П Р О Т О К О Л

08.03.2018 г.                                                                                              гр.Димитровград

Районен съд Димитровград

На осми март през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: ПЕТЪР ПЕТРОВ

                                                                                          Членове:           

         Съдебни заседатели:

 

Секретар: Т. Д.

прокурор:  Санко Банчев

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  съдия Петров

НОХД  № 126 по описа за 2018 година.

На именното повикване в  10,30 часа, се явиха

 

            ПОДСЪДИМАТА С.П.П. – редовно призована, се явява лично и с адв. Д.Г. ***, назначен като договорен защитник на досъдебното производство.

            За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Димитровград – редовно призовани, се явява прокурор Санко Банчев.    

           

            По хода на делото:

            ПРОКУРОР: Моля да дадете ход на делото.

            АДВ. Г.: Ход на делото.

            ПОДСЪДИМАТА П.: Да се гледа делото.

           

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Пристъпи се към снемане самоличността на подсъдимата.

            ПОДСЪДИМАТА С.П.П. – родена на *** г. в гр.Харманли, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, безработна, неомъжена, ЕГН: **********, неосъждана.

ПОДСЪДИМАТА П.:  Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

            Съдът разясни на подсъдимата правата, които има по НПК.

            ПОДСЪДИМАТА П.:  Запозната съм с правата си по НПК.

           

Искания за отводи не се правят от страните.

            Съдът даде възможност на страните да направят искания

Внесен е обвинителен акт съобразно изискванията на чл.248а от НПК.

ПРОКУРОР: Господин Съдия, със защитника и подсъдимата сме постигнали споразумение, което моля да бъде одобрено.

АДВ. Г.: Постигнахме споразумение и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМАТА П.: Постигнахме споразумение и моля да го одобрите.

            С оглед досега извършеното и при разбор на въпросите по чл.248 от НПК, съдът намира, че делото е подсъдно на съда и няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство, няма допуснато съществено нарушение в съдебното производство. Налице са основанията за разглеждане на делото по особените правила в частност за решаването му със споразумение, по тази причина делото следва да бъде разгледано незабавно след разпоредително заседание за разглеждане и евентуално одобряване за споразумение.

Водим от горното, Съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА че няма допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила на досъдебното производство по смисъла на чл. 249, ал.4 от НПК.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок от произнасянето му пред ХОС.

На основание чл.252, ал.1 НПК, насрочва делото за разглеждане, днес, незабавно по реда на чл.381 и сл. от НПК.

            Съдът, намира че споразумението за прекратяване на наказателното производство е представено в срок, предвид което няма пречка да бъде разгледано по специалните правила, а именно по реда на глава ХХІХ от НПК, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК.

            ДОПУСКА за разглеждане на споразумението, постигнато между Санко Банчев – прокурор при Районна прокуратура – Димитровград и адвокат Д.Г. ***, като защитник на подсъдимата С.П.П..

            ДОКЛАДВА внесеното споразумение.

            На основание чл.382, ал.4 от НПК, на подсъдимата се разясниха обстоятелствата, посочени в цитираните разпоредби, при което тя заяви:

            ПОДСЪДИМАТА П.: Разбирам правата, които имам. Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. Съгласна съм с текста, изложен в споразумението, доброволно съм го подписала. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

            Страните не правят искания за промени.

            С оглед горното, съдът намира, че следва да бъде вписано съдържанието на споразумението на основание чл. 382, ал.6 от НПК, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ВПИСВА съдържанието на споразумението, както следва:

С П О Р А З У М Е Н И Е

за решаване на наказателно производство на основание чл. 384,вр. чл.381 от НПК

Днес 08.03.2018г., в гр. Димитровград, между Санко Сабинов Банчев – Мл.прокурор в Районна прокуратура – Димитровград и адв. Д.Г. ***, защитник на С.П.П. с ЕГН ********** ***, подсъдима по НОХД № 126/2018г. по описа на Районен съд гр.Димитровград, се сключи настоящото споразумение за решаване на наказателното производство, на основание чл. 384 ал.1 от НПК:

1.      С.П.П. е родена на ***г*** с ЕГН **********, със средно образование, неомъжена, неосъждана, българка, българско гражданство, живуща *** 13, безработна, се признава за виновен за това че:

На  19.02.2018г в гр. Димитровград, без надлежно разрешително, държала високорисково наркотично вещество, а именно: метамфетамин с общо нетно тегло 2,2977 грама със съдържание на активен наркотично действуващ компонент метамфетамин 25% тегловни процента на стойност 57,44 лева, като случая е маловажен - престъплението чл.354а,ал.5, вр. ал.3, т.1, предложение първо от НК.

Престъплението е извършено при пряк умисъл. Умисъла на дееца е обхващал както обстоятелствата, че упражнява трайно фактическа власт върху наркотично вещество, от вид и със съдържание, описани по-горе, така и че същите действия извършва по отношение на високорискови наркотични вещества и без надлежно издадено разрешение за това.

Съобразявайки целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, страните се съгласяват на подсъдимата С.П.П. с ЕГН ********** *** да бъде определено наказание при условията на чл. 54,ал.1 НК, поради което и на основание чл. чл. 354а,ал.5, вр.ал.3, предл.второ, т.1,предложение първо, вр.чл.54,ал.1 НК се определя наказание „Глоба“ в размер на 800 лева.

2.      Разследването по делото е приключено. Престъплението, за което се постига настоящото споразумение, не е сред визираните от чл. 381, ал. 2 НПК, за които не се допуска сключване на споразумение.

4. С деянието не са причинени имуществени вреди.

5. На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382 ал.7 от НПК е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда за С.П.П. с ЕГН ********** ***, и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

6.На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ НК – „опаковки“ –от наркотични вещества, като вещи принадлежащи на виновния и послужили за извършването на деянието следва да се отнемат в полза на държавата.

7.На основание чл. чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението – 2,2773 грама остатъци неизразходвано количество след анализ, изпратени в ЦМУ отдел "МРР-НОП"-София за съхранение следва да се отнеме в полза на държавата и унищожи.

8. На основание чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимата С.П.П. с ЕГН ********** *** следва да заплати направените деловодни разноски в размер на 79.51лв.,  за възнаграждение вещо лице.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И  СЕ:

 

 

 

 

 

 

За Районна прокуратура – Димитровград:

ПРОКУРОР САНКО БАНЧЕВ                                                   …..…………

 

  

 

 

 

 

ПОДСЪДИМАТА С.П.П.                 ..……………

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК на подс. С.П.

адв. Д.Г.                                                              …………….

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ ПЕТЪР ПЕТРОВ :

                                                                                              ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

            Съобразявайки се с текста на окончателното споразумение, съдът намира, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради гореизложеното и на основание чл. 382, ал.7 от  НПК, съдът

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:      …. / 08.03.2018 година

 

 

            ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Димитровград, представлявана от прокурор Санко Банчев и адв. Д.Г. ***, като защитник на подсъдимата С.П.П., споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

 

            ПРИЗНАВА под. С.П.П. - родена на *** г. в гр.Харманли, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, безработна, неомъжена, ЕГН: **********, неосъждана

 

            за ВИНОВНА в това, че:

На  19.02.2018г в гр. Димитровград, без надлежно разрешително, държала високорисково наркотично вещество, а именно: метамфетамин с общо нетно тегло 2,2977 грама със съдържание на активен наркотично действуващ компонент метамфетамин 25% тегловни процента на стойност 57,44 лева, като случая е маловажен - престъплението чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предложение първо от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, предл.второ, т.1,предложение първо, вр.чл.54, ал.1 НК Й НАЛАГА наказание „Глоба“ в размер на 800 лева.

 

На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ НК, ОТНЕМА в полза на Държавата  „опаковки“ – от наркотични вещества, като вещи принадлежащи на виновния и послужили за извършването на деянието,.

 

На основание чл. чл.354а ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предметът на престъплението – 2,2773 грама остатъци неизразходвано количество след анализ, изпратени в ЦМУ отдел "МРР-НОП"-София за съхранение, които следва да бъдат унищожени.

 

            ОСЪЖДА подсъдимата С.П.П. с ЕГН ********** *** да заплати направените по досъдебното производство деловодни разноски в размер на 79,51 лева - за възнаграждение на вещо лице, която сума следва да се внесе по сметка на ОД на МВР Хасково.

           

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

            С оглед така постановеното определение и на основание чл. 309 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимата С.П.П. мярка за неотклонение “Подписка” по БП № 131/2018 г. по описа на РУ на МВР – Димитровград.

 

            Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Хасково в 7-дневен срок, считано от днес.     

                                  

 

СЪДИЯ: ………………….

                                                                                      /Петър Петров /

 

Заседанието се закри в 10.45 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЪДИЯ:

 

             

                                                                      

СЕКРЕТАР: