П Р О Т О К О Л

 


27.03.2018 година                                                                             гр.Димитровград

 

Димитровградският Районен Съд

на двадесет и седми март през две хиляди и осемнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАРИНОВ

 

секретар Таня  Радичева

прокурор Бойко Живков

сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НОХД № 159 по описа за 2018г.

 

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ – А.С.Т. – редовно призован, уведомен по телефона, се явява лично и с адв.Г.Х., редовно упълномощен защитник от досъдебното производство от 21.03.2018г.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА– ДИМИТРОВГРАД- редовно призовани, се явява прокурор Живков.

           

           По хода на делото:

ПРОКУРОРА – ход на делото.

АДВ.Х. – ход на делото.

ОБВ. Т. – ход на делото.

                                                          

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Пристъпи към снемане самоличността на обвиняемия:

ОБВ. А.С.Т. -  роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът разясни ПРАВАТА на ОБВ. Т. по НПК:

ОБВ. Т. – наясно съм с правата си по НПК. Запознат съм с обвинението. Упълномощил съм си адвокат Х..

 

           ВЪЗРАЖЕНИЯ против състава на съда не се направиха.

 

ПРОКУРОРА – Внесли сме споразумение за прекратяване на наказателно производство на основание чл. 381 от НПК по Бързо производство № 195/2018г. по описа на РУ на МВР– Димитровград при условия, подробно описани в същото и моля да го одобрите и прекратите наказателното производство срещу обв.Т. за престъплението, в което е обвинен, а именно по чл.234, ал.1, предл.2 от НК.

 

АДВ. Х. – подписахме споразумение, съгласно изискванията на НПК, което внесохме в съда, моля да разгледате и да одобрите така внесеното споразумение и прекратите наказателното производство срещу подзащитния ми.

                       

            Съдът намира, че споразумението за прекратяване на наказателното производство е за повдигнато обвинение за умишлено престъпление по глава VІ, раздел ІІ-ри от НК, предвид което същото е допустимо и следва да бъде поставено на разглеждане.

Водим от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА за разглеждане споразумението, постигнато между Районна прокуратура-Димитровград, представлявана от прокурор Бойко Василев Живков и адвокат Г.Д.Х. ***, защитник на обвиняемия по бързо производство № 195/2018г. на РУМВР- Димитровград А.С.Т., за прекратяване на наказателното производство по горепосочения ред.

 

            СЪДЪТ ДОКЛАДВА ВНЕСЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът РАЗЯСНИ на обв. А.С.Т. обстоятелствата, посочени в цитираните разпоредби, при което същият  заяви, както следва:

 

ОБВ. А.С.Т. - разбирам правата, които имам. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с текста, изложен в споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

           

С оглед становището на страните, Съдът намира, че следва да бъде вписано съдържанието на окончателното споразумение.

На основание  чл.382, ал.6 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

          ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 195/2018г. ПО ОПИСА НА
РУМВР-ДИМИТРОВГРАД - ПР. № 310/2018г. НА РП-ДИМИТРОВГРАД
на основание чл.357, ал.1, т.4, вр. чл.381 и сл. от НПК

Днес, 21.03.2018г. (двадесет и първи март две хиляди и осемнадесета година), Районна прокуратура-Димитровград, представлявана от прокурор Бойко Василев Живков и адвокат Г.Д.Х. ***, защитник на обвиняемия по бързо производство № 195/2018г. на РУМВР- Димитровград А.С.Т.,

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО БП № 195/2018г. НА РУМВР-ДИМИТРОВГРАД ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО И ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДА СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЩИЯ РЕД, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

*

1.                            Страните постигат съгласие, че деянието съставлява престъпление по чл.234, ал.1, предложение второ от НК и обвиняемият А.С.Т., ЕГН: **********, роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2018г. в гр.Димитровград, Хасковска област държал в немаловажен случай акцизни стоки (80 кутии цигари „ММ Classic Slims“ с по 20 къса цигари всяка от тях, 20 кутии цигари „Assos Slims” с по 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only“, 80 кутии цигари „Compliment Blue” c no 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only, 70 кутии цигари „Karelia Ome Superslims” c no 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only“ и 20 пакета цигари „L&M Red Label Fine Cut“ c no 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only ) всичките без акцизен бандерол, когато такъв бандерол се изисква по закон (чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат: ... т.2 - тютюневите изделия” и чл.99, ал.2, т.4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Забраняват се: ... т.4 - държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE”) на обща стойност 1573 (хиляда петстотин седемдесет и три) лева.

2.                            Страните се споразумяват наказанието лишаване от свобода на обвиняемия Т. да се наложи при приложението на чл.381, ал.4 от НПК, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК да се определи под предвидения в

чл.234, ал.1 от НК най-нисък предел от една година лишаване от свобода и да му се наложи наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване да се отложи по реда на чл.66 от НК с изпитателен срок от три години.

Страните се споразумяват на основание чл.381, ал.4 от НПК, вр. чл.55, ал.З от НК на обвиняемия Т. да не бъдат налагани наказанията глоба и лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК, предвидени в чл.234, ал.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.

3.    Страните се споразумяват на основание чл.234, ал.З от НК съхраняващите се в РУМВР-Димитровград като веществени доказателства по делото 80 кутии цигари „ММ Classic Slims“, 20 кутии цигари „Assos Slims”, 80 кутии цигари „Compliment Blue”, 70 кутии цигари „Karelia Ome Superslims” и 20 пакета цигари „L&M Red Label Fine Cut“ да се отнемат в полза на държавата.

4.  Страните се споразумяват направените по бързото производство 82,11 лева (осемдесет и два лева и единадесет стотинки) разноски за извършената експертиза, да се възложат на обвиняемия Т..

 

5.  С престъплението имуществени вреди не са причинени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

За Районна прокуратура – Димитровград:

прокурор БОЙКО ЖИВКОВ…………………………..................................

 

 

 

 

 

адв.Г.Х.-***:…………...……….…..……

(защитник на обв.А.Т.)

 

 

 

 

 

 

Обвиняемия А.С.Т.:..………………………..….…..       

 

 

 

 

 

     

Съобразявайки се с текста на окончателното споразумение, съдът намира, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

С оглед горното, на основание  чл.382, ал.7 НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: №…......

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Димитровград, представлявана от прокурор Бойко Василев Живков и адвокат Г.Д.Х. ***, защитник на обвиняемия по бързо производство № 195/2018г. на РУМВР- Димитровград А.С.Т., споразумение, както следва:

            ПРИЗНАВА обв.А.С.Т. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********

 

за ВИНОВЕН  в това, че:

 

На 16.03.2018г. в гр.Димитровград, Хасковска област държал в немаловажен случай акцизни стоки:

- 80 кутии цигари „ММ Classic Slims“ с по 20 къса цигари всяка от тях,

- 20 кутии цигари „Assos Slims” с по 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only“,

- 80 кутии цигари „Compliment Blue” c no 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only,

- 70 кутии цигари „Karelia Ome Superslims” c пo 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only“ и

- 20 пакета цигари „L&M Red Label Fine Cut“ c no 20 къса цигари всяка от тях с надпис на опаковките „For duty free sale only“ –

- всичките без акцизен бандерол, когато такъв бандерол се изисква по закон (чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат: ... т.2 - тютюневите изделия” и чл.99, ал.2, т.4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Забраняват се: ... т.4 - държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE”) на обща стойност 1573 (хиляда петстотин седемдесет и три) лева -

- престъпление по чл.234, ал.1, предл. 2-ро от НК,

поради което на основание чл.234, ал.1, предл. 2-ро, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 4 (четири) месеца.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 (три) години.

 

На основание чл.381, ал.4 от НПК, вр. чл.55, ал.З от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия А.Т. наказанията „ГЛОБА“ и „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА по чл.37, ал.1, т.7 от НК“, предвидени в чл.234, ал.1 от НК наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

На основание чл.234, ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата съхраняващите се в РУ-МВР-Димитровград като веществени доказателства по делото 80 кутии цигари „ММ Classic Slims“, 20 кутии цигари „Assos Slims”, 80 кутии цигари „Compliment Blue”, 70 кутии цигари „Karelia Ome Superslims” и 20 пакета цигари „L&M Red Label Fine Cut“, като същите да бъдат УНИЩОЖЕНИ.

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв.А.С.Т. – със снета по делото самоличност, да заплати направените деловодни разноски по досъдебното производство в размер на 82.11 лева (осемдесет и два лева и единадесет стотинки) за възнаграждение на вещо лице, която сума да се приведе по сметката на ОД на МВР-Хасково.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Препис от настоящото споразумение да се изпрати на РУ-МВР-Димитровград, за сведение и изпълнение в частта досежно веществените доказателства.

 

 

Заседанието се закри в 13.30 часа

Протокола изготвен в съд.заседание.

 

Секретар:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

По отношение на взетата на ДП мярка за неотклонение, с оглед наложеното наказание, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата на БП № 195/2018г. по описа на РУ на МВР-Димитровград мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” спрямо обв. А.С.Т..

 

Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен Съд Хасково в 7-дневен срок от днес с частна жалба и частен протест.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: