П Р О Т О К О Л

 


01.03.2018 година                                                                             гр.Димитровград

 

Димитровградският Районен Съд

на  първи март през две хиляди и осемнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАРИНОВ

 

секретар Таня  Радичева

мл.прокурор Санко Банчев

сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НОХД № 109 по описа за 2018г.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ – М.Р.А. – редовно призован, уведомен по телефона, се явява лично и с адв.Р.Т., редовно упълномощен защитник от 20.01.2018г. от досъдебното производство.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА– ДИМИТРОВГРАД- редовно призовани, се явява мл.прокурор Банчев.

           

           По хода на делото:

ПРОКУРОРА – ход на делото.

АДВ. Т. – ход на делото.

ОБВ. А. – да се гледа делото.

                                                          

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Пристъпи към снемане самоличността на обвиняемия:

ОБВ. М.Р.А. - роден на ***г***, българин, българско гражданство, женен, неосъждан, месторабота - охрана в ТЕЦ 3, със средно образование, живущ ***, ЕГН **********.

Съдът разясни ПРАВАТА на обв. А. по НПК:

ОБВ. А. – наясно съм с правата си по НПК. Запознат съм с обвинението. Съгласен съм да ме защитава адв.Т..

 

ВЪЗРАЖЕНИЯ против състава на съда не се направиха.

 

ПРОКУРОРА – внесли сме споразумение за решаване на БП № 109/2018г. по описа на РУ-МВР–Димитровград на основание чл.381 и сл.от НПК  при условия, подробно описани в същото и моля да го одобрите и прекратите наказателното производство срещу обв.А. за престъплението, в което е обвинен, а именно по чл.343б, ал.1 от НК.

АДВ. Т. - подписахме споразумение, съгласно изискванията на НПК, което сме внесли в съда. Моля да го одобрите и прекратите наказателното производство срещу подзащитния ми.

 

Предвид горното, Съдът намира, че споразумението за прекратяване на наказателното производство е представено в срок.

Повдигнато е обвинение по глава ХІ, раздел ІІ от НК, предвид което същото е допустимо и следва да бъде поставено на разглеждане.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА за разглеждане споразумението, постигнато между Санко Сабинов Банчев - Мл.прокурор в Районна прокуратура - Димитровград и адв.Р.Т.-***, защитник на обв.М.Р.А. с ЕГН **********, обвиняем по Бързо производство №109/2018г. по описа на РУ на МВР- Димитровград, пр.п. №184/2018г. по описа на РП–Димитровград, за прекратяване на наказателното производство по горепосочения ред.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ВНЕСЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК, Съдът РАЗЯСНИ на обв. М.Р.А. обстоятелствата, посочени в цитираните разпоредби, при което същият заяви, както следва:

 

ОБВ. М.Р.А. – разбирам правата, които имам. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с текста, изложен в споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.            

           

С оглед становището на страните, Съдът намира, че следва да бъде вписано съдържанието на окончателното споразумение.

 

На основание  чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

В П И С В А съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за решаване на делото в бързото производство

на основание 357, ал.1, т.4, вр. чл.381 НПК

 

Днес 22.02.2018г., в гр.Димитровград, между Санко Сабинов Банчев - Мл.прокурор в Районна прокуратура - Димитровград и адв. Р.Т. ***, защитник на обв.М.Р.А. с ЕГН ********** *** , обвиняем по Бързо производство №109/2018г. по описа на РУ на МВР - Димитровград, пр.п. №184/2018г. по описа на РП - Димитровград, се сключи настоящото споразумение за решаване на наказателното производство, на основание чл. 381 ал.1 от НПК:

1.                            М.Р.А. с ЕГН **********,***, българин, българско гражданство, женен, не осъждан, месторабота - охрана в ТЕЦ 3, средно образование, живущ ***, се признава за виновен за това че:

На 12.02.2018г. в град Димитровград, област Хасково , управлявал моторно превозно средство, а именно лек автомобил марка „Форд Галакси“ с per. ****ВС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 127/15.02.2018г. на СХЛ при „УМБАЛ“ АД - гр.Пловдив - престъпление по чл.3436, ал.1 НК.                                                                                      

Престъплението е извършено при пряк умисъл, като дееца въпреки че е съзнавал, че употребил алкохол е искал и управлявал моторното превозно средство.

2.                            Съобразявайки целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, страните се съгласяват на обв.М.Р.А. с ЕГН ********** *** да бъде определено наказание при условията на чл. 55,ал.1 НК,поради което и на основание чл. 3436, ал.1 вр. чл.55,ал.1,т.1 и ал. 2 НК. се определя наказание “лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК, се отлага за срок от 3 (три) години и глоба в размер на 190 (сто и деветдесет) лева.

Разследването по делото е приключено. Престъплението, за което се постига настоящото споразумение, не е сред визираните от чл. 381, ал. 2 НПК, за които не се допуска сключване на споразумение.

На основание чл.343г, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК му се определя наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 5 (пет) месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК, при изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, се приспада времето, през което е била лишен по административен ред от възможността да упражнява това право - 12.02.2018г.

3.                               С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

4.                            На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382 ал.7 от НПК е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда за обв. обв.М.Р.А. с ЕГН ********** *** и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

5.                            На основание чл.189 ал.З от НПК, подсъдимият обв.М.Р.А. с ЕГН ********** ***, следва да заплати направените деловодни разноски в размер на 40.00 лева за възнаграждение на вещо лице.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДИМИТРОВГРАД:

 

Прокурор Санко Банчев.…………………………………………..……….……

 

 

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв.Р.Т.–***:……………………

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: М.Р.А.:…..………………..……………

 

 

Съобразявайки се с текста на окончателното споразумение, Съдът намира, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

С оглед горното, на основание  чл.382, ал.7  от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

№________

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Санко Сабинов Банчев - Мл.прокурор в Районна прокуратура - Димитровград и адв.Р.Т.-***, защитник на обв.М.Р.А. с ЕГН ********** *** споразумение, както следва:

           

ПРИЗНАВА обв. М.Р.А. - роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, месторабота - охрана в ТЕЦ 3, със средно образование, живущ ***, ЕГН **********,

 

за ВИНОВЕН в това, че:

На 12.02.2018г. в гр.Димитровград, Област Хасково управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Форд Галакси“ с peг. ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 127/15.02.2018г. на СХЛ при „УМБАЛ“ АД - гр.Пловдив -

- престъпление по чл.343б, ал.1 НК,

поради което на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, както и на наказание «ГЛОБА» в размер на 190 (сто и деветдесет) лева.

 

            На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3(три) години.

 

            На основание чл.343г, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК НАЛАГА на обв. М.Р.А. и наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 5 (пет) месеца.

 

              На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА при изпълнението на така определеното наказание “Лишаване от право да управлява МПС”, времето, през което обв.М.Р.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 12.02.2018г.

 

            Определението не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

 

 

 

            С оглед така постановеното определение и на основание чл.309 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия М.Р.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” по БП № 109/2018г. по описа на РУ на МВР-Димитровград.

 

Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Хасково в 7-дневен срок, считано от днес.

                                                          

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                  

 

Заседанието се закри в 10.50 часа

Протоколът е изготвен в съдебно заседание

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:           

 

                                                                                             

 

                                                                                        Секретар: