П    Р    О    Т    О    К    О    Л

 

01.03.2018 година                                                     гр.Димитровград

 

 

Районен съд гр.Димитровград

На първи март две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

         Съдебни заседатели:

Секретар: С.Д.

Мл.прокурор: Санко Банчев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петров

НОХД № 107 по описа за 2018 година

        

На именното повикване в 11,00 часа в съдебната зала се явяват:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.М. - редовно призован, явява се лично и с адв.И.И. ***, назначен служебен защитник на обвиняемия от досъдебно производство.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДИМИТРОВГРАД – редовно призовани, явява се мл.прокурор Санко Банчев.

        

         По хода на делото:

         Мл.ПРОКУРОР Банчев: Ход на делото.

         ЗАЩИТНИК адв.И.: Ход на делото.

         ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Ход на делото.

          

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Снема самоличността на ОБВИНЯЕМИЯ:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.М. – роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, ЕГН **********, осъждан.

                  

         Съдът указа на обвиняемия правата и задълженията му по НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Наясно съм с правата и задълженията си. Желая да ме защитава адв.И..

 

Съдът разясни на страните правото им на отводи.

Мл.ПРОКУРОР Банчев: Нямам искания за отводи.

ЗАЩИТНИК адв.И.: Нямам искания за отводи.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Нямам искания за отводи.

 

         Съдът, след като установи, че са налице предпоставките на чл.384 ал.1 и сл. от НПК,

 

         О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ от НПК

 

         Мл.ПРОКУРОР Банчев: Поддържам споразумението във вида, в който е представено. Моля да бъде одобрено.

         ЗАЩИТНИК адв.И.: Поддържам представеното споразумение.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Поддържам споразумението.

        

         Докладва внесеното споразумение.

 

         Съдът запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

         ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен. Разбирам, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с текста, изложен в споразумението, доброволно съм го подписал. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Като установи, че са налице предпоставките за разглеждане на представеното споразумение в съдебно заседание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДОПУСКА за разглеждане споразумението, постигнато между Районна прокуратура - Димитровград, представлявана от мл.прокурор Санко Банчев и адв.И.И. ***, като защитник на обвиняемия К.К.М., споразумение за прекратяване на наказателното производство по горепосочения ред.

 

Съдът запита страните желаят ли да предложат промени в споразумението.

Мл.ПРОКУРОР Банчев: Не правим искания за промени.

ЗАЩИТНИК адв.И.: Не правим искания за промени.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Не правя искания за промени.

 

Съдът служебно намира, че не е необходимо да бъдат внасяни промени в него. С оглед и на горното,  следва да бъде вписано съдържанието на окончателното споразумение.

 

Мотивиран така и на основание чл.382, ал.6 от НПК,  съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА съдържанието на споразумението, както следва:

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за решаване на делото в бързото производство на основание 357,ал.1,т.4 вр. чл. 381 НПК

 

Днес 22.02.2018г„ в гр. Димитровград, между Санко Сабинов Ванчев - Мл.прокурор в Районна прокуратура - Димитровград и адв. И.И. ***, защитник на обв. К.К.М. е ЕГН ********** *** обвиняем по Бързо производство 119/2018г. по описа на РУ на МВР - Димитровград, пр.п. 197/2018г. по описа на РП - Димитровград, се сключи настоящото споразумение за решаване на наказателното производство, на основание чл. 381 ал.1 от НПК:

1. К.К.М. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, осъждан, месторабота - ***, постоянен адрес *** - А - 1, се признава за виновен за това че:

На 15.02.2018г. в град Димитровград, област Хасково управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мазда 323" е per. ***, след употреба на наркотични вещества - „амфетамин“; „метаамфетамин" и „марихуана“ /включени като наркотично вещество в Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, установено по надлежния ред - с техническо средство/тест за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества „Drug Chech 3000“ с № REF 8325554 LOT ARKJ - 0231 - престъпление по чл. 343б,ал.3 НК.

Престъплението е извършено при пряк умисъл, като дееца въпреки че е съзнавал, че употребил наркотични вещества е искал и управлявал моторното превозно средство.

 

2. Съобразявайки целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК. страните се съгласяват на обвиняемия К.К.М. е ЕГН ********** *** да бъде определено наказание при условията на чл. 55,ал.1 НК, поради което и на основание чл. 343б,ал.3 вр.чл.55.ал.1,т.1 и ал. 2 НК, се определя наказание “лишаване от свобода“ за срок от 4 (четири) месеца, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК, се отлага за срок от 3 (три) години и глоба в размер па 490 (четиристотин и деветдесет) лева.

Разследването по делото е приключено. Престъплението, за което се постига настоящото споразумение, не е сред визираните от чл. 381. ал. 2 НПК, за които не се допуска сключване на споразумение.

На основание чл.343г, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК му се определя наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 (седем) месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК, при изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, се приспада времето, през което е била лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.

3. С деянието не са причинени имуществени вреди.

4. На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382 ал.7 от НПК е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда за К.К.М. с ЕГН ********** ***, и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

5. По производството няма направени деловодни разноски.

6. Веществените доказателства - „Drug Chech 3000“ с № REF 8325554 LOT ARKJ – 0231 да остане в кориците на делото.

        

 

          С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДИМИТРОВГРАД:

 

 

Мл.ПРОКУРОР: ……………………………………. (Санко Банчев)          

            

 

ОБВИНЯЕМ: ……………………..…………… (К.К.М.)

 

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………………..………(адв.И.И.)

 

 

 

 

СЪДИЯ: …………………………………………… (Петър Петров)

Съобразявайки се с текста на окончателното споразумение, съдът намира, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

         Поради гореизложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И : № ………/01.03.2018 г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Димитровград, представлявана от мл.прокурор Санко Банчев и адв.И.И. ***, като защитник на обвиняемия К.К.М. с ЕГН ********** ***, споразумение, както следва:

 

ПРИЗНАВА К.К.М. - роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, осъждан, ЕГН **********,

        

За Виновен в това, че:

На 15.02.2018г. в град Димитровград, област Хасково управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мазда 323" с peг. № ***, след употреба на наркотични вещества - „амфетамин“; „метаамфетамин" и „марихуана“ /включени като наркотично вещество в Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, установено по надлежния ред - с техническо средство/тест за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества „Drug Chech 3000“ с № REF 8325554 LOT ARKJ - 0231, извършено при пряк умисъл - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 (четири) месеца

          

         и

 

наказание „ГЛОБА” в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева.

 

На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното на К.К.М. наказание „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 (три) години.

 

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обв.К.К.М. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 7 (седем) месеца, считано от датата от която е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право.

 

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така наложеното на обв.К.К.М. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.

 

Определението не подлежи на обжалване или протест.

 

         С оглед така постановеното определение и на основание чл.309 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия К.К.М. мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Хасково в 7-дневен срок, считано от днес.

 

                                              

Председател: ………………………

                                                                                    (Петър Петров)

 

Заседанието се закри в 11,10 часа

Протоколът е изготвен в съдебно заседание

 

 

 

 

Секретар:                                                         СЪДИЯ: