РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  РАЙОНЕН СЪД- ДИМИТРОВГРАД

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   87

19.03.2018 год., гр.Димитровград

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Димитровградски районен съд,  в откритото си заседание  на 27.02.2018 год.  в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТЪР ПЕТРОВ

С участието на секретаря Т. Д., като разгледа докладваното от председателят НАХД № 56 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното :

1.      Производството е по реда чл. 59 и сл. от ЗАНН.

2.      ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- М.Д.Ф. е останал недоволен от електронен фиш серия К № 1673036 на ОДМВР Хасково. Излага мотиви за незаконосъобразност и неправилност на фиша. В с.з. лично поддържа жалбата си и излага допълнителни аргументи за незаконосъобразност на фиша, моли да бъде отменен.

3.      НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН- Н- к на ОДМВР- Хасково не взема становище по жалбата.

4.      РП- Димитровград не праща представители  не взема становище.

Приложим закон.

5.      ЗАКОН за движението по пътищата

Чл.21, (2) Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак.

Чл. 182. (2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва: 3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 100 лв.

6.      Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата(Наредба)

Чл. 7. (1) Местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

(2) Пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи. При указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24 разположението му се документира със снимка.

Факти по делото.

7.      Жалбоподателят пътувала със собствен автомобил БМВ ДК№ ***** на  19.07.2017 г. по път  Стара Загора- Димитровград, в посока Стара Загора. На   ПП- І- 5, км. 273 + 741 м., до разклон за гр. Симеоновград бил поставен патрулен автомобил, съдържащ мобилна установка с автоматично техническо средство TFR1M, което било приведено в действие в 09:00 часа. Преди това, в 08:59 часа била засечена скоростта на движение на автомобила от 88 км/ час. Въз основа на това бил издаден електронен фиш серия К № 1673036 на ОДМВР Хасково, за това, че на 23.06.2017 г. в 09:54 часа на ПП- І- 5, км. 273 + 741 м., до разклон за гр. Симеоновград, при ограничение за скорост на движение от 60 км/ час, въведена с пътен знак В- 26 и допълнителен знак Е- 24, ,  е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство - установена скорост 88 км/ час. За това на собственика, на който е регистрирано МПС/жалбоподателят/ на основание чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложена глоба от 100.00 лева.

8.      Горните факти се установяват от електронен фиш, снимка, у-ние за одобрен тип средство за измерване, протокол за проверка на мобилна система за видеоконтрол, протокол за използване на АТС.

От правна страна.

9.      Фишът изискуеми елементи на чл. 189, ал.4 от ЗДвП, там липсва дата на издаване и контролен орган, който го е издал. Това обаче не е необходимо- законът не го изисква.

10. Фишът е неправилно издаден, защото АНО не установи релевантни за правилното заснемване обстоятелства, така не доказва надлежното използване на АТС- респективно не е доказано извършеното нарушение.

11. АНО не представи доказателство по смисъла на чл. 7 от Наредбата за поставен пътен знак Е24 преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи. Това само по себе си опорочава цялата опростена процедура по установяване на нарушение на ЗДвП , досежно скорост на движение на съответното МПС.

12. Второ и също съществено нарушение е, че фишът указва за деяние, извършено извън времето, в което АТС(автоматично техническо средство TFR1M) е било в работен режим. Видно от представен протокол за използване на АТС, то е било поставено и работещо на съответното место в 09:00 часа, докато нарушението е било извършено в 08:59 часа. След като АТС реално е в неработещ документално режим, то няма как да се счетат за достоверни и данните, които е подало, т.е. заснемването е осъществено ненадлежно.

13. Очевидно второто нарушение е свързан и с първото, вероятно АТС е била задействана преди да бъде сигнализирано местото с пътен знак Е24. Всички тези обстоятелства  обаче са в тежест на доказване от АНО, а той не го е сторил по надлежния ред. Същото обосновава неправилност на фиша и  като такъв той следва да се отмени

14. Не е необходимо обсъждане на останалите доводи на жалбоподателят, предвид крайният позитивен резултат за нея от обжалването.

Мотивиран така, съдът

 

Р                     Е                     Ш                   И         :

 

            ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 1673036 на ОДМВР Хасково, с който на М.Д.Ф., ЕГН **********,***, с който на основание чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложена глоба от 100.00 лева като НЕПРАВИЛЕН.

Решението подлежи на обжалване пред ХАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Съдия: