РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  РАЙОНЕН СЪД- ДИМИТРОВГРАД

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   88

19.03.2018 год., гр.Димитровград

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Димитровградски районен съд,  в откритото си заседание  на 27.02. 2018 год.  в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТЪР ПЕТРОВ

С участието на секретаря Т. Д., като разгледа докладваното от председателят НАХД № 55 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното :

1.      Производството е по реда чл. 59 и сл. от ЗАНН.

2.      ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- Р.М.Н. е останал недоволен от наказателно постановление(НП) № 892/ 08.01.2018 г. на Н-к РУ към МВР- Димитровград, с което за това, че на 16.12.2017 г. около 08:10 часа, в гр. Димитровград, бул. Г. Раковски до но- стоп Здравец , не изпълнява законно издадено му полицейско разпореждане от служител, изпълняващ функционалните си задължения, изразяващо се в следното : да спре да бяга и да остане на място за да му бъде извършена полицейска проверка, с което виновно нарушил чл. 64, ал.4 от ЗМВР, поради което  и на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР му било наложено наказание глоба в размер на 400.00 лева. Моли за отмяна на постановлението, сочи различни причини.  

3.      В с.з. чрез представител подробно излага доводи, в подкрепа за незаконосъобразност  на НП. В писмени бележки се развиват подробни съображения и се сочат различни основания, в подкрепа на жалбата.

4.      НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН(АНО)- Н-к РУ към МВР- Димитровград не взема становище по жалбата.

5.      РП- Димитровград не праща представител.

Приложим закон.

6.      ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи(ЗМВР)

Чл. 64. (4) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение, или застрашават живота или здравето му.

Чл. 257. (1) Който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

7.      Закон за движението по пътищата(ЗДвП)

Чл. 6. Участниците в движението: 2. изпълняват разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.

Чл. 175. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който: 4. откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;

Факти по делото.

8.      Служителите на АНО св. К. и С. осъществявали на 16.12.2017 г. пътен контрол, установени били в гр. Димитровград на бул. Г. Раковски №28 , до нон – стоп магазин Здравец. Около 08:00 часа спрели за проверка лек автомобил  Хонда сивик с ДК№ *****, управляван от жалбоподателя.  Започнали проверката и установили нередовности, при което св. К. казал на жалбоподателя, че ще бъде взето отношение и го поканил да изчака в автомобила за оформяне на съответната документация. Жалбоподателят слезнал от колата взел нещо от вътре и казал на полицаите, че ще си тръгва. Веднага след това побягнал, свидетелите тръгнали да го гонят и многократно му разпореждали да спре, той не го сторил. Това наложило да бъде повикан полицаи от охранителна полиция, тъй като било извършено нарушение на обществен ред, а св. К. и С. нямали правомощия да го установят по надлежен ред. Служители на сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“, между които и св. Б. намерили жалбоподателят на работното му место. Там Б. съставил  акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 892/ 16.12.17 против жалбоподателя, за това, че на 16.12.2017 г. около 08:10 часа, в гр. Димитровград, бул. Г. Раковски до нон- стоп Здравец , не изпълнява законно издадено му полицейско разпореждане от служител, изпълняващ функционалните си задължения, изразяващо се в следното : да спре да бяга и да остане на място за да му бъде извършена полицейска проверка, с което виновно нарушил чл. 64, ал.4 от ЗМВР. Жалбоподателят подписал АУАН и получил препис от него. Издадено против жалбоподателя било НП № 892/ 08.01.2018 г. на Н-к РУ към МВР- Димитровград, с което за това, че на 16.12.2017 г. около 08:10 часа, в гр. Димитровград, бул. Г. Раковски до но- стоп Здравец , не изпълнява законно издадено му полицейско разпореждане от служител, изпълняващ функционалните си задължения, изразяващо се в следното : да спре да бяга и да остане на място за да му бъде извършена полицейска проверка, с което виновно нарушил чл. 64, ал.4 от ЗМВР, поради което  и на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР му било наложено наказание глоба в размер на 400.00 лева..

9.      Паралелно с това против жалбоподателят било издадено и НП № 17- 0254- 001326/ 09.01.2018 г. от АНО, с което за това, че на 16.12.2017 г. около 08:10 часа, в гр. Димитровград, бул. Г. Раковски при управление на лек автомобил  Хонда сивик с ДК№ ***** е извършил следното: автомобила е технически неизправен; автомобила не е представен на годишен технически преглед; не изпълнява разпореждане по възложените функции по контрол на пътното движение, изразяващи се в това, да изчака в автомобила до вземане на отношение, като побягва, което представлявало нарушения както следва: движи се с технически неизправно ППС- нарушение на чл. 139, ал.1, т.1 от ЗДвП; управлява ППС, което не е предоставено на технически преглед- нарушение на чл. 147, ал.1, ЗДвП; и отказва да изпълни нареждане на органите на контрол и регулиране на движението и реализира ПТП- нарушение на чл. 6, т.2 от ЗДвП. За тези нарушения бил наказан, като за последното – на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП му било наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева и лишаван от право да управлява МПС за срок от 1 месец

10. Няма възражение за просрочие на жалбата против НП .

11. Горната фактическа обстановка се установи от АУАН, показанията на разпитаните свидетели, НП № 17- 0254- 001326/ 09.01.2018 г.  .

Процесуална допустимост.

12. Жалбата е подадена в срок, от лице, което има право да жали НП, пред компетентен съд и следва да се обсъди по същество.

По същество.

13. Този съд споделя един от доводите на жалбоподателя- че е наказан два пъти за едни и същи обстоятелства, с две отделни НП, но в допълнение намира, че НП е неправилно, защото липсва нарушение на ЗМВР, а на ЗДвП.

14. Всъщност от събраните по делото гласни доказателства несъмнено се установи, че жалбоподателят около 08:10 часа, в гр. Димитровград, бул. Г. Раковски до нон- стоп Здравец  е бил спрян за проверка от органи по контрол на движението и е започната проверка за спазване изискванията на ЗДвП. Несъмнено се установи още, че жалбоподотелят не изпълнява разпореждане на извършващ проверката- да остане в автомобила до установяване на фактическата обстановка, вместо което напуска чрез бягство мястото на проверката  и реално я осуетява.

15. Тези факти говорят за специален състав на нарушение на задължение по чл. 6, ал.1 ,т.2 от ЗДвП- неизпълнение на полицейско разпореждане, издадено му от полицай, който контролира спазването на правилата за движение по пътищата. В този смисъл общият състав на чл. 64, ал.4 от ЗМВР следва да се счете за дерогиран от специалния, тъй като неизпълнението на разпореждането е в контекста на пътна проверка, не по отношение на общо неизпълнение на законно издадено полицейско разпореждане.

16. Водещо е защо не  е изпълнено полицейското разпореждане, в какъв контекст. В допълнение, спомагателно е и обстоятелството, че разпореждането е издадено от контролен орган, компетентен единствено да установява нарушения на ЗДвП.

17. След като неправилно е преценено наличие на две отделни нарушения за едно и също деяние, незаконосъобразно е бил издаден съответен АУАН- № 892/ 16.12.17 за нарушение на ЗМВР, респективно жалбоподателят незаконосъобразно е наказан за деяние, което не е съставомерно по реда на чл. 257, ал.1, вр. чл.64, ал.4 от ЗМВР.

18. Съдът не може и не прави преценка на НП № 17- 0254- 001326/ 09.01.2018 г.  , което не е предмет на въззивен контрол, но е в правото си да констатира и неправилност на приложения закон по настоящото дело, тъй като жалбоподателят е наказан за нарушение, което не се съставомерява в ЗМВР, а сочи към нарушение на правила по ЗДвП.

19. Не е необходимо обсъждане на останалите доводи в жалбата, тъй като резултата е позитивен за жалбоподателя и на изложените и обсъдени тук основания

20. По тези причини НП следва изцяло да се отмени като незаконосъобразно и неправилно.

Мотивиран така, съдът

 

 

Р                     Е                     Ш                   И         :

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 892/ 08.01.2018 г. на Н-к РУ към МВР- Димитровград, с което на Р.М.Н., ЕГН **********,***, за това, че на 16.12.2017 г. около 08:10 часа, в гр. Димитровград, бул. Г. Раковски до нон - стоп Здравец, не изпълнява законно издадено му полицейско разпореждане от служител, изпълняващ функционалните си задължения, изразяващо се в следното : да спре да бяга и да остане на място за да му бъде извършена полицейска проверка, с което виновно нарушил чл. 64, ал.4 от ЗМВР, поради което  и на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР му било наложено наказание глоба в размер на 400.00 лева. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и НЕПРАВИЛНО.

 

Решението подлежи на обжалване пред ХАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Съдия: