Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                             № 460

 

                                     гр. Димитровград 14.11.2019г.

 

                          В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

**********ският районен съд, в публичното заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ГЕРГАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Дарина Петрова в присъствието на прокурора …………… като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр.д. № 1213/2019г. по описа на РС – **********, за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК.

 

Предявеният иск е за допускане на делба на имот – съпружеска имуществена общност.

 

В исковата молба ищецът  Д.И.З. твърди, че с ответницата са бивши съпрузи.Сключили брак на 27.06.1983 г. Бракът им е прекратен с влязло в сила решение №452 постановено по гр.д.№ 1260/2018 г. по описа на ДРС.През 1991 г. закупили апартамента, ведомствено жилище от ДФ^****“.Същият е закупен като СИО, след развода станал обикновена съсобственост.Не можели да живеят заедно, нито да ползват заедно апартамента, нита да се разберат и доброволно да прекратят съсобствеността.Апартамента се намирал в **********, бул.**********, на седмия етаж, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ 59.37 кв.м., ведно с избено помещение №21 с полезна площ от 2.41 кв.м., ведно с 1.052% идеална част от общите части на сграда, а и правото на строеж, при граници: по документ за собственост- изток-стълбище, запад-общ.място, север-общ.място, юр.общ.място, за избено помещение;изток-коридор, запад-общ.място, север-мазе №20, юг- мазе №19.Апартаментът е с идентификатор по кадастралната карта **********, находящ се в сграда №3 построена в имот с идентификатор **********, при съседи на етажа с идентификатор **********.

Моли съда да постанови решение, с което да допусне и извърши делба върху сьсобствения самостоятелен обект в сграда-Апартамент описан по горе, при следните квоти 1/2 идеални части за него и 1/2 идеални части за ответника.

 

 ОТВЕТНИКЪТ Е.И.З. счита иска за допустим и основателен.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

 

         С Решение № 452/27.12.18г., постановено по гр.д. № 1260/2018г. по описа на РС – **********, влязло в законна сила на 19.1.2019г. е прекратен сключения на 27.6.1983г. брак между Д.И.З. и Е.И.З., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

         Видно от приетия като доказателство по делото Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти от 18.1.1991г. е, че на същата дата страните по делото са закупили ведомствен апартамент на ДФ“****“, находящо се в град **********, бул.“Ленин“ №48, вход А, апартамент 21, седми етаж.

От представената и приета като доказателство по делото схема на самостоятелен обект в сграда с № **********от 26.6.19г., процесният недвижим имот съставлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ********** по КК на гр.**********, одобрена пред 2006г., намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор **********, на адрес град **********, бул.”**********“№** вх. ** ап. ** ет. ***, с предназначение жилище, апартамент, площ 59.37 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №21 и 1.052% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-**********, под обекта-**********.3.72, над обекта-**********.3.96.

Данъчната оценка на този имот видно от приетото като доказателство по делото Удостоверение № ДО001713/5.7.2019г. възлиза на сума в размер на 7636.70 лева.      

        

         Така възприетата фактическа обстановка налага следните правни изводи:

 

         Безспорно по делото бе установено, че към момента на придобиване на собствеността върху недвижимия имот, находящ се в гр.**********, бул.”**********“№** вх. ** ап. ** ет. *** /на 18.1.1991г./ е съществувал граждански брак между страните по делото – ищецът З. и отв.З., като в това отношение съдът изхожда от приетото като доказателство по делото съдебно решение.  Предвид текста на чл.21 ал.1 от СК условията, при които възниква съпружеската имуществена общност, са точно определени и те са: 1. Придобилият имуществото да има качеството на съпруг; 2. Придобитото имущество е от даден вид – вещ, право върху вещ или паричен влог; 3. Имуществото да е придобито по време на брака; 4. То да е резултат на съвместен принос.Не се спори по делото от страните, че този имот е бил придобит по време на брака.В тази насока са и представените и обсъдени от съда писмени доказателства.

         С оглед изложените по-горе съображения и предвид факта, че страните не могат да ликвидират по доброволен начин възникналата съсобственост върху процесния недвижим имот, както и че по делото безспорно бе доказана основателността на предявения иск, доколкото бе установена съсобствеността между страните и факта, че те са лицата, които следва да участват в делбата, съдът счита, че следва да бъде допусната делба върху следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ********** по КК на гр.**********, одобрена пред 2006г., намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор **********, на адрес град **********, бул.”**********“№** вх. ** ап. ** ет. ***, с предназначение жилище, апартамент, площ 59.37 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №21-2 и 1.052% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-**********, под обекта-**********.3.72, над обекта-**********.3.96.

Относно квотите, при които следва да бъде допусната делбата, съдът изхожда от разпоредбите на чл.28 от Семейния кодекс, според който при прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни, тоест делба следва да бъде допусната при квоти: 1/2 идеална част за съделителя З. и 1/2 идеална част за съделителя З..

        

         Мотивиран от горното, съдът

 

                                                 Р     Е       Ш     И      :

 

ДОПУСКА да се извърши СЪДЕБНА ДЕЛБА между Д.И.З., ЕГН ********** *** и Е.И.З., ЕГН ********** ***, на следния съсобствен недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ********** по КК на гр.**********, одобрена пред 2006г., намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор **********, на адрес град **********, бул.”**********“№** вх. ** ап. ** ет. ***, с предназначение жилище, апартамент, площ 59.37 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №21-2 и 1.052% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-**********, под обекта-**********.3.72, над обекта-**********.3.96, при квоти:  1/2 /една втора/ идеална част за Д.И.З. и 1/2 /една втора/ идеална част за Е.И.З..

 

Назначава вещо лице Марияна И. със задача да даде заключение за поделяемостта на допуснатия до делба недвижим имот и неговата действителна пазарна цена при депозит в размер на 120 лева, вносим от страните по равно.   

 

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Съдебният акт е обявен на 14.11.2019 г.

Секретар: Д.Петрова