Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 


                                             26.03.2018г.                     гр.Димитровград

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

Димитровградският Районен Съд в публичното заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МАРИНОВ

 

 

с участието на секретаря Таня Радичева и в присъствието на прокурора ......................., като разгледа докладваното от съдия ИВАН МАРИНОВ             АНД № 685 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е на основание чл. 59 и следв. от ЗАНН.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ДЕЙЗИ НОВА“ЕООД, ЕИК 126048665, със седалище и адрес на управление в гр.Димитровград, бул.„България"№7, представлявано от Г.Д.Г.- управител, е депозирал жалба против Наказателно постановление № АБА-9/16.10.2017г. на Началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“ Южна централна България (РОНП ЮЦБ) в ГД „Надзор на пазара”(ГДНП) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което за това, че на 21.06.2017г. при извършена на извънредна проверка от инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) в търговски обект: магазин „Дейзи“ в гр.Димитровград, бул.„България"№7, „Дейзи Нова“ЕООД предлага за продажба детска играчка /спинер/ триосов - марка: FIDGET SPINNER, модел: CLASS, оцветен в преливащи розов, син, бежово-бял цвят, в картонена кутия с надписи, в прозрачно фолио и поставка за него, без нанесена СЕ маркировка за удостоверено съответствие върху продукта или върху неговата опаковка, без обявен производител и вносител, без наличен текст или графичният му аналог, че не са подходящ за деца под 36 месеца, с цена на продукта в търговския обект 5.00 лв./бр., налични: 9 бр., както и детска играчка /спинер/ триосов - марка: FINGER SPINNER, модел: ТС-008, BRIGHT LIGHT, оцветен в бяло, със светлинен ефект при въртене, в картонена кутия с надписи, в прозрачно фолио и поставка за него, с наличен текст (на английски) и графичният му аналог, че не са подходящи за деца под 36 месеца, без обявен производител и вносител, с цена на продукта в търговския обект: 3.00 лв./бр., налични: 1 бр., и са: - без обозначено наименование и адрес на управление на лицата, в нарушение на чл.4б, т.1 от ЗТИП, вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, -без маркировка за съответствие, в нарушение на чл.4б, т.2 от ЗТИП, вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, и без указание за употреба на български език, в нарушение на чл.4б, т.4 от ЗТИП, вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, поради което и на основание съответно - по т.1 от НП- на основание чл.52г от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.; - по т.2 от НП на основание чл.52б от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.; - по т.3 от НП - на основание чл.52д от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.

           В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност и неправилност на издаденото наказателно постановление, моли се за отмяната му. Жалбоподателят твърди, че в описанието на твърдяното нарушение не били изследвани обстойно от проверяващия орган обстоятелствата, при които е било извършено нарушението, били допуснати съществени нарушения при съставянето на АУАН, тъй като на въпросната дата управителят на дружеството бил в годишен отпуск.

В съдебно заседание жалбоподателят- чрез упълномощен процесуален представител поддържа жалбата, пледира за отмяна на наказателното постановление, представя писмени бележки. 

АДМ.-НАКАЗВАЩИЯ ОРГАН– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)- гр.София – редовно призовани, не изпращат представител, изпращат писмено становище по същество, с което искат наказателното постановление да бъде потвърдено.  Счита, че сочените в жалбата допуснати съществени нарушения при съставяне на АУАН са неоснователни, а извършените действия в адм.-наказателното производство са изцяло в унисон със законовите разпоредби и моли съда да отхвърли като неоснователна жалбата и изцяло да потвърди процесното наказателно постановление като законосъобразно, правилно и обосновано.

Районна Прокуратура– Димитровград- редовно призовани, не изпращат представител и не вземат становище по депозираната жалба.

След като прецени представените по делото и събраните в съдебното заседание доказателства, съдът намира следното:

На 21.06.2017г. служители на Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН)-гр.София, Главна Дирекция „Надзор на пазара“, заедно с А.К.Д., на длъжност инспектор в Регионален отдел ЮЦБ- Пловдив, извършили извънредна проверка в търговски обект: търговски обект: магазин за детски играчки „Дейзи“ в гр.Димитровград, стопанисван от „Дейзи Нова"ЕООД с ЕИК 126048665. В присъствието на продавач-консултант в търговския обект, длъжностните лица установили поставени на видно място на щанда, с цена, детска играчка /спинер/ триосов, марка: FIDGET SPINNER, модел: CLASS, оцветен в преливащи розов, син, бежово-бял цвят. Установили също така, че тази играчка се предлага в картонена кутия с надписи, в прозрачно фолио и поставка за него, без нанесена СЕ маркировка за удостоверено съответствие върху продукта или върху неговата опаковка, без обявен производител и вносител, без наличен текст или графичният му аналог, че не са подходящ за деца под 36 месеца. Цената на продукта била изписана: 5.00 лв./бр., като били открити налични 9 бр. в търговския обект. Също така проверяващите открили също поставена на видно място с цена, и детска играчка /спинер/ триосов, марка: FINGER SPINNER, модел: ТС-008, BRIGHT LIGHT, оцветен в бяло, със светлинен ефект при въртене. Установили, че тази играчка се предлага в картонена кутия с надписи, в прозрачно фолио и поставка за него, с наличен текст (на английски) и графичният му аналог, че не са подходящи за деца под 36 месеца, без обявен производител и вносител. Цената на продукта в търговския обект била 3.00 лв./бр., като били открит наличен 1 бр. в търговския обект.

Контролните органи са приели, че по смисъла на §1, ал.1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), дружеството- собственик на търговския обект е административно-наказателно отговорен на основание нарушение на чл.4б, т.1, чл. 4б, т.2 и чл.4б, т.4 от Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ).

Приели са също така, че провереният продукт- детска играчка-спинер, се предлага в търговския обект без обозначено наименование и адрес на управление на лицата, в нарушение на чл.4б, т.1 от ЗТИП, без маркировка за съответствие, в нарушение на чл.4б, т.2 от ЗТИП, и без указание за употреба на български език, в нарушение на чл.4б, т.4 от ЗТИП.

С писмо изх. № 81-02-397-1/22.08.2017г., управителят на „Дейзи Нова“ЕООД е поканен за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ на 28.08.2017г. на ДАМТН, което писмо е получено от служител на дружеството- Н.Г., на 28.08.2017г.

На датата, обявена в писмото за съставянето и подписването на АУАН, не се е явил представител на дружеството, поради което контролните органи съставили АУАН № АБА-9/28.08.2017г. при условията на чл.40, ал.2 от Закон за административните нарушения и наказания.

На основание чл.59а, ал.1 от ЗТИП, така съставеният АУАН е изпратен за връчване от Кмет на Община Димитровград, като управителя на дружеството-нарушител е подписал и получил Акта за установяване на административно на 19.09.2017г.

В АУАН е описана по-горната фактическа обстановка, както и нарушение на разпоредбата на чл.4б, т.1 от ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ), разпоредбата на чл.4б, т.2 от ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ), и разпоредбата на чл.4б, т.4 от ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ.

Въз основа на така съставения АУАН, адм.-наказващият орган е издал процесното наказателно постановление, където фактическите констатации са описани по начин, съответстващ на описанието и в гореописания АУАН. Със същото НП за нарушението чл.4б, т.1 от ЗТИП, на чл.4б, т.2 от ЗТИП, и на чл.4б, т.4 от ЗТИП- всички вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ, на основание съответно - по т.1 от НП- на основание чл.52г от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.; - по т.2 от НП на основание чл.52б от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.; - по т.3 от НП - на основание чл.52д от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.

Наказателното постановление е било връчено на 24.11.2017г.- видно от приложеното известие за връчването му, а жалбата против него е била изпратена до адм.-наказващия орган на 30.11.2017г.- видно от приложената разписка на куриерска фирма- т.е. в законоустановения 7-дневен срок.

Горните факти се установяват от АУАН № АБА-9/28.08.2017г., Наказателно постановление № АБА-9/16.10.2017г., приложените по административно-наказателната преписка и по делото писмени документи- приети като доказателства, както и от показанията на актосъставителя и свидетелите по съставянето на акта, които са еднопосочни и взаимно допълващи се относно главния за доказване факт, поради което са и кредитирани от съда по начин, описан по-долу.

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН. Подадена е жалба от лице, на което по реда на ЗАНН и ЗТИП е наложена санкция за деяние, третирано като нарушение от ЗАНН. Против издаденото наказателно постановление е подадена жалба пред компетентен за това съд, спазени са общите и специални изисквания на ЗАНН и НПК в тази насока, предвид което съдът разгледа жалбата по същество.

Жалбата е допустима,  а по същество е частично основателна.

Проверявайки по отделно съответствието на процесуалните предпоставки при издаване на обжалваното постановление, законосъобразността и обосноваността на наложеното наказание, в съответствие с материалните норми, съдът намира:

Въпросните АУАН и Наказателно постановление са издадени от компетентни за това органи, нарушението е ясно и точно описано, като е конкретизирано по време, място и начин на извършването му, безспорно е установен и нарушителя. Установено е, че при проведената проверка от контролните органи на търговски обект магазин за детски играчки „Дейзи“ в гр.Димитровград, бул.„България“7, стопанисван от „Дейзи Нова"ЕООД с ЕИК 126048665, са открити изложени за продажба артикули - „спинер“ – марка FIDGET SPINNER, модел: CLASS и марка FINGER SPINNER, модел: ТС-008, BRIGHT LIGHT.

Безспорно се установи и доказа, че върху тези артикули не е била поставена информация съобразно изискванията на чл.4б, т.1 от ЗТИП вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ, на чл.4б, т.2 от ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ, и на чл.4б, т.4 от ЗТИП вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ.

Съгласно разпоредбата на чл.4б от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП): „Чл.4б. Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл.7 и/или на мерките по прилагането по чл.26а са:

1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1;

2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл.7;

3. с декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта;

4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.“.

Другият нормативен акт, на който се е позовал адм.-наказващият орган е Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (редакция от 19.04.2016г.), в чийто чл.11, ал.3 е предвидено: „Търговецът, преди да предостави играчка на пазара, трябва да провери има ли играчката нанесена СЕ маркировка, нанесени данни по чл.16, чл.17, ал.1 и/или ал.2, и придружава ли се от инструкция за употреба и информация за безопасност на български език.“.

В случая се установи и не се спори по тези обстоятелства, че контролните органи са констатирали, че тези артикули- изложени за продажба в търговския обект, са без обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл.4а, ал.1 от ЗТИП,

са без указание за употреба на български език, а втората група от описан 1бр. спинер, е без маркировка за съответствие.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че в проверявания търговски обект са изложени за продажба артикули- детски играчки, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ). Доколкото контролните органи са установили несъответствия на изискванията за налична информация за предлагания артикул, правилно и законосъобразно е съставен АУАН за установеното нарушение.

Административно-наказващия орган е пристъпил към издаването на НП, в което са възприети изцяло констатациите в АУАН за нарушенията.

По отношение на първото констатирано нарушение- чл.4б, т.1 от ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ, същото е установено по безспорен начин. Това е така, доколкото разпоредбата на чл.4б от ЗТИП гласи: Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл.7 и/или на мерките по прилагането по чл.26а са: 1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл.4а, ал.1. Както в АУАН, така и в НП е описано, че предлаганият артикул е: „без обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл.4а, ал.1 от ЗТИП“. По този начин ясно е описано нарушението, без възможност за превратно тълкуване и неразбиране на описаното нарушение, което се вменява на нарушителя.

От своя страна изискванията на чл.4б, т.2 ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ повеляват, че Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл.7 и/или на мерките по прилагането по чл.26а са: … 2. с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл.7; и „Търговецът, преди да предостави играчка на пазара, трябва да провери има ли играчката нанесена СЕ маркировка, нанесени данни по чл.16, чл.17, ал.1 и/или ал.2, и придружава ли се от инструкция за употреба и информация за безопасност на български език“. В случая категорично се установи, че предлагания артикул FINGER SPINNER, модел: ТС-008, BRIGHT LIGHT (1бр.), е без маркировка за съответствие- което и правилно е отразено в издаденото наказателно постановление.

Изискванията на чл.4б, т.4 от ЗТИП вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ повеляват, че Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл.7 и/или на мерките по прилагането по чл.26а са: … 4. с инструкция и/или указание за употреба на български език. В случая категорично се установи, че предлаганите 10бр. артикули – 9бр. FIDGET SPINNER, модел: CLASS, и 1бр.  FINGER SPINNER, модел: ТС-008, BRIGHT LIGHT, са без указание за употреба на български език- което и правилно е отразено в издаденото наказателно постановление.

За да е налице едно законосъобразно протекло административно-наказателно производство, самото адм.нарушение следва да е установено по несъмнен начин като време, място и начин на извършването му, като същото следва да е достатъчно точно, ясно и разбираемо написано, съобразено с текста на съответните разпоредби на закона. В случая по отношение на констатираните нарушения по чл.4б, т.1 от ЗТИП вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, чл.4б, т.2 ЗТИП, вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ и по чл.4б, т.4 от ЗТИП вр. чл.11, ал.3 от НСИОСИ, констатациите в АУАН съответстват на тези от НП, както и на законовите текстове, на които са се позовали контролните и адм.наказващия орган.

Съдът възприе и кредитира показанията на длъжностните лица- разпитани като свидетели по делото, доколкото същите са последователни и безпротиворечиви, дадени са именно от длъжностни лица, които са възприели фактите и обстоятелствата във връзка със изпълняваните служебни задължения. В случая няма данни, от които да бъде изведено съмнение в безпристрастността на контролните органи.

Наведените доводи от жалбоподателя за това, че имало нарушения при съставянето на АУАН, Съдът не възприе като обективни, доколкото са спазени всички изисквания на ЗАНН и по-конкретно на чл.40, ал.2. Представения писмен документ за това, че през това време управителят на дружеството-жалбоподател е в годишен отпуск, не може да се приеме като доказателство, което освобождава същото от адм.-наказателна отговорност през времето на отсъствието на своя управител. Не споделя и виждането, че продавач-консултанта едва ли не на своя глава е изложил описаните артикули за продажба, като същите в последствие били върнати на доставчика. Обстоятелството, че тези артикули са били заварени от контролните органи на щанда за продажба с поставени цени, не може да се приеме като никакво друго обстоятелство, освен като артикули за продажба. В тази връзка Съдът не възприе и доводите за маловажност на случая, доколкото в случая се касае за артикул- предназначен за деца, предполагащ значително повече внимание от страна на търговеца.

В чл.52г, чл.52б и чл.52д от ЗТИП е описана отговорността за търговците, които предлагат за продажба артикули- неотговарящи на законовите изисквания. Във връзка с размера на наложената санкция се установи, че същия е законосъобразно определен в минималния предвиден такъв- доколкото и за трите отделни нарушения е предвидена имуществена санкция от 250 до 1000лв. При индивидуализиране на размера на санкцията- по 250лв. за всяко едно от констатираните нарушения, административно-наказващият орган правилно е отчел факта, че в търговския обект са открити малък брой от продавания артикул, не са налице данни за продажбата на тези продукти, поради което законосъобразно санкцията е наложена в минималния размер от 250лв. за всяко едно от трите отделни нарушения.

Предвид гореизложеното, съдът намира процесното наказателно постановление за законосъобразно издадено, от компетентен орган и при спазване на административно-производствените правила и със съдържание отговарящо на чл.57 ал.1 от ЗАНН, поради което и същото следва да бъде потвърдено.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

 

Р     Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление № АБА-9/16.10.2017г. на Началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“ Южна централна България (РОНП ЮЦБ) в ГД „Надзор на пазара”(ГДНП) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което за това, че на 21.06.2017г. при извършена на извънредна проверка от инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) в търговски обект: магазин „Дейзи“ в гр.Димитровград, бул.„България"№7, „Дейзи Нова“ЕООД предлага за продажба детска играчка /спинер/ триосов - марка: FIDGET SPINNER, модел: CLASS, оцветен в преливащи розов, син, бежово-бял цвят, в картонена кутия с надписи, в прозрачно фолио и поставка за него, без нанесена СЕ маркировка за удостоверено съответствие върху продукта или върху неговата опаковка, без обявен производител и вносител, без наличен текст или графичният му аналог, че не са подходящ за деца под 36 месеца, с цена на продукта в търговския обект 5.00 лв./бр., налични: 9 бр., както и детска играчка /спинер/ триосов - марка: FINGER SPINNER, модел: ТС-008, BRIGHT LIGHT, оцветен в бяло, със светлинен ефект при въртене, в картонена кутия с надписи, в прозрачно фолио и поставка за него, с наличен текст (на английски) и графичният му аналог, че не са подходящи за деца под 36 месеца, без обявен производител и вносител, с цена на продукта в търговския обект: 3.00 лв./бр., налични: 1 бр., и са: - без обозначено наименование и адрес на управление на лицата, в нарушение на чл.4б, т.1 от ЗТИП, вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, -без маркировка за съответствие, в нарушение на чл.4б, т.2 от ЗТИП, вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, и без указание за употреба на български език, в нарушение на чл.4б, т.4 от ЗТИП, вр. чл.11, ал. 3 от НСИОСИ, поради което и на основание съответно - по т.1 от НП- на основание чл.52г от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.; - по т.2 от НП на основание чл.52б от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв.; - по т.3 от НП - на основание чл.52д от ЗТИП е наложено адм.наказание „Имуществена санкция“ в размер на 250лв. – като законосъобразно.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд - Хасково в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        (Ив.Маринов)