П Р О Т О К О Л

 


20.03.2018 година                                                                             гр.Димитровград

 

Димитровградският Районен Съд

на двадесети март през две хиляди и осемнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАРИНОВ

                                                               Съдебни заседатели: М.М.

                                                                                                      Е.Н.

секретар Таня  Радичева

прокурор Атанас Палхутев

сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НОХД № 117 по описа за 2018г.

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ – С.В.В. – редовно призован, уведомен по телефона, се явява лично.

           ПОДСЪДИМИЯТ – С.А.Й. – редовно призован, уведомен по телефона, се явява лично.

За двамата подсъдими се явява адв. Г.Ч., служебно назначен защитник от досъдебното производство.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА– ДИМИТРОВГРАД- редовно призовани, се явява прокурор Палхутев.

ОЩЕТЕНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРИЦА“ – СЕЛО СКОБЕЛЕВО – редовно призовани, уведомени по телефона, не се явява представител.

           

           По хода на делото: 

ПРОКУРОРА – ход на делото.

АДВ. Ч. – ход на делото.

ПОДС. В. – да се гледа делото.

ПОДС. Й. – да се гледа делото.

                                                          

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА Разпоредителното Заседание.

 

Пристъпи към снемане самоличността на подсъдимия:

ПОДС. С.В.В. - роден на ***г. в гр.Първомай, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, трудово зает, неосъждан, ЕГН: **********.

Съдът разясни ПРАВАТА на подс. В. по НПК:

ПОДС. В. – наясно съм с правата си по НПК. Получих препис от обвинителния акт, Разпореждането на Съда и приложението преди повече от 7 дни. Съгласен съм да ме защитава адв. Ч..

 

ПОДС. С.А.Й. - роден на ***г***, Община Димитровград, български гражданин, без образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********.

Съдът разясни ПРАВАТА на подс. Й. по НПК:

ПОДС. Й. – наясно съм с правата си по НПК. Получих препис от обвинителния акт, Разпореждането на Съда и приложението преди повече от 7 дни. Съгласен съм да ме защитава адв. Ч..

 

           ВЪЗРАЖЕНИЯ против състава на Съда не се направиха.

 

Относно въпросите, които се обсъждат в разпоредително заседание, съобразно разпоредбата на чл.248 от НПК:

 

ПРОКУРОРА: считам, че:

1. делото е подсъдно на съда;

2. няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно споразумение, което сме постигнали;

5. нямам претенции за разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

6. Нямам искане относно взетата мярка за процесуална принуда;

7. Нямам искания за събиране на нови доказателства, събраните на ДП са достатъчни да обосноват решаване на делото от Съда.

8. Нямам искания за призоваване на други лица по делото.

 

АДВ. Ч. – По въпросите на чл.248 от НПК нямам възражения, не се позовавам на нито една от отрицателните предпоставки, не претендираме допуснати съществени процесуални нарушения. Внасяме постигнатото споразумение и моля да го одобрите

 

Съдът, като взе предвид становището на страните по отношение на направените изявление по въпросите по чл.248 от НПК, намира, че следва да бъде прието това тяхно становище, предвид което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА становището на страните, както следва:

По т.1 – делото е подсъдно на Районен съд-Димитровград.

По т.2 – няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

По т.3 – няма допуснати на ДП съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на страните.

По т.4 – налице са основания за разглеждане на делото по особените правила- а именно за разглеждане на постигнатото и представено пред съда споразумение;

По т.5 – не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

По т. 6 – няма основание за изменение на мярката за процесуална принуда.

По т. 7 – няма искания за събиране на нови доказателства.

По т.8 – делото следва да бъде насрочено с присъстващите днес страни в съдебно заседание веднага след приключване на разпоредителното такова.

           

С оглед горното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.248, ал.5 от НПК насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание, което да бъде проведено веднага след настоящото разпоредително заседание.

 

По хода на съдебното заседание:

 

ПРОКУРОРА – ход на делото.

АДВ. Ч. – ход на делото.

ПОДС. В. – да се гледа делото.

ПОДС. Й. – да се гледа делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Заседанието продължава по реда на глава 29 от НПК- разглеждане на внесеното споразумение.

 

ПРОКУРОРА – подписахме споразумение, съгласно изискванията на НПК, което внасяме за разглеждане в днешното съдебно заседание. Моля да разгледате днес споразумението и да го одобрите, като прекратите наказателното производство срещу подс. В. и подс. Й..

АДВ. Ч. – подписахме споразумение, съгласно изискванията на НПК, което внасяме в Съда и желанието ни е да бъде разгледано днес. Моля да одобрите внесеното споразумение и прекратите наказателното производство срещу подзащитните ми.

ПОДС. С.В. – Напълно се придържам към казаното от адвоката ми, нямам претенции по воденото досъдебно производство, за допуснати процесуални нарушения, всичко описано е вярно, подписахме споразумение, искането ми е делото да се разгледа сега и да не се отлага за друга дата.

ПОДС. С.Й. – Напълно се придържам към казаното от адвоката ми, нямам претенции по воденото досъдебно производство, за допуснати процесуални нарушения, всичко описано е вярно, подписахме споразумение, искането ми е делото да се разгледа сега и да не се отлага за друга дата.

 

С оглед заявеното от страните, че нямат претенции по воденото досъдебно производство и не съобщават някоя от отрицателните предпоставки по чл.248 от НПК, Съдът намира, че следва да се пристъпи към разглеждане на споразумението.

Съдът намира, че споразумението за прекратяване на наказателното производство е за повдигнато обвинение за умишлено престъпление по глава ПЕТА, раздел ПЪРВИ от НК, предвид което същото е допустимо и следва да бъде поставено на разглеждане.

Водим от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА за разглеждане споразумението, постигнато между Районна прокуратура - Димитровград, представлявана от районен прокурор Атанас Палхутев и адв.Г.Ч. ***, като защитник на подсъдимите С.В.В., ЕГН: ********** и С.А.Й., ЕГН: **********,***, за прекратяване на наказателното производство по горепосочения ред.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ВНЕСЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК, Съдът РАЗЯСНИ на подс. С.В.В. И ПОДС. С.А.Й. обстоятелствата, посочени в цитираните разпоредби, при което същите заявиха, както следва:

 

ПОДС. С.В.В. – разбирам правата, които имам. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с текста, изложен в споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.                   

ПОДС. С.А.Й. – разбирам правата, които имам. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с текста, изложен в споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.                   

 

С оглед становището на страните, Съдът намира, че следва да бъде вписано съдържанието на окончателното споразумение.

 

На основание  чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

В П И С В А съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

СПОРАЗУМЕНИЕ

за прекратяване на наказателно производство на основание чл.384 от НПК по
НОХД №117/2018 г. по описа на
PC - Димитровград
/п.д. №24/2018 г. по описа на РП - Димитровград/

Днес 20.03.2018 г. в гр. Димитровград, Районна прокуратура - Димитровград, представлявана от районен прокурор Атанас Палхутев и адв. Г.Ч. ***, като защитник на подсъдимите С.В.В., ЕГН: ********** и С.А.Й., ЕГН: **********,***,

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НОХД №117/2018 г. ПО ОПИСА НА PC - ДИМИТРОВГРАД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Предмет и условия на споразумението:

1.                              С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното производство по делото да бъде прекратено и да не се провежда съдебно производство по общия ред.

2.                              Със споразумението страните постигат съгласие, че подс. С.В.В. - роден на *** г. в гр. Първомай, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, трудово зает, неосъждан, ЕГН: ********** и поде. С.А.Й. - роден на *** ***, община Димитровград, български гражданин, без образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че:

На 18.02.2018 г. в с. Скобелево, Хасковска област, в съучастие като съизвършители, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген Поло” с per. № X ….КК, отнели чужди движими вещи - 9 броя чували с въглища с общо тегло 450 кг. на стойност 126,00 (сто двадесет и шест) лева, от владението на Народно читалище “Искрица 1901”, без съгласието на техен упълномощен представител, с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд вещите са върнати. - престъпление по чл.197, т.З, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

II.    Вид и размер на наказанието:

Страните по споразумението се съгласяват на поде. С.В.В. за извършеното от него престъпление по чл. чл.197, т.З, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.197, т.З, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК да се наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ да се отложи с изпитателен срок от 3 /три/ години.

Страните по споразумението се съгласяват на поде. С.А.Й. за извършеното от него престъпление по чл.197, т.З, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.197, т.З, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК да се наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл.66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ да се отложи с изпитателен срок от 3 /три/ години.

 

III.    Разноски по делото.

Поде. С.В.В. и поде. С.А.Й. следва да заплатят всеки един сумата от по 35,19 лв. - разноски за направена експертиза, както и разноските за служебен защитник на всеки един - след определянето им от НБПП.

 

IV.     Веществено доказателство:

Веществените доказателства по делото - 9 чувала с въглища с общо тегло 450 кг., оставени на съхранение в НЧ „Искрица 1901“ с. Скобелево - да се върнат на НЧ „Искрица 1901“ с. Скобелево.

IV. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

 

 

                                        

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

 

 

за Районна Прокуратура – Димитровград:

Прокурор Атанас ПАЛХУТЕВ:…………….……….…….…………..….….…

 

 

 

 

 

Адв. Г.Ч. ***:……………………………….

/защитник на подс.В. и подс.Й./

 

 

 

 

 

ПОДС. С.В.В.:……………..…………..…………...…..…

 

 

 

 

 

ПОДС. С.А.Й.:…………….……………………………..

 

 

 

 

 

Съобразявайки се с текста на окончателното споразумение, Съдът намира, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

 

С оглед горното, на основание  чл.382, ал.7  от НПК, Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

№________

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Димитровград, представлявана от районен прокурор Атанас Палхутев и адв. Г.Ч. ***, като защитник на подсъдимите С.В.В., ЕГН: ********** и С.А.Й., ЕГН: **********,*** споразумение, както следва:

 

1.     ПРИЗНАВА подс. С.В.В. - роден на ***г. в гр.Първомай, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, трудово зает, неосъждан, ЕГН **********,

 

ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 

На 18.02.2018г. в с.Скобелево, Хасковска област, в съучастие като съизвършител със С.А.Й., и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген Поло” с рег. № X 88-61 КК, отнели чужди движими вещи - 9 чувала с въглища с общо тегло 450кг. на стойност 126(сто двадесет и шест) лева, от владението на Народно читалище “Искрица 1901”, без съгласието на техен упълномощен представител, с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд вещите са върнати -

- престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК,

поради което на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /четири/ месеца.

 

              На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ с изпитателен срок от 3 /три/ години.

 

 

2.  ПРИЗНАВА подс. С.А.Й. - роден на ***г***, Община Димитровград, български гражданин, без образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********,

 

           ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 

На 18.02.2018г. в с.Скобелево, Хасковска област, в съучастие като съизвършител със С.В.В. и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген Поло” с рег. № X ….КК, отнели чужди движими вещи - 9 чувала с въглища с общо тегло 450кг. на стойност 126(сто двадесет и шест) лева, от владението на Народно читалище “Искрица 1901”, без съгласието на техен упълномощен представител, с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд вещите са върнати-

- престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК,

поради което на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /четири/ месеца.

 

             На основание чл.66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ с изпитателен срок от 3 /три/ години.

 

 

            ОСЪЖДА подс. С.В.В. и подс. С.А.Й. – със снети по делото самоличности да заплатят направени разноски за експертиза на досъдебното производство- всеки от тях сумата от по 35.19 лева (тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки), която сума да внесат по сметка на ОД на МВР-Хасково.

 

ВРЪЩА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 9 /девет/ чувала с въглища с общо тегло 450кг., оставени на съхранение в НЧ „Искрица 1901“ с.Скобелево - на НЧ „Искрица 1901“ с.Скобелево.

 

 

            Определението не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

 

            С оглед така постановеното определение и на основание чл.309 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс. С.В.В. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” по Бързо производство № 132/2018г. по описа на РУ на МВР-Димитровград.

           ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс. С.А.Й. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” по Бързо производство № 132/2018г. по описа на РУ на МВР-Димитровград.

 

 

Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Хасково в 7-дневен срок, считано от днес.

                                                          

Заседанието се закри в 10.00 часа

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

Секретар:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

                                                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

                                                                    1……………………………..…/М.М./

                                  

 

                                                                      2…………………………….…/Е.Н./