Мотиви към  присъда № 20/20.03.2018 г., постановена по НОХД№ 111/ 2018 г. по описа на РС- Димитровград.

1.      Против С.А.С.,  род. на *** ***, б.гр., неграмотен, неженен, ЕГН **********, неосъждан, е внесен обвинителен акт,  с който е обвинен в това, че в периода от 10.07.2017 г. до 27.07.2017 г.  в гр. Димитровград, като пълнолетно лице без да е сключил граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14- годишна възраст- С.Б.В., родена на *** год.- престъпление по чл. 191, ал.3, вр., ал.1 от НК; и в в това, че в периода от 10.07.2017 г. до 27.07.2017 г.  в гр. Димитровград, при условията на продължавано престъпление, се съвъкупил с лице, ненавършило 14- годишна възраст- С.Б.В., родена на *** год., като извършеното не представлява престъпление по чл. 152 от НК - престъпление по чл. 151, ал.1, вр. ал.26, ал.1 от НК.

2.      ПРОКУРОРЪТ- г-н Палхутев пледира виновен, предлага общо наказание лишаване от свобода при условията на чл. 55 от НК, отложено по реда на чл. 66 от НК и налагане на пробационна мярка в изпитателния срок.

3.      ЗАЩИТНИКЪТ- адв. И. пледира подобно, но моли пробационна мярка да не се налага по социални мотиви.

4.      ПОДСЪДИМИЯТ- С.А.С. се признава за виновен, признава фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, разкайва се.

5.      Производството по делото се проведе по реда на чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът намира:

Материален закон:

6.      НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС.

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който се съвъкупи с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.

Чл. 191. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Пълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години.

Факти по делото.

7.        Св. Б.В. заедно със З.С.М., с която живеели преди време на семейни начала, са родители на св. С.В. , род. на *** г. След раздялата на св. В. със З.М., децата им, вкл. малолетната С.В., останали при св. В. който поел грижите над тях, като живеели в гр. Свиленград, а майката З.М. заминала за чужбина. През лятото на 2017 г. З.М. се завърнала в България, като поискала децата да отидат при нея в гр. Димитровград. Св. В. се съгласил и изпратил децата си, в т.ч. св. С.В., при майка им в гр. Димитровград. В гр. Димитровград св. С.В. се запознала със С.С., като двамата се харесали и започнали да се виждат, въпреки че св. В. била на 13 години и това обстоятелство било известно на С.. На 10.07.2017 г. двамата отишли в гората намираща се до кв. „Изток“ в гр. Димитровград, като правили секс. След това отишли при родителите на С. като им казали, че двамата много се харесват и искат да се „оженят“. По това време майката на св. С.В. била заминала отново за чужбина, като С.В. била останала при леля си в гр. Димитровград. След като правили секс на 10.07.2017 г. С.С. решил да заживее на съпружески начала със св. В., в дома на родителите си в гр. Димитровград, на ул. „Пета“ №52, като двамата заживели в отделна стая. С. и родителите му се срещнали със св. В. ***. Св. В. не бил съгласен дъщеря му да се „жени“ толкова малка, но св. В. му казала, че много обича С. и ще избяга при него при което се съгласил, като С. и св. В. от 10.07.2017 г. заживели на семейни начала в гр. Димитровград, на ул. „Пета“ №52. Междувременно в Отдел „Закрила на детето“ в гр. Димитровград се получил сигнал, че св. В. е дете в риск и най- вероятно е заживяла на семейни начала, като при извършена проверка чрез органите на РУ на МВР - Димитровград и служители на Отдел „Закрила на детето“ се установило, че действително св. В. е заживяла на съпружески начала със С. в къщата на неговите родители, в отделна стая, като двамата от 10.07.2017 г. до 27.07.2017 г. когато било установено това обстоятелство от органите на полицията, двамата са имали няколко полови контакти. Предвид възрастта на св. В. й била предоставена полицейска закрила и на 27.07.2017 г. била предадена обратно на баща й в гр. Свиленград. Според св. В., което се потвърдило и обв. С., от 10.07.2017 г. двамата заживяли на съпружески начала, след като имали полов контакт, до 27.07.2017 г. г., когато било преустановено незаконното съжителство, като през това време имали няколко полови контакта.От извършена по делото съдебномедицинска експертиза се установява, че св. В. има девствена ципа, с дефлорационна щърбина, получена в следствие на разкъсване на ципата при извършване на полово сношение, като щърбината е причинена преди повече от 15 дни считано от момента на прегледа /27.07.2017 г./, като е напълно възможно същата да е получена на 10.07.2017 г., като след разкъсване на девствената ципа при първо полово сношение, състоянието й се запазва и не се променя при последвали полови сношения, което не позволява да се определи техния брой.

8.      Подсъдимият не бил осъждан по смисъла на НК.

9.      Горната фактическа обстановка се установи по реда на чл. 372, ал.4 от НК от самопризнанията на подсъдимия  и непротиворечащите му доказателства, събрани на досъдебното производство.

Правни изводи за съставомерност.

10.     Несъмнено се установи, че подсъдимият е извършил престъпление по чл. 191, ал.3, вр., ал.1 от НК - в периода от 10.07.2017 г. до 27.07.2017 г.  в гр. Димитровград, като пълнолетно лице без да е сключил граждански брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14- годишна възраст- С.Б.В., родена на *** год..

11. Установи се периода време и мястото, където подсъдимият заживява на съпружески начала  в едно домакинство с ненавършилата 14 год. г- ца В..

12. Обвиняемият има ясно знание за възрастта на г- ца В..

13.  Двамата нямат право да сключат граждански брак, по реда и условията на българското законодателство.

14. Безспорно се установи по делото, че подсъдимият е извършил и второ престъпление по чл. 151, ал.1, вр. ал.26, ал.1 от НК- в периода от 10.07.2017 г. до 27.07.2017 г.  в гр. Димитровград, при условията на продължавано престъпление, се съвъкупил с лице, ненавършило 14- годишна възраст- С.Б.В., родена на *** год., като извършеното не представлява престъпление по чл. 152 от НК

15. Живеейки  заедно, подсъдимият е осъществил няколко съвъкупления с г- ца В..

16. Тя не е принуждавана нито чрез заплаха, нито чрез сила да го стори, нито е била привеждана в безпомощно състояние, за да го стори. Така деянието не представлява престъпление по чл. 152 от НК.

17. Възрастта на г- ца В. е достатъчна в комплекс с горното да съставомери от обективна страна визираното в обвинителния акт престъпление.

18. Всеки от актовете на съвъкупяване осъществява поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.Престъплението е продължавано по смисъла на чл. 26 от НК, като ограничението на чл.26, ал.6 от НК не е релевантно тук.

19. От субективна страна подсъдимия е осъществил престъпленията умишлено, с пряк умисъл - съзнавал е, обществено опасния им характер и последици и е искал настъпването им.

За наказанието

20.  За извършените престъпления не са налице предпоставките на чл. 78а от НК ex lege.

21. Няма други основания за отпадане наказателната отговорност на подсъдимият, така той трябва да бъде наказан.

22.  При определяне размера на дължимото наказание, съдът взе предвид смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, отчитайки и предложението на Държавата. Като смекчаващи се отчетоха искреното самопризнание и съдействие при разкриване на обективната истина , ниския социален статус. В крайна сметка и за двете престъпление подсъдимият трябва да бъде наказан при условията на чл. 55 от НК- най- ниското предвидено наказание в специалните състави се явява необосновано високо за превъзпитание на подсъдимия, а са налице комплекс от многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства.

23. Няма конфликт по смисъла на чл. 58а, ал.4 от НК, по- благоприятно е приложението на чл. 55, ал.1 , т.1 от НК за него.

24. Изхождайки, че престъплението по чл. 191, ал.3, вр. ал.1 от НК е по - леко наказуемо от престъплението по чл. 151, ал.1 от НК, съдът на посочените основания диференцира двете наказания, за първото наложи лишаване от свобода за срок от девет месеца, за второто- лишаване от свобода за срок от 10 месеца.

25. Налице са предпоставките на чл. 23, ал.1 от НК . На това основание съдът определи едно общо наказание между наложените на подсъдимия с настоящата присъда, в размер на по- тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 10 (десет) месеца

26.  Чл. 24 от НК не е правилно да се прилага в този случай.

27. Всички предпоставки на чл. 66, ал.1 от НК са налице за това наказание.Подсъдимият ще се превъзпита и поправи по- добре , ако наказанието не се търпи ефективно. По тази причина съдът отложи изтърпяването на така определеното общо наказание за срок от 3 години.

28. По делото бяха направени разноски, които предвид признаването му за виновен,  подсъдимият следва да заплати- по сметка на ОДМВР- Хасково в размер на 162.72лева.

 

Мотивиран така, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

Съдия: