е депозирана молба от ЕТ“Бексимпо-Б.Г.“ и „П.А.Д.“ООД, в която се иска двамата молители да бъдат заличени като страни –съделители по делото, тъй като на 18.09.2019г. продали своите идеални части от процесния съсобствен имот на трето лице „Канар топ“ООД. Искат делото по отношение на тях да бъде прекратено, като представят нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот от 18.09.2019г.

На 04.10.2019г. по делото е постъпила молба от „Бест плюс“ЕООД, ЕТ“Братя Я.-Ю.Я.“ и „Канар-топ“ООД, с която ищецът заявява, че иска производството по делото да бъде прекратено, поради оттегляне на предявения иск за делба на процесния недвижим имот.

С оглед така направеното от страна на ищеца изявление за прекратяване на по делото, поради оттегляне на иска за делба, съдът счита, че първо производството по същото следва да бъде възобновено, а след това прекратено на основание чл.232 от ГПК. Доколкото постановеното решение №90/15.03.2019г., с което е допусната делба между страните на процесните имоти не е влязло в сила, предвид постъпилата против него въззивна жалба от съделителя ЕТ“Бексимпо-Б.Г.“, същото следва да бъде обезсилено, а въззивната жалба върната на жалбоподателя, който на 18.09.2019г. заедно с „П.А.Д.“ООД са продали своите идеални части от делбения имот на „Канар топ“ООД.

На основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дружеството-молител за извършване на делба на процесния недвижими имот „Бест плюс“ЕООД, с ЕИК 131304696, следва да бъде осъдено да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Димитровград държавна такса в размер на 100 лева.

Предвид изложеното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№1512/2018г. по описа на РС-Димитровград.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1512/2018г. по описа на РС-Димитровград, поради направено оттегляне на предявената молба за делба на съсобствен недвижим имот от страна на ищеца „Бест плюс“ЕООД, с ЕИК 131304696, със седалище и адрес на управление в гр.София, район „Красно село“, Бизнес Център Сердика, бул.“Акад.Иван Гешов“ №2Е, офис 310, представлявано от Марин Трошов Янков и Денис Мари Брехерет.

ОБЕЗСИЛВА Решение №90/15.03.2019г. по гр.д.№1512/2019г. по описа на РС-Димитровград за допускане на делба, невлязло в сила, поради депозирана против него въззивна жалба от съделителя ЕТ“Бексимпо-Б.Г.“, с ЕИК 130303844, със седалище и адрес на управление в гр.София, Бизнес Център Сердика, бул.“Акад.Иван Гешов“ №2Е, офис 305, представлявано от Б.Г. С..

ВРЪЩА въззивна жалба от ЕТ“Бексимпо-Б.Г.“, с ЕИК 130303844, против Решение №90/15.03.2019г. по гр.д.№1512/2019г. по описа на РС-Димитровград за допускане на делба, на жалбоподателя.

ОСЪЖДА „Бест плюс“ЕООД, с ЕИК 131304696, със седалище и адрес на управление в гр.София, район „Красно село“, Бизнес Център Сердика, бул.“Акад.Иван Гешов“ №2Е, офис 310, представлявано от Марин Трошов Янков и Денис Мари Брехерет, да заплати държавна такса в полза на държавата по сметка на РС-Димитровград, в размер на 100 /сто/ лева.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: