Районен съд - Димитровград
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1622/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.С. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 4.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2018
Гражданско дело № 117/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 3/04.01.2018 г., постановено по гр. д. № 1622/2017 год. по описа на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Христо Г.Данов“ №37, да заплати на Т.д.С., с ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** 10-А-1 – адв. Д.Д. направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 300лв. – платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 13.4.2018г.
2 Гражданско дело No 1374/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РЕЗОЛЮТ ЕООД ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД,
М.Г.Г.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 5.1.2018г.
3 Гражданско дело No 1381/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.П.Р.,
Д.П.Б.
КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ - ЕАД - СОФИЯ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 5.1.2018г.
В законна сила на 31.1.2018г.
4 Гражданско дело No 1493/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.М.Я. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ - ЕАД - СОФИЯ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 5.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Гражданско дело № 177/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 4 от 05.01.2018 година, постановено по гражданско дело № 1493 по описа на РС-Димитровград за 2017 година. ОСЪЖДА „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД с ЕИК 202423225, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Панчо Владигеров“ 21, Бизнесцентър Люлин-6, ет. 2 да заплати на З.М.Я.-Вълчева с ЕГН **********,*** с адрес за призоваване: град Димитровград, ул. Цар Борис Първи № 8, вх. А ет. 0, търговско помещение 3, чрез адв. Д.К., сумата 350 лева – деловодни разноски за въззивната инстанция. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 14.5.2018г.
5 Гражданско дело No 2001/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Д.В. Т.М.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Заповед за защита от 5.1.2018г.
6 Гражданско дело No 1833/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Б.,
И.С.Б.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 8.1.2018г.
В законна сила на 8.1.2018г.
7 Гражданско дело No 1295/2017 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Н.Х.К. И.Е.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДИМИТРОВГРАД
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 9.1.2018г.
В законна сила на 30.1.2018г.
8 Гражданско дело No 1521/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Е.В.Т.,
М.Г.В.,
К.В.Т.
В.П.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 10.1.2018г.
В законна сила на 31.1.2018г.
9 Гражданско дело No 1844/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права З.З.Т.,
С.Т.Т.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 10.1.2018г.
В законна сила на 10.1.2018г.
10 Гражданско дело No 1294/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКСИМА 2008 ЕООД Н.Т.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 12.1.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.
11 Гражданско дело No 1762/2017 Искове за недействителност на правни сделки И.Т.М. М.Т.Т.,
К.Т.Л.,
Т.И.В.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 12.1.2018г.
В законна сила на 29.1.2018г.
12 Гражданско дело No 1886/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.М.И. И.М.И. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 12.1.2018г.
В законна сила на 12.1.2018г.
13 Гражданско дело No 1889/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.К.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 12.1.2018г.
В законна сила на 25.1.2018г.
14 Гражданско дело No 1966/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.П.,
В.В.П.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 12.1.2018г.
В законна сила на 12.1.2018г.
15 Гражданско дело No 542/2017 Делба Ж.М.В. Г.М.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 16.1.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.
16 Гражданско дело No 1605/2017 Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД Д.А.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
17 Гражданско дело No 1650/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.П. Ж.Г.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 17.1.2018г.
В законна сила на 17.1.2018г.
18 Гражданско дело No 1487/2017 Искове за недействителност на правни сделки ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ А.И.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.1.2018г.
В законна сила на 18.1.2018г.
19 Гражданско дело No 1486/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Е.С. Н.Х.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 22.1.2018г.
В законна сила на 16.2.2018г.
20 Гражданско дело No 1869/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Р.К.Т. П.П.Т. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 22.1.2018г.
В законна сила на 22.1.2018г.
21 Гражданско дело No 2034/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.О.Б.,
Г.П.Г.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 22.1.2018г.
В законна сила на 22.1.2018г.
22 Гражданско дело No 6/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Д.В. В.Ж.В. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 22.1.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.
23 Гражданско дело No 9/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Е.Д.А. Д.Н.Н. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 22.1.2018г.
В законна сила на 22.1.2018г.
24 Гражданско дело No 1878/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.И.,
И.Ж.И.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.1.2018г.
В законна сила на 23.1.2018г.
25 Гражданско дело No 1550/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Г.Р.Р. Р.Г.Р. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 24.1.2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
26 Гражданско дело No 2031/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права Н.И.Н.,
В.Й.Д.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 24.1.2018г.
В законна сила на 24.1.2018г.
27 Гражданско дело No 1077/2017 Искове по СК - издръжка, изменение С.Г.Ц. Г.Ц.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 25.1.2018г.
В законна сила на 17.2.2018г.
28 Гражданско дело No 1537/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.Б.Д. Д.И.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.1.2018г.
В законна сила на 21.2.2018г.
29 Гражданско дело No 1613/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Б.И. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 26.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2018
Гражданско дело № 236/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №28 от 26.01.2017г. по г.д. 1613/2017г. по описа на Районен съд Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 Пловдив да заплати на Д.Б.И. *** разноски за един адвокат в размер на 400лв. за въззивна инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.5.2018г.
30 Гражданско дело No 1639/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.И. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 26.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2018
Гражданско дело № 176/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 27/26.01.2017 год. по гр. д. № 1639/2017 год. на Районен съд – Димитровград ОСЪЖДА„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"ЕАД, с ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, район централен, ул. „Христо Г.Данов"№37, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на Д.Г.И. ЕГН********** *** направените по делото разноски в размер на 300лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2018г.
31 Гражданско дело No 1868/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Т.Г. Д.И.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.1.2018г.
В законна сила на 3.3.2018г.
32 Гражданско дело No 1986/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Н.Я.,
Р.М.С.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.1.2018г.
В законна сила на 26.1.2018г.
33 Гражданско дело No 1617/2017 Искове за развод и недействителност на брака Т.Х.П. С.Ф.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 29.1.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.
34 Гражданско дело No 2033/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.Д.,
Т.Х.Д.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.1.2018г.
В законна сила на 29.1.2018г.
35 Гражданско дело No 1454/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.К.Г. СКАЙ МОНТ ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 31.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2018
Гражданско дело № 134/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 34 от 31.01.2018 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 1454 по описа на съда за 2017 г. ОСЪЖДА „ Скай Монт“ ЕООД гр. Хасково, ЕИК 131167443, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „ Местност изгрев“ № 99 да заплати на И.К.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 510 лв., представляваща направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВКС на Р България в едномесечен срок, считано от 28.032018 г. – датата на обявяване на съдебното решение, за което страните са уведомени в съдебно заседание.
В законна сила на 3.5.2018г.
36 Гражданско дело No 2042/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.И.,
Н.Д.И.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 31.1.2018г.
В законна сила на 31.1.2018г.
37 Гражданско дело No 1198/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.М.Д. Н.Л.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 1.2.2018г.
В законна сила на 28.2.2018г.
38 Гражданско дело No 1511/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.М.П. П.Н.Ш. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2018
Гражданско дело № 253/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №42/02.II.2018 г. постановено по гр.дело №1511/ 2017 г. на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА П.Н. Петков,ЕГН:*********** от гр.Димитровград, Хасковска област,ул.“Волгоград“ №2 да заплати на В.М.П.,ЕГН:********** *** сумата от 400 лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
39 Гражданско дело No 1680/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Р.И. ОББ АД СОФИЯ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.2.2018г.
В законна сила на 28.2.2018г.
40 Гражданско дело No 1892/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Я.К.,
К.И.К.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.
41 Гражданско дело No 2/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Н.Н.,
К.Т.Н.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.
42 Гражданско дело No 103/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Ц.М.,
М.И.Л.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.2.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.
43 Гражданско дело No 1703/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Д.С. Б.П.Б. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 5.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2018
Гражданско дело № 186/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 44/05.02.2018 г. на Районен съд-Димитровград , по гр. дело № 1703/2017 г., по описа на съда, в обжалваната част. ОСЪЖДА Д.Д.С., ЕГН ********** ***, действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.Б.П., ЕГН ********** да заплати на Б.П. Б., ЕГН **********, направените във въззивното производство разноски в размер на 300,00 лева - за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 25.5.2018г.
44 Гражданско дело No 79/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Й.С.И. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 5.2.2018г.
В законна сила на 24.2.2018г.
45 Гражданско дело No 1803/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.И.И. НЮ ЕЛЕКТРИКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.2.2018г.
В законна сила на 27.2.2018г.
46 Гражданско дело No 1843/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Б. Н.М.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 6.2.2018г.
В законна сила на 6.3.2018г.
47 Гражданско дело No 103/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Ц.М.,
М.И.Л.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 6.2.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.
48 Гражданско дело No 1087/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Д.Д. Е.Д.И. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 7.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 10.4.2018
Гражданско дело № 232/2018
Прекратява производството по в.гр.д. № 232/2018 по описа на ХОС, поради оттегляне на въззивната жалба. определението може да бъда обжалвано с частна жалба пред Апелативен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.4.2018г.
49 Гражданско дело No 1633/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.И. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 7.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2018
Гражданско дело № 254/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №47/07.II.2018 г. постановено по гр.дело №1633/2017 г. състав на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов" № 37, да заплати на Я.Д.И. ЕГН ********** ***. и. богоров № 24А сумата от 300 лв. разноски за въззивното производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно. Особено мнение по в.гр.д. № 254/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 29.5.2018г.
50 Гражданско дело No 1710/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕООД ФЕНИКС СПЕД ЕООД ИФК ТЕКС Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 7.2.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
51 Гражданско дело No 1666/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.З.Д. Д.П.К. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 14.5.2018
Гражданско дело № 305/2018
Прекратява производството по в.гр.д.№ 305/2018 по описа на ХОС. Връща делото на ДРС за правилно администриране на подадедената въззивна жалба. определението не подлежи на обжалване

Резултат от въззивна инстанция: Други
Определение от 4.9.2018
Гражданско дело № 338/2018
ДОПЪЛВА определение № 434 от 01.06.2018 г., постановено по в. гр. д. 58/2018 г. по описа на Окръжен съд - Хасково в частта за разноските, като ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН **********, с адрес: ***, общи ямитровград, да заплати на Д.З.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.9.2018г.
52 Гражданско дело No 1080/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.Ц.П. Г.П. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 9.2.2018г.
В законна сила на 21.2.2018г.
53 Гражданско дело No 1482/2017 Делба В.П.Г.,
Т.А.Т.,
С.Д.С.,
Р.Д.И.,
Т.Д.Т.
Д.И.А.,
Т.И.А.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 9.2.2018г.
54 Гражданско дело No 1648/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Т.Я. В.С.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.2.2018г.
В законна сила на 3.3.2018г.
55 Гражданско дело No 2005/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.П.,
П.В.П.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 9.2.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
56 Гражданско дело No 1662/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.З.Д. Д.П.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2018
Гражданско дело № 218/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение№57/12.02.2018г. по г.д. №1662/2017г. по описа на Районен съд ОСЪЖДА Д.П.К. ЕГН ********** *** да заплати на Д.З.Д. ЕГН **********,*** сумата в размер на 500 лева разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивнна инстанция. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 23.5.2018г.
57 Гражданско дело No 1663/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.З.Д. Д.П.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Гражданско дело № 219/2018
ОТВЪРЖДАВА Решение № 56 от 12.02.2018 год., постановено по гр. д. № 1663 / 2017 год. по описа на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА Д.П.К. ЕГН ********** *** на Д.З.Д., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване – гр.Пловдив, бул.“Марица“ № 106 – адвокат М.Б. сумата в размер на 500 /петстотин/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 11.5.2018г.
58 Гражданско дело No 1664/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.З.Д. Д.П.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Гражданско дело № 220/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 58/ 12.02.2018 г. на Районен съд-Димитровград по гр. д. № 1664/ 2017 г. по описа на съда. ОСЪЖДА Д.П.К. да заплати на Д.З.Д. направените по делото разноски в размер на 500,00 лв Решението не подлежи на касационно обжалване
В законна сила на 10.5.2018г.
59 Гражданско дело No 1665/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.З.Д. Д.П.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Гражданско дело № 221/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 55/ 12.02.2018 г. по гр. д. № 1665/ 2017 на РС – Димитровград. ОСЪЖДА Д.П.К. да заплати на Д.З.Д. направените по делото разноски в размер на 500 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2018г.
60 Гражданско дело No 1167/2017 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ Х.Т.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
61 Гражданско дело No 1461/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Ж.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 13.2.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
62 Гражданско дело No 1638/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.И. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2018
Гражданско дело № 274/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 60/ 13.02.2018 г. по гр. д. № 1638/ 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване" АД да заплати на Д.Г.И. направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 300 лв. за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 29.5.2018г.
63 Гражданско дело No 2041/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.В.Д.,
Р.Д.Д.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
64 Гражданско дело No 1263/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.П.Б.,
Г.А.Б.
М.К.К.,
А.П.Б.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 15.2.2018г.
65 Гражданско дело No 1590/2017 Искове по СК - издръжка, изменение М.М.Т. М.В.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 15.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2018
Гражданско дело № 247/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 70 от 15.02.2018 год., постановено по гр.д. № 1590 / 2017 год. по описа на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА М.В.Т. ЕГН ********** *** да заплати на непълнолетната М.М.Т. ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си К.М.Т. ЕГН ********** *** с адрес за призоваване – гр.Димитровград, раковски 16- Б – адвокат Д.И. сумата в размер на 300 /триста/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.5.2018г.
66 Гражданско дело No 1681/2017 Искове за развод и недействителност на брака Ф.Ш.С. С.Х.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.2.2018г.
В законна сила на 20.3.2018г.
67 Гражданско дело No 1713/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение МИРЕНА ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2018
Гражданско дело № 299/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 65/15.02.2018 г., постановено по гр. д. № 1713/2017 год. по описа на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Христо Г.Данов“ №37, да заплати на „Мирена“ЕООД, ЕИК 126008230,със седалище и адрес на управление гр.Димитровград,ул.“Трети март“ №8, със съдебен адрес *** – адв. Д. Добрев направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 300лв. – платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.Особенно мнение на съдия Т. Хаджиев.
В законна сила на 4.6.2018г.
68 Гражданско дело No 1745/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Х.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2018
Гражданско дело № 237/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 69 от 15.02.2018 г., постановено по гр. д. № 1745 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, да заплати на М.Х.К., с ЕГН ********** с адрес: ***, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2018г.
69 Гражданско дело No 1778/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.М.П. П.Н.И. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 15.2.2018г.
В законна сила на 27.2.2018г.
70 Гражданско дело No 1712/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т И Т 2013 ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 16.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2018
Гражданско дело № 252/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 71/16.02.2018 год.по гр.д.№ 1712/2017 год.на РС-Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ № 37 да заплати на „Т и Т 2013 „ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.“Елин Пелин* бл.10 ет.3 ап.5, ЕИК 202452401 направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 350 лева,представляващи адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 12.6.2018г.
71 Гражданско дело No 1436/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Д.Г.Г.,
Г.Г.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.2.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.
72 Гражданско дело No 4/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Б.Д.,
Б.Н.А.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.2.2018г.
В законна сила на 19.2.2018г.
73 Гражданско дело No 229/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КМЕТСТВО - СЕЛО ДОБРИЧ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 19.2.2018г.
В законна сила на 7.3.2018г.
74 Гражданско дело No 1965/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Г.Д. К.В.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.2.2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
75 Гражданско дело No 108/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНСКА ОХРАНА ЕООД - ДИМИТРОВГРАД ДРИЙМС ПРОПЪРТИ ЕООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 20.2.2018г.
В законна сила на 8.3.2018г.
76 Гражданско дело No 1880/2017 Искове за трудово възнаграждение К.Й.Г. МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 21.2.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
77 Гражданско дело No 1481/2017 Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО В.А.К. С.Ж. ТРАНС ООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 22.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 11.7.2018
Гражданско дело № 324/2018
Отменя решение №№77 от 22.02.2018г. по г.д.№1481/2017г.по описа на Районен съд Димитровград в частта, в която „С.Ж.Транс“ ЕООД Димитровград ЕИК 201780391е осъдено да заплати на В.А.К. *** сума над 370,89евро /725,39лв./до пълно уважения размер от 1701 евро /3326,87лв/,вместо което постановява: Отхвърля иска предявен от В.А.К. *** против „С.Ж.Транс“ООД Димитровград ЕИК 201780391е за сумата над 370,89евро /725,39лв./до пълно предявения размер от 1701 евро/3326,87лв/,като неоснователен и погасен чрез прихващане,както и в частта за разноските,вместо което постановява. Осъжда „С.Ж.Транс“ООД Димитровград ЕИК 201780391е да заплати на В. Асенив К. *** разноски по делото за две инстанции в размер на 290лв. Осъжда В.А.К. да заплати на „С.Ж.Транс“ООД Димитровград разноски по делото за две инстанции в размер на 465лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2018г.
78 Гражданско дело No 1658/2017 Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ И.Р.Р. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.2.2018г.
В законна сила на 22.2.2018г.
79 Гражданско дело No 1709/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.О.А. А.В.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.2.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
80 Гражданско дело No 2024/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗК ЛЕВ ИНС АД С.Н.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.2.2018г.
В законна сила на 27.2.2018г.
81 Гражданско дело No 1807/2017 Делба Т.В.К.,
С.В.Д.
Ж.Д.И.,
М.С.М.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.2.2018г.
82 Гражданско дело No 171/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Г.Т. РПК ТРАКИЯ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 1.3.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
83 Гражданско дело No 1567/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Г.Д.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 6.3.2018г.
В законна сила на 31.3.2018г.
84 Гражданско дело No 1604/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.Г.П. ТЕЦ МАРИЦА-3 Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 6.3.2018г.
В законна сила на 28.3.2018г.
85 Гражданско дело No 1535/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.Е.Г. В.Г.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.3.2018г.
В законна сила на 18.4.2018г.
86 Гражданско дело No 1885/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.И.С. Е.Д.И. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.3.2018г.
87 Гражданско дело No 634/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.М.Г. Ж.И.З. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 12.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2018
Гражданско дело № 272/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 90/12.03.2018 г., постановено от Районен съд - Димитровград по гр.д. № 634/2017г. ОСЪЖДА И.М.Г., с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Ж. Ииванов З., с ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. М.К. *** сумата в размер на 300 лв., представляващи сторени пред въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 18.6.2018г.
88 Гражданско дело No 1631/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.К. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - АД - СОФИЯ,
ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 12.3.2018г.
В законна сила на 12.3.2018г.
89 Гражданско дело No 1655/2017 Облигационни искове от/срещу владелец А.С.Т. К.В.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 12.3.2018г.
В законна сила на 12.3.2018г.
90 Гражданско дело No 1365/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗД "ЕВРОИНС" - АД - СОФИЯ Н.П.Н. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 13.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2018
Гражданско дело № 310/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 92/13.03.2018 година, постановено по гражданско дело № 1365/ 2017 година по описа на РС-Димитровград. ОСЪЖДА „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, ЕИК 121265113, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Хр. Колумб“ № 43 да заплати на Н.П.Н. с ЕГН **********, със съдебен адрес:**********, чрез адв. М.Г., направените разноски в размер на 500 лева за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 27.6.2018г.
91 Гражданско дело No 2023/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 13.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2018
Гражданско дело № 314/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 91/13.03.2018 г., постановено от Районен съд - Димитровград по гр.д. № 2023/2017. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр.Г. Данов“ №37 представлявано от Михаела Михайлова Михайлова- Дьорфлер, , Ж.П.С. и Робърт Дик да заплати на К.В.К., с ЕГН ********** *** сумата в размер на 300 лв., представляващи сторени пред въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 27.6.2018г.
92 Гражданско дело No 219/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Г.К.,
М.М.К.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 14.3.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
93 Гражданско дело No 1483/2017 Делба В.Д.Б.,
И.Д.Б.,
В.К.Ч.,
В.Д.М.,
К.Д.К.,
Д.П.Д.
М.И.А.,
Ж.И.Ч.,
В.Х.А.,
П.А.П.,
М.П.З.,
Х.П.Х.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 15.3.2018г.
94 Гражданско дело No 1583/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД И.П.И. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.3.2018г.
В законна сила на 12.4.2018г.
95 Гражданско дело No 189/2018 Утвърждаване на споразумение за родителски права Р.Н.С.,
М.П.С.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.3.2018г.
В законна сила на 15.3.2018г.
96 Гражданско дело No 1945/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД МБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 16.3.2018г.
В законна сила на 16.3.2018г.
97 Гражданско дело No 177/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.И.Г.,
Г.В.Г.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 16.3.2018г.
В законна сила на 16.3.2018г.
98 Гражданско дело No 1820/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИДЖИТАЛРЕСЪРЧ ЕООД Ю.К.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 19.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.5.2018
Гражданско дело № 292/2018
ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 19.03.2018г., постановено от Районен съд– Димитровград, по гр.д. № 1820/2017г.по описа на съда,с кето е прекратено производството по делото на основание чл.238,ал.2 ГПК. Определението е окончателно.
В законна сила на 22.5.2018г.
99 Гражданско дело No 97/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.И.Т. С.А.Ж. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 19.3.2018г.
В законна сила на 31.3.2018г.
100 Гражданско дело No 228/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.П.Р.,
Г.Р.Р.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.3.2018г.
В законна сила на 20.3.2018г.
101 Гражданско дело No 2032/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 21.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2018
Гражданско дело № 346/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 104 от 21.03.2018 г., постановено по гр.дело № 2032 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление -гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” № 37 да заплати на С.Н.А., ЕГН **********, с адрес ***, офис 21 – адвокат Б.И. сумата в размер на 300 /триста/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 20.6.2018г.
102 Гражданско дело No 172/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БЕВЪРЛИ ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 21.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2018
Гражданско дело № 315/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №103/21.III.2018 г. постановено по гр.дело №172/2018 г. на Районен съд-Димитровград. РЕШЕНИЕТО е окончателно. сС особенно мнение съдия Анна Петкова
В законна сила на 13.6.2018г.
103 Гражданско дело No 402/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.К. ОББ АД СОФИЯ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 21.3.2018г.
В законна сила на 3.4.2018г.
104 Гражданско дело No 1648/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Т.Я. В.С.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.3.2018г.
В законна сила на 18.4.2018г.
105 Гражданско дело No 1744/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Д.Д.,
С.Х.Д.
Ж.А.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 22.3.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.
106 Гражданско дело No 2070/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Н.С. АРИСТЕА ПРИНТ ООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.3.2018г.
В законна сила на 18.4.2018г.
107 Гражданско дело No 2006/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване СИЛ-ДИН ЕООД ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 23.3.2018г.
В законна сила на 25.4.2018г.
108 Гражданско дело No 2079/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.М.Г. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 16.5.2018
Гражданско дело № 323/2018
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 323 / 2018 год. по описа на Окръжен съд - Хасково. ВРЪЩА делото на Районен съд -Димитровград за администриране на въззивна жалба, подадена от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД - гр.Пловдив против решение №108 от 23.03.2018 год., постановено по гр.д. № 2079 / 2017 год. по описа на Районен съд-Димитровград. Делото да се изпрати на Окръжен съд -Хасково след изпълнение на указанията, дадени в мотивите.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2018
Гражданско дело № 464/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 108 от 23.03.2018 г., постановено по гр.дело № 2079 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.“Хр. Г. Данов“ № 37 да заплати на Г.м. Г.., ЕГН ********** *** в размер на 200 /двеста/ лева- деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 26.9.2018г.
109 Гражданско дело No 311/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.З.Г.,
Н.Г.Г.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 23.3.2018г.
В законна сила на 23.3.2018г.
110 Гражданско дело No 346/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Л.Г.,
Р.Р.И.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 23.3.2018г.
В законна сила на 3.5.2018г.
111 Гражданско дело No 1079/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.М.Г. С.Н.Р. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 26.3.2018г.
В законна сила на 26.3.2018г.
112 Гражданско дело No 1724/2017 Искове за трудово възнаграждение Л.И.Т. МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.3.2018г.
В законна сила на 12.4.2018г.
113 Гражданско дело No 193/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.И.К. Е.Х.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 26.3.2018г.
В законна сила на 13.4.2018г.
114 Гражданско дело No 2035/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.Д. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.3.2018г.
В законна сила на 1.5.2018г.
115 ЧГД No 197/2018 Процедура по Регламент 1393/2007 г ОКРЪЖЕН СЪД РОКИКАНИ - ЧЕШКА РЕПУБЛИКА Н.А.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 27.3.2018г.
В законна сила на 27.3.2018г.
116 Гражданско дело No 1494/2017 Искове за недействителност на правни сделки ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ К.С.К. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 29.3.2018г.
В законна сила на 19.4.2018г.
117 Гражданско дело No 1943/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.К.Н. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 29.3.2018г.
В законна сила на 3.5.2018г.
118 Гражданско дело No 156/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Х.И.,
П.Г.И.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 29.3.2018г.
В законна сила на 29.3.2018г.
119 Гражданско дело No 88/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Х.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 30.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2018
Гражданско дело № 337/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 117 от 30.03.2018 година на РС-Димитровград, постановено по гр.д. № 88 по описа на съда за 2018 година. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на Н.Х.А. с ЕГН ********** *** сумата от 400 лв. – деловодни разноски, направени пред въззивната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 337/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 27.6.2018г.
120 Гражданско дело No 1582/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Х.М.Х. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 3.4.2018г.
В законна сила на 12.5.2018г.
121 Гражданско дело No 2022/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.П. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 3.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Гражданско дело № 347/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 121/03.04.2018 год. по гр. д. № 2022/2017 год. на Районен съд – Димитровград ОСЪЖДА„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"ЕАД, с ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, район централен, ул. „Христо Г.Данов"№37, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на Я.П.П. *** направените по делото разноски в размер на 400лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2018г.
122 Гражданско дело No 2026/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.В. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 3.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2018
Гражданско дело № 426/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 123 от 03.04.2018 г., постановено по гр.дело № 2026 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 12.7.2018г.
123 Гражданско дело No 2096/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Н.Д. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.7.2018
Гражданско дело № 380/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 133 от 10.04.2018 г., постановено по гр. д. № 2096 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, да заплати на Д.Н. Дделчев, с ЕГН **********с адрес:г***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2018г.
124 Гражданско дело No 78/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕТ "З.Р." - Д. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Гражданско дело № 381/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 134/10.04.2018 год.по гр.д.№ 78/2018 год.на РС- Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив , ул.“Христо Г.Данов“ № 37 да заплати на З.Р.Х. ЕГН **********, действащ като едноличен търговец с фирма „З.Р.“ , ЕИК 126655996 със седалище и адрес на управление гр.Димитровград , бул. Г.С.Раковски № 8-А-18 направените по делото разноски за настоящата инстанция в размер на 400 лева-адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.
125 Гражданско дело No 2058/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСГЕО ООД ТИ ВИ БИ ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 11.4.2018г.
126 Гражданско дело No 28/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Г.К.К. АГРОТИС-2010 ООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 3.5.2018г.
127 Гражданско дело No 87/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.П. ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 11.4.2018г.
128 Гражданско дело No 118/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД М.Г.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 11.4.2018г.
В законна сила на 19.4.2018г.
129 Гражданско дело No 134/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.Л.Ж. ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 11.4.2018г.
130 Гражданско дело No 431/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.А.Б.,
Б.И.Б.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 11.4.2018г.
131 Гражданско дело No 1290/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.Т.Т. Т.Д.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.4.2018г.
В законна сила на 12.4.2018г.
132 Гражданско дело No 1811/2017 Искове по КЗ В.В.Б. ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД - СОФИЯ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 12.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2018
Гражданско дело № 390/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 145 от 12.04.2018 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д.№ 1811 по описа на съда за 2017 г. ОСЪЖДА ЗАД „ Алианц България“ гр. София, ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „ Княз Ал.Дондуков“ № 59 да заплати на В.В.Б.., ЕГН **********,*** сумата от 450 лв., представляваща направени разноски в производството пред въззивната инстанция- платено възнаграждение на адвокат. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2018г.
133 Гражданско дело No 122/2018 Искове за развод и недействителност на брака Р.Г.И. Х.И.И. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 12.4.2018г.
В законна сила на 3.5.2018г.
134 Гражданско дело No 128/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УНИСПЕД ИНС - ЕООД - ПЛОВДИВ ВИ-АЙ ТРЕЙДИНГ ООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 12.4.2018г.
В законна сила на 12.4.2018г.
135 Гражданско дело No 217/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Т.Т. ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СА Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 16.4.2018г.
В законна сила на 28.4.2018г.
136 Гражданско дело No 2092/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ А.П.Т. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 17.4.2018г.
В законна сила на 5.5.2018г.
137 Гражданско дело No 2036/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С.Ж.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 18.4.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
138 Гражданско дело No 1842/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД ИЛЙОС 73 ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 19.4.2018г.
В законна сила на 9.6.2018г.
139 Гражданско дело No 2069/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.И.Ц. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Гражданско дело № 379/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 152/19.04.2018 г., постановено от Районен съд - Димитровград по гр. д. № 2069/2017 год.. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Христо Г.Данов“ №37, да заплати на Т.И.Ц. с ЕГН ********** *** направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 300лв. – платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 28.6.2018г.
140 Гражданско дело No 61/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Б.Р. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 23.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Гражданско дело № 389/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 154/23.04.2018 год. по гр. д. № 61/2018 год. на Районен съд – Димитровград ОСЪЖДА„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"ЕАД, с ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, район централен, ул. „Христо Г.Данов"№37, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на П.Б.Р. *** направените по делото разноски в размер на 400лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.
141 Гражданско дело No 532/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.А.А.,
М.Г.А.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 23.4.2018г.
В законна сила на 23.4.2018г.
142 Гражданско дело No 571/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Б.Р.,
И.М.Р.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 23.4.2018г.
В законна сила на 23.4.2018г.
143 Гражданско дело No 111/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Т.Х. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 24.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2018
Гражданско дело № 387/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 156/ 24.04.2018 г. по гр. д. № 111/ 2018 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване" АД да заплати на Т.Т.Х. направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 400 лв. за адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 17.7.2018г.
144 Гражданско дело No 194/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.С.Г. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 24.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Гражданско дело № 388/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 157/24.04.2018 год. по гр. д. № 194/2018 год. на Районен съд – Димитровград ОСЪЖДА„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"ЕАД, с ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, район централен, ул. „Христо Г.Данов"№37, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на Г.С.Г. *** направените по делото разноски в размер на 400лв.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.
145 Гражданско дело No 1453/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.З.П.,
С.П.П.
Г.Н.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 25.4.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.
146 Гражданско дело No 1944/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.К.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 25.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2018
Гражданско дело № 454/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №159/25.IV.2018 г. постановено по гр.дело №1944/2017 г. сна РС-Димитровград РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.10.2018г.
147 Гражданско дело No 1052/2017 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК П.Т.Т.,
М.Ц.Т.
К.В.Г.,
Г.Д.Г.,
В.Д.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 5.7.2018
Гражданско дело № 417/2018
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 417/2018 год. по описа на Окръжен съд — Хасково. ВРЪЩА делото на Районен съд - Димитровград за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение. Оппелелението е окончателно.
148 Гражданско дело No 167/2018 Искове за развод и недействителност на брака Е.Х.Г. М.И.К. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.4.2018г.
В законна сила на 26.4.2018г.
149 Гражданско дело No 1055/2017 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК Д.Б.В. К.Т.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.4.2018г.
150 Гражданско дело No 133/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД С.М.К. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 27.4.2018г.
В законна сила на 27.4.2018г.
151 Гражданско дело No 2014/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОЛИНА 2 ЕООД КВП ЛОГИСТИКС ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 30.4.2018г.
В законна сила на 30.4.2018г.
152 Гражданско дело No 141/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Н.П.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 30.4.2018г.
В законна сила на 30.4.2018г.
153 Гражданско дело No 261/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕТ С.- Е.С. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 30.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Гражданско дело № 382/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 166/30.04.2018 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 261/2018 година по описа на съда за 2018 г. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Сънеко – Е.С.“ ЕИК 126061431, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, бул. „Г.С. Раковски“ № 8 вх. А ет. 6 ап. 16, представляван от Е.В.С. с ЕГН **********, сумата от 350 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 382/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 11.10.2018г.
154 Гражданско дело No 226/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А А.Ф.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 8.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 11.7.2018
Гражданско дело № 435/2018
ОТМЕНЯ Определение от 08.05.2018 година, постановено по гр.д. № 226/2018 година по описа на РС-Димитровград за прекратяване производството по делото. ВРЪЩА делото на РС-Димитровград за продължаване на процесуалните действия по делото. Определението не подлежи на обжалване.
155 Гражданско дело No 305/2018 Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - АД - СОФИЯ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.5.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
156 Гражданско дело No 225/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Й.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 10.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2018
Гражданско дело № 441/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 170/10.05.2018 год.по гр.д.№ 225/2018 год.на РС- Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив , ул.“Христо Г.Данов“ № 37 да заплати на А.Й.А., ЕГН ********** *** 10-А-1 направените по делото разноски за настоящата инстанция в размер на 400 лева-адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 26.9.2018г.
157 Гражданско дело No 1491/2016 Делба М.В.С. Г.В.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 11.5.2018г.
В законна сила на 8.6.2018г.
158 Гражданско дело No 1643/2017 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ж.В.М.,
И.С.М.
ТРАНС-ТРАКИЯ ЦИМЕНТ ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 14.5.2018г.
159 Гражданско дело No 1867/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕВРОФЕРМЕР ЕООД Т.М.Т. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 16.7.2018
Гражданско дело № 458/2018
ПРЕКРАТЯВА въззивно гр.г. №458/2018 по описа на ОС - Хасково.ВРЪЩА производството на Районен съд - Димитровград за администриране съобразно изложените мотиви.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 16.10.2018
Гражданско дело № 540/2018
ОТМЕНЯ решение №176/18.V.2018 г. постановено по гр.дело №1867/2017 г. на Районен съд-Димитровград,като ОТХВЪРЛЯ предявените от „Еврофермер" ЕООД,ЕИК 202760032,гр. Пловдив, п.к. 4000,район „Централен",бул. „България" № 166, ет. 2, ап. 11, осъдителни искове против Т.М.Т. ЕГН ********** *** за осъждане да заплати 29 110,77 лв. (двадесет и девет хиляди сто и десет лева и седемдесет и седем стотинки), от които сумата от 5 000.00 лв. (пет хиляди лева) , представляваща незаплатена стойност на закупени от ответника семена слънчоглед по данъчна фактура №0000000067/29.04.2015 г., мораторна лихва за забава плащането на паричното задължение по посочената фактура за периода от 31.VIII.2015 г. до 31.Х.2017 г. в размер на 1 103.59/хиляда сто и три лева и 59 ст./, сумата от 6 723.00/шест хиляди седемстотин двадесет и три/ лева с ДДС, представляваща незаплатена стойност на закупени от ответника препарати за растителна защита по данъчна фактура №0000000071/30.IV.2015 г., мораторна лихва за забава плащането на паричното задължение по посочената фактура за периода от 31.VIII.2015 г. до 31.Х.2017 г. в размер на 1,236.57/хиляда двеста тридесет и шест лева и 57 ст./, сумата от 1 764.00/хиляда седемстотин шестдесет и четири/ лева с ДДС, представляваща незаплатена стойност на закупени от ответника препарати за растителна защита по данъчна фактура № 0000000082/15.V.2015 г. , мораторна лихва за забава плащането на паричното задължение по посочената фактура за периода от 16.VIII.2015 г. до 31.Х.2017 г. в размер на 330.59/триста и тридесет лева и 59 ст./, сумата от 10 400 /десет хиляди и четиристотин/ лева, представляваща незаплатена стойност на закупени от ответника семена слънчоглед по данъчна фактура с № 1000000042/02.VI.2015 г. , мораторна лихва за забава плащането на паричното задължение по посочената фактура за периода от 03.VI.2015 г. до 31.Х.2017 г. в размер на 2053.02/две хиляди петстотин петдесет и три лева и 2 ст./, ведно със законната лихва върху главницата от 23 887(двадесет и три хиляди осемстотин осемдесет и седем/ лева, считано от 1.ХI.2017 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Еврофермер" ЕООД,ЕИК 202760032,гр.Пловдив, п.к. 4000, район „Централен",бул. „България" № 166, ет. 2, ап. 11да заплати на Т.М.Т. ЕГН ********** сумата от 2 843.42 лв. за двете съдебни инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.10.2018г.
160 Гражданско дело No 126/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Я.Н.К. НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 18.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 1.8.2018
Гражданско дело № 478/2018
ОТМЕНЯ Решение № 177 от 18.05.2018 г., постановено по гр. д. № 126 по описа за 2018 г. на РС – Димитровград, в частта, в която искът с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 от КТ, предявен от Я.Н. Кавачева-Г. с ЕГН ********** против „Н.“ АД, ЕИК ***, е отхвърлен за сумата над 6132,41 лв. до пълния предявен размер от 7163,52 лв. и за периода от 04.05.2018 г. до 27.05.2018 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА „Н.“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „***, да заплати на Я.Н.К. с ЕГН ********** с адрес: ***, сумата от 1031,11 лв., представляваща обезщетение за оставяне без работа поради незаконното уволнение, извършено със Заповед № 329 от 27.11.2017 г. на Изпълнителният директор на „Н.“ АД – Димитър Д., за периода от 04.05.2018 г. до 27.05.2018 г., ведно със законната лихва от предявяване на иска – 19.01.2018 г. до окончателното ? изплащане. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 177 от 18.05.2018 г., постановено по гр. д. № 126 по описа за 2018 г. на РС – Димитровград, в останалата обжалвана част. ОСЪЖДА „Н.“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „***, да заплати на Я.Н.К. с ЕГН ********** с адрес: ***, сумата от 86,36 лв., представляваща разноски за първоинстанционното производство, както и сумата от 700 лв. за направените във въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „Н.“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Димитровград в размер на 41,28 лв. и по сметка на ОС – Хасково в размер на 20,64 лв. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от датата на обявяването му – 01.08.2018 г.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.2.2019
Гражданско дело № 3915/2018
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 305 от 01.08.2018 г. по в. гр. д. № 478/2018 г. на Хасковски окръжен съд.
161 Гражданско дело No 144/2018 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ С.Ф.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 21.5.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
162 Гражданско дело No 157/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Т. ЕОС МАТРИКС - ЕООД - СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.5.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
163 Гражданско дело No 90/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.К.Л. Г.К.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Протокол от 31.10.2018
Гражданско дело № 641/2018
ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д. № 641/2018 г. по описа на Окръжен съд - Хасково поради оттегляне на въззивната жалба. ОСТАВЯ без разглеждане на основание чл. 263, ал. 4 от ГПК насрещната въззивна жалба, подадена от Е.К.Л. ОСЪЖДА Г.К.М. с ЕГН: ********** и адрес: *** да заплати на Е.К.Л. с ЕГН: ********** и адрес: *** направените по делото разноски за въззивната инстанция в общ размер на 532,50 лв., от които адвокатско възнаграждение в размер на 500,00 лв. и държавна такса в размер на 32,50 лв. Определението подлежи на касационно обжалване пред Върховен касационен съд в едноседмичен от днес за Е. Кръсетва Л. и в едноседмичен срок от връчването му на въззивницата Г. Кръсетва М..
В законна сила на 26.11.2018г.
164 Гражданско дело No 298/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.И.Г. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 22.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2018
Гражданско дело № 463/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 181/22.05.2018 г. на Районен съд – Димитровград, постановено по гр.д. № 298/2018г. по описа на съда. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представлявано от Михаела Михайлова Михайлова- Дьорфлер , Жанет Петкова Стойчева и Робърт Дик, на основание чл.78, ал.3 ГПК да заплати на Г.И.Г. ,с ЕГН ********** *** сумата в размер на 400 лева, представляваща направени във въззивното производство разноски - за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 2.10.2018г.
165 Гражданско дело No 300/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.М.Ж. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 22.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2018
Гражданско дело № 467/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 180/ 22.05.2018 г. по гр. д. № 300/ 2018 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване" АД да заплати на Ж.М.Ж. направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 400 лв. за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 2.10.2018г.
166 Гражданско дело No 1982/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Б.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 23.5.2018г.
В законна сила на 28.11.2018г.
167 Гражданско дело No 203/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Т.Д. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2018
Гражданско дело № 466/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 184/23.05.2018 г. постановено по гр.д. № 203 по описа за 2018 г. на Районен съд - Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК "ЕВН България Електроснабяване" ЕАД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул. "Христо Г.Данов" № 37, да заплати на М.Т.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***, ЕИК 126106264, сумата от 300 /триста/ лева,представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2018г.
168 Гражданско дело No 301/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2018
Гражданско дело № 470/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 190/25.05.2018 г., постановено от Районен съд - Димитровград по гр. д. № 301/2018 год.. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Христо Г.Данов“ №37, да заплати на Н. Ангерова К. с ЕГН ********** *** направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 400лв. – платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 16.10.2018г.
169 Гражданско дело No 319/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Ж.Т. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
170 Гражданско дело No 451/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.Р.В. И.К.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 25.5.2018г.
171 Гражданско дело No 615/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Б.Ю.,
Ф.Ш.Ю.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 25.5.2018г.
172 Гражданско дело No 650/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.Д.Д.,
Н.Л.Д.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.5.2018г.
В законна сила на 25.5.2018г.
173 Гражданско дело No 222/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД - СОФИЯ Г.К.Г.,
З.Б.К.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 28.5.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
174 Гражданско дело No 569/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.Й.Д. ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 28.5.2018г.
В законна сила на 12.6.2018г.
175 Гражданско дело No 751/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.И.Р. Д.Д.С. Докладчик:
ИВАН С. МАРИНОВ
Определение от 28.5.2018г.
176 Гражданско дело No 82/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.И.М. М.М.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.5.2018г.
В законна сила на 29.5.2018г.
177 Гражданско дело No 83/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ - АД - СОФИЯ Н.Д.Ж. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 29.5.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
178 Гражданско дело No 136/2018 Искове по СК - издръжка, изменение А.П.П. М.Х.Б. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 29.5.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
179 Гражданско дело No 648/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Ч.Г.,
Г.В.Г.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 29.5.2018г.
В законна сила на 9.6.2018г.
180 Гражданско дело No 426/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Ж. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 30.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2018
Гражданско дело № 589/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 196 от 30.05.2018 г., постановено по гр.дело № 426 / 2018 г. на Районен съд – Димитровград.ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.“Хр. Г. Данов“ № 37 да заплати на Д.С.Ж., ЕГН ********** *** сумата в размер на 350 /триста и петдесет/ лева - деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд.РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
181 Гражданско дело No 444/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Т.М.Д. А.Г.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 30.5.2018г.
В законна сила на 30.5.2018г.
182 ЧГД No 777/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Р.Д.М.,
Р.Н.А.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 30.5.2018г.
183 Гражданско дело No 1509/2015 Делба М.Г.Д. В.В.Й. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 31.5.2018г.
В законна сила на 29.1.2019г.
184 Гражданско дело No 7/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД З.Г.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 1.6.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
185 Гражданско дело No 318/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕРАМИК ГРУП ЕООД Б.Д.Г.,
Т.Т.Х.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 1.6.2018г.
В законна сила на 27.9.2018г.
186 Гражданско дело No 472/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Х.Т. Н.П.М. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 1.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
187 Гражданско дело No 620/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Х.М.,
Д.Я.И.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 1.6.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
188 Гражданско дело No 710/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.П.К.,
Н.А.К.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 4.6.2018г.
В законна сила на 4.6.2018г.
189 Гражданско дело No 627/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.М.Т.,
А.Л.Т.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 7.6.2018г.
В законна сила на 7.6.2018г.
190 ЧГД No 800/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД М.Т.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 8.6.2018г.
В законна сила на 8.6.2018г.
191 Гражданско дело No 887/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Г.Т. И.Н.И. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 8.6.2018г.
В законна сила на 25.9.2018г.
192 Гражданско дело No 1482/2017 Делба В.П.Г.,
Т.А.Т.,
С.Д.С.,
Р.Д.И.,
Т.Д.Т.
Д.И.А.,
Т.И.А.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 11.6.2018г.
В законна сила на 11.6.2018г.
193 Гражданско дело No 658/2018 Искове по КЗ Т.Д.М. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 11.6.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
194 Гражданско дело No 2002/2017 Делба Д.Н.Д. Д.Ж.Д.,
Д.Ж.Д.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 12.6.2018г.
195 Гражданско дело No 2078/2017 Делба П.А.А. Т.Г.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 14.6.2018г.
196 Гражданско дело No 99/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ - ЕООД - СОФИЯ Т.Т.Б. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 14.6.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
197 Гражданско дело No 418/2018 Искове по КЗ Д.А.В.,
Д.М.В.
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - СОФИЯ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 14.6.2018г.
В законна сила на 12.7.2018г.
198 Гражданско дело No 654/2018 Искове по КЗ ЗД "БУЛ ИНС" АД - СОФИЯ ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 14.6.2018г.
199 Гражданско дело No 396/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 15.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2018
Гражданско дело № 496/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №211/15.VI.2018 г. постановено по гр.дело №396/2018 г. на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА Електроразпределение юг" ЕАД, ЕИК 115552190, гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов" №37, да заплати на Община Димитровград,ЕИК 000903533, гр.Димитровград, бул."Г.С.Раковски" №15 сумата от 400 лв., представляваща сторени пред настоящата инстанция разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно. Особено мнение по в.гр.д. № 496/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 4.10.2018г.
200 Гражданско дело No 119/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ - ЕАД - СОФИЯ ООД "ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО" - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 19.6.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
201 Гражданско дело No 1804/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.А.П. Й.Г.К.,
К.И.К.,
Ц.Я.К.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 20.6.2018г.
202 Гражданско дело No 416/2018 Искове по КЗ Д.Д.Д.,
В.Д.В.
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.6.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
203 Гражданско дело No 1545/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОЛТА - С ООД ЕВРОСТАНДАРТ - 2010 - ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 26.6.2018г.
В законна сила на 12.7.2018г.
204 Гражданско дело No 828/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.А.Г.,
Д.П.Г.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 27.6.2018г.
В законна сила на 11.7.2018г.
205 Гражданско дело No 287/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Я.Г.Я. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 29.6.2018г.
В законна сила на 29.6.2018г.
206 Гражданско дело No 415/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.Д. Н.Н.Т. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 29.6.2018г.
В законна сила на 4.9.2018г.
207 Гражданско дело No 555/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Б.В. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 29.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.10.2018
Гражданско дело № 621/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 216/29.06.2018 год.по гр.д.№ 555/2018 год.на РС- Димитровград.ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив , ул.“Христо Г.Данов“ № 37 да заплати на Б.Б.В., ЕГН ********** *** направените по делото разноски за настоящата инстанция в размер на 400 лева-адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 25.10.2018г.
208 Гражданско дело No 564/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.-К.-К.К. ЕТ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 29.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2018
Гражданско дело № 622/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 218/29.06.2018 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 564 по описа на съда за 2018 г. ОСЪЖДА "ЕВН България Електроснабяване" ЕАД, ЕИК 123526430, съсседалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул. "Христо Г.Данов" № 37, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ "Арта-КВ-Кънчо Кънев" гр. Димитровград, ул. Олег Кошевой бл.1, вх.Е,ап.10, ЕИК 126106264, сумата в размер от 400 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2018г.
209 Гражданско дело No 736/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.А.М. РЕСТКОМ 9 ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 29.6.2018г.
210 Гражданско дело No 220/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 АГРОТИС-2010 ООД ЛЕБРОВ КОНСТРАКШЪНС ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 2.7.2018г.
В законна сила на 2.7.2018г.
211 Гражданско дело No 335/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД И.П.В. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 2.7.2018г.
В законна сила на 2.7.2018г.
212 Гражданско дело No 452/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Я.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2018
Гражданско дело № 596/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 221 от 02.07.2018 г., постановено по гр.дело № 452 / 2018 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.“Хр. Г. Данов“ № 37 да заплати на К.Я.К., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване – гр.Димитровград, ул. "Простор", бл. 10, вх. А, ап. 1 – адвокат Д.Д. сумата в размер на 400 /четиристотин/ лева - деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 24.10.2018г.
213 Гражданско дело No 273/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД Ж.Д.Ч. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 3.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
214 Гражданско дело No 551/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А Н.Х.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 3.7.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
215 Гражданско дело No 773/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.А.Х.,
Л.А.Х.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 3.7.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
216 Гражданско дело No 894/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Г.Т. ПИВЕЛ 1 ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 3.7.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
217 Гражданско дело No 266/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Д.Ж. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - АД - СОФИЯ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.7.2018г.
В законна сила на 14.9.2018г.
218 Гражданско дело No 425/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД А.Л.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 5.7.2018г.
В законна сила на 5.7.2018г.
219 Гражданско дело No 651/2018 Искове за развод и недействителност на брака А.Л.А. А.П.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 5.7.2018г.
В законна сила на 5.7.2018г.
220 Гражданско дело No 775/2018 Делба Д.И.Ф. Д.И.П.,
Д.И.Ж.,
И.И.Д.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 5.7.2018г.
221 Гражданско дело No 417/2018 Искове по КЗ С.Г.Я.,
С.Я.Я.
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - СОФИЯ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
222 Гражданско дело No 419/2018 Искове по КЗ Н.Ж.Д.,
Г.Н.Д.
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - СОФИЯ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
223 Гражданско дело No 588/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД Г.Ж.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 9.7.2018г.
В законна сила на 4.9.2018г.
224 Гражданско дело No 1752/2017 Делба С.К.З. П.К.Т. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 11.7.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.
225 Гражданско дело No 886/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.П.П.,
М.П.П.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.7.2018г.
В законна сила на 12.7.2018г.
226 Гражданско дело No 579/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД М.А.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 16.7.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.
227 Гражданско дело No 56/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.М.П. П.Н.Ш. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 17.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 22.10.2018
Гражданско дело № 688/2018
Прекратява производствотопо в.гр.д. № 688/2018 на ХОС. Връща делото на ДРС за администриране на въззивна жалба, подадена от П.Н.Ш. против решение № 244/17.07.2018 постановено по гр.д. № 56/2018 на ДРС. След отстранянане на нередовността въззивна жалба да се изпрати на ХОС за произнасяне по същество. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Гражданско дело № 744/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 244 от 17.07.2018 год., постановено по гр.д. № 56 / 2018 год. по описа на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА П.Н.Ш., ЕГН ********** *** да заплати на В.М.п. , ЕГН ********** *** сумата в размер на 500 /петстотин/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
228 Гражданско дело No 1640/2017 Искове по КЗ Й.П.К. ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД - СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 9.11.2018
Гражданско дело № 619/2018
ОТМЕНЯ решение № 246/18.07.2018 г. постановено по гр.дело № 1640/2017г. по описа на ДРС, в частта, с която е отхвърлен предявеният от Й.П.К. ***, ЕГН **** иск с правно основание чл. 432,ал.1,вр.чл.380 КЗ срещу ЗАД „Алианц България" АД, ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, Център, бул."Княз Ал.Дондуков" № 59, представлявано от П.Й.Я. и О.Ц.П. - изп. директори , за присъждане на сумата 3000 лв. представляваща разликата над 7000 до 10000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди - застрахователно обезщетение за настъпило на 07.10.2016 г. в гр.Димитровград застрахователно събитие с л.а. „Мазда 6", с рег. № ***, щета №1000 17 217500386, ведно със законната лихва от 07.10.2016 г. до окончателното й плащане,както и в частта за присъдените разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА ЗАД „Алианц България" АД, с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, Център, бул."Княз Ал.Дондуков" № 59, представлявано от П.Й.Я.и О.Ц.П.- изп. директори на основание чл.432,ал.1 КЗ и чл.86,ал.1 ЗЗД, да заплати на Й.П.К. ***, ЕГН **** сумата в размер на 3000 лева, представляваща неприсъдена от първоинстанционния съд част от дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди, представляваща разликата над 7000 до 10000 лева - застрахователно обезщетение за настъпило на 07.10.2016 г. в гр.Димитровград застрахователно събитие с л.а. „Мазда 6", с рег. № ***, щета №1000 17 217500386, ведно със законната лихва от 07.10.2016 г. до окончателното й изплащане, като искът в останалата му част до пълния предявен размер от 24 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН ОТХВЪРЛЯ. В останалата част решението на РС-Димитровград не е обжалвано и е влязло в сила. ОСЪЖДА Й.П.К. ***, ЕГН ***, на основание чл.78 ,ал.1 и ал.3 ГПК, да заплати на ЗАД „Алианц България" АД, ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, Център, бул."Княз Ал.Дондуков" № 59, представлявано от П.Й.Я.и О.Ц.П. - изп. Директори, по компенсация направените деловодни разноски за двете съдебни инстанции в размер на 285,42 лв. ОСЪЖДА ЗАД „Алианц България" АД, ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, Център, бул."Княз Ал.Дондуков" № 59, представлявано от П.Й.Я. и О.Ц.П. - изп. Директори,на основание чл.78,ал.6 ГПК да заплати в приход на бюджета на съдебната власт, по сметката ХОС ДТ 180
В законна сила на 21.12.2018г.
229 Гражданско дело No 576/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.И.М. МБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 18.7.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.
230 Гражданско дело No 568/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Е.Х.Х. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 19.7.2018г.
В законна сила на 19.7.2018г.
231 Гражданско дело No 1769/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Т.Т. М.Ш.М. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 20.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
232 Гражданско дело No 370/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.И.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 20.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
233 Гражданско дело No 559/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Г.Р.В. ТЕЦ МАРИЦА-3 Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 20.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
234 Гражданско дело No 321/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК - ЕАД - СОФИЯ, ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД П.Т.Б.,
П.А.П.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
235 Гражданско дело No 414/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БАНКА ДСК ЕАД Я.Д.З. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 23.7.2018г.
В законна сила на 23.7.2018г.
236 Гражданско дело No 942/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.В. Ж.С.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 23.7.2018г.
В законна сила на 31.7.2018г.
237 Гражданско дело No 986/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване ИНТЕР ЛЕС ООД ДМТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 23.7.2018г.
238 Гражданско дело No 1121/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Г.А. С.Т.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 23.7.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.
239 Гражданско дело No 1162/2017 Делба С.К.Г.,
А.Д.Г.
Д.Д.Б.,
Р.И.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 25.7.2018г.
240 Гражданско дело No 1008/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.К.,
С.А.К.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.7.2018г.
В законна сила на 25.7.2018г.
241 Гражданско дело No 1034/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Г.В.Т.,
Д.Т.И.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 25.7.2018г.
242 Гражданско дело No 1054/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.В.Я.,
М.Я.Я.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.7.2018г.
243 Гражданско дело No 1068/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.Д.,
С.Д.Д.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 25.7.2018г.
В законна сила на 25.7.2018г.
244 Гражданско дело No 1078/2018 Утвърждаване на споразумение за родителски права Г.Д.В.,
Ж.С.Д.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 25.7.2018г.
В законна сила на 25.7.2018г.
245 Гражданско дело No 607/2018 Искове за развод и недействителност на брака Х.Б.Х. А.Х.Х. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 26.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
246 Гражданско дело No 608/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.С.Д. С.С.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
247 Гражданско дело No 964/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.М.Т.,
Т.Г.Т.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.7.2018г.
248 Гражданско дело No 140/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД З.С.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.7.2018г.
249 Гражданско дело No 192/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Л.Н.П. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 27.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
250 Гражданско дело No 575/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.В. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 30.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2018
Гражданско дело № 642/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 267 от 30.07.2018 г., постановено по гр.дело № 575 / 2018 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН Б.Е.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.“Хр. Г. Данов“ № 37 да заплати на В. Константинов В., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване – гр.Хасково, бул.“Съединение“, бл.10, офис 21 – адвокат Б.И. сумата в размер на 300 /триста/ лева - деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 9.11.2018г.
251 Гражданско дело No 925/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.В.Т.,
Д.Д.Т.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 30.7.2018г.
В законна сила на 30.7.2018г.
252 Гражданско дело No 657/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Н.В.,
ОД НА МВР - ХАСКОВО
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 31.7.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
253 Гражданско дело No 1120/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Г.Р.Ф.   Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 31.7.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.
254 Гражданско дело No 550/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Т.М. С.Г.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 1.8.2018г.
В законна сила на 22.8.2018г.
255 Гражданско дело No 85/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.С.И. М.Я.М. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 3.8.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
256 Гражданско дело No 741/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.Х. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 3.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2018
Гражданско дело № 608/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 272 от 03.08.2018 година, постановено по гр.д. № 741 по описа на РС-Димитровград за 2018 година. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на М.И.Х. с ЕГН **********,*** с адрес за призоваване: град Димитровград, Простор № 10-А-1-1 чрез адв. Д.Д., сумата от 400 лв. – деловодни разноски, направени пред въззивната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 608/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 6.11.2018г.
257 Гражданско дело No 1954/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АВС ООД ЛИЙПСТЪРН АГРО ЕООД,
ЛИЙПСТЪРН ИНВЕСТ ЕООД
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.8.2018г.
В законна сила на 28.9.2018г.
258 Гражданско дело No 1987/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АВС ООД ЛИЙПСТЪРН АГРО ЕООД,
ЛИЙПСТЪРН ИНВЕСТ ЕООД
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.8.2018г.
259 Гражданско дело No 606/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Б.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2018
Гражданско дело № 640/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 277/06.08.2018 г., постановено по гр. д. № 606/2018 год. по описа на Районен съд – Димитровград.. ОСЪЖДА „ЕВН Б.Е.” ЕАД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Христо Г.Данов“ №37, да заплати на Г.Б.Т., с ЕГН ********** ***. Климент Охридски № 14 вх. А ап.4 направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 500лв. – платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 6.11.2018г.
260 Гражданско дело No 649/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС - ЕООД - СОФИЯ М.Г.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.8.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
261 Гражданско дело No 138/2018 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен В.Г.Т. Р.К.Т.,
Х.К.Т.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 7.8.2018г.
В законна сила на 18.9.2018г.
262 Гражданско дело No 729/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.С.Р. К.Р.Р. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.8.2018г.
В законна сила на 8.8.2018г.
263 Гражданско дело No 1007/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Б.,
М.И.Б.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.8.2018г.
В законна сила на 8.8.2018г.
264 Гражданско дело No 1116/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Х.,
М.Р.Х.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 9.8.2018г.
265 Гражданско дело No 1195/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.А.К.,
М.А.К.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 9.8.2018г.
266 Гражданско дело No 582/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД П.Ч.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 10.8.2018г.
В законна сила на 10.8.2018г.
267 Гражданско дело No 891/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.А.М. ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 10.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 30.1.2019
Гражданско дело № 776/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение №286/10.08.2018г.,постановено по гр.д.№ 891/2018г. на РС-Димитровград. ОТМЕНЯ Решение №317/28.09.2018г.,постановено по гр.д.№891/2018г.,по реда на чл.250 от ГПК,вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Ю.А.М. ЕГН ********** ***,със съдебен адрес:*** офис 11,адв.Н.Я. и Атанас Г. срещу „В и К“ООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Димитровград,ул.“Захари Зограф“ №36, иск с правно основание чл.439 ал.1 от ГПК за признаване на установено по отношение на „В и К“ООД-гр.Димитровград,че ищецът Ю.А.М. не дължи на „В и К“ООД-гр.Димитровград част от сумата за разноски/ в общ размер на 125лв.,от които 25лв.-ДТ и 100лв.-юристконсултско възнаграждение/ по ч.гр.д.№715/2015г. по описа на РС-Димитровград,съответна на погасената по давност главница от общо 766,63лв. ,обективирана в 28 броя фактури за доставена и потребена вода от Ю.А.М. през периода от 20.06.2012г. до 16.09.2014г. , като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „В и К“ООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Димитровград,ул.“Захари Зограф“ №36 да заплати на Ю.А.М. ЕГН ********** *** направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 25лв.-платена ДТ за въззивно обжалване на допълнителното решение на РС-Димитровград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.1.2019г.
268 Гражданско дело No 1367/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.М.М. Е.Х.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 14.8.2018г.
269 Гражданско дело No 1225/2018 Утвърждаване на споразумение за родителски права С.Н.Ц.,
Л.Я.Л.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 14.8.2018г.
В законна сила на 14.8.2018г.
270 Гражданско дело No 599/2018 Искове по СК - издръжка, изменение С.П.К. П.С.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2018
Гражданско дело № 671/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 291/15.08.2018 година, постановено по гр.д. № 599/2018 година по описа на Районен съд-Димитровград. Решението не подлежи обжалване.
В законна сила на 21.11.2018г.
271 Гражданско дело No 1027/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.Н.Н. МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.8.2018г.
272 Гражданско дело No 735/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.В.Д. Г.А.О. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 20.8.2018г.
В законна сила на 20.8.2018г.
273 Гражданско дело No 1261/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Й.Д.,
С.Л.Д.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 20.8.2018г.
В законна сила на 20.8.2018г.
274 Гражданско дело No 552/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Ш.С.Х. Р.Р.Ш. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 21.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2018
Гражданско дело № 687/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 296 от 21.08.2018 год., постановено по гр.д. № 552 / 2018 год. по описа на Районен съд – Димитровград. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.11.2018г.
275 Гражданско дело No 1009/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Д.И.Н. И.Г.Н. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 22.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 22.10.2018
Гражданско дело № 689/2018
Прекратява производствотопо в.гр.д. № 686/2018 на ХОС. Връща делото на ДРС за проверка на редовността ва подадената въззивна жалба и администрирането й. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Гражданско дело № 730/2018
ОТМЕНЯ решение № 299 от 22.08.2018 г., постановено по гр. д. № 1009 по описа за 2018 г. на Районен съд – Димитровград, в частта, в която И.Г.Н., ЕГН **********, е осъден да заплаща на Д.И.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка П.Д.Л., ЕГН **********,***, месечна издръжка над 130 /сто и тридесет/ лева до присъдения размер от 170 /сто и седемдесет/ лева за минал период от 20.06.2017 г. до 20.06.2018 г., вместо което постановява: ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.И.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка П.Д.Л., ЕГН **********,***, против И.Г.Н., ЕГН **********, иск с правно основание чл. 149 от СК за издръжка за минал период, считано от 20.06.2017 г. до 20.06.2018 г., за разликата над 130 лева до размера от 170 лева, като неоснователен. ПОТВЪРЖДАВА решение № 299 от 22.08.2018 г., постановено по гр. д. № 1009 по описа за 2018 г. на Районен съд – Димитровград, в частта, в която И.Г.Н., ЕГН **********, е осъден да заплати на Д.И.Н., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка П.Д.Л., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева, считано от 20.06.2018 г. до настъпване на законни причини за прекратяването ?, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане на сумите. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2018г.
276 Гражданско дело No 1170/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Н.Е.,
Т.Г.Т.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 22.8.2018г.
В законна сила на 22.8.2018г.
277 Гражданско дело No 1179/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.П.,
П.И.П.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 22.8.2018г.
278 Гражданско дело No 96/2018 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Д.Д.И. А.А.М. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 23.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2018
Гражданско дело № 692/2019
ПОТВЪРЖДАВА Решение №300/23.08.2018 г.на Районен съд-Димитровград, постановено по гр.д. № 96/2018 г., по описа на съда. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС - София, в едномесечен срок от връчването му на страните.
279 Гражданско дело No 1361/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД З.Г.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 27.8.2018г.
280 Гражданско дело No 666/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГРАНИТ-22 ЕООД SC GOPET ROMANIA SRL Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 28.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 9.1.2019
Гражданско дело № 841/2018
Прекратява производството по в.гр.д. № 841/2018 на ХОС. Връща делото на ДРС за изпълнение на указанията дадени в мотивите на настоящото определение. Определението е окончателно.
281 Гражданско дело No 926/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Г.Н. С.Д.У. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 1.12.2018
Гражданско дело № 649/2018
ОТМЕНЯ Решение № 303/28-08.2018г.,постановено по гр. д. № 926/ 2018 г. на Районен съд -Димитровград В ЧАСТТА относно определената издръжка за минал период от време -от 01.02.2018г. до 31.07.2018г.,за разликата над 720лв. до 820лв. и в частта относно определения режим на лични отношения на бащата С.Д.У. с детето Е.С.У., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Г.Н., ЕГН ***,действаща като майка и законен представител на малолетната Е.С.У., ЕГН *** против С.Д.У., ЕГН **** иск за заплащане на издръжка за минал период от време,а именно:за периода от 01.02.2018г. до 31.07.2018г. за сумата над 720лв. до определения от РС-Димитровград размер от 820лв.,като неоснователен и недоказан. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата С.Д.У., ЕГН *** и детето Е.С.У., ЕГН ** ,както следва,а именно:бащата С. Д.У. да взима детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 ч. в събота до 16.00 ч. на неделния ден с преспиване и 20 дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, да взима детето за времето на коледните или новогодишните празници от 10 ч. на първия ден с преспиване до 17 ч. на последния ден чрез редуване с майката С.Г.Н. всяка година, като за Коледа на 2018 г. детето да бъде при майката С.Г.Н., а за Нова година при бащата С.Д.У. , да взима детето по време на великденските празници от 10 часа на първия ден до 17 часа на последния през година, като за 2019 г. детето да остане при майката С.Г.Н., като се задължава да връща детето след изтичане на определеното време. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част. Решението,в частта за определения режим на лични отношения между бащата и детето може да бъде обжалвано пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.В частта за определената издръжка за минал период от време решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ДОПЪЛВА Решение № 422/01.11.2018г., постановено от Окръжен съд -Хасково з в.гр.д. № 649/2018г.,като: ОСЪЖДА С.Г.Н., ЕГН **********,*** да заплати на С.Д.У., ЕГН >********,*** сумата в размер на 1,63 лв., представляваща направени пред въззивната инстанция разноски за държавна жса и адвокатско възнаграждение, съобразно уважената част от жалбата.Определението не подлужи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2018г.
282 Гражданско дело No 1337/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Д.А.,
Д.З.А.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 4.9.2018г.
В законна сила на 4.9.2018г.
283 Гражданско дело No 2007/2017 Делба Й.П.Й. Н.П.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 10.9.2018г.
284 Гражданско дело No 782/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРОЛИНА КО ЕООД КН ЛОГИСТИКС ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 11.9.2018г.
В законна сила на 26.9.2018г.
285 Гражданско дело No 590/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.П.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 12.9.2018г.
В законна сила на 12.9.2018г.
286 Гражданско дело No 1079/2018 Утвърждаване на споразумение за родителски права С.В.И.,
А.П.В.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 12.9.2018г.
В законна сила на 12.9.2018г.
287 Гражданско дело No 1181/2018 Искове за развод и недействителност на брака Н.М.Е. Ф.Е.Е. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 18.9.2018г.
288 Гражданско дело No 348/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.К.Н. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 20.9.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
289 Гражданско дело No 941/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Г.Т. И.Н.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Заповед за защита от 26.9.2018г.
290 Гражданско дело No 941/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Г.Т. И.Н.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.9.2018г.
291 Гражданско дело No 1004/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Н.Г.К. Г.К.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 1.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
292 Гражданско дело No 1232/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.П.М.,
Р.Е.А.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
293 Гражданско дело No 323/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД И.С.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 27.10.2018г.
294 Гражданско дело No 1014/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Т.Т. Д.К.Т. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 2.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 31.10.2018
Гражданско дело № 715/2018
ПРЕКРАТЯВА въззвно гр.дело № 715/2018 г. по описа на Окръжен съд - Хасково.ВРЪЩА производството на Районен съд - Димитровград за администрирането съобразно изложените мотиви. Определението е окончателно.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2018
Гражданско дело № 745/2018
ПОТВЪРЖДАВА определение от открито заседание на 02.Х.2018 г. по гр.дело №1014/2018 г. на Районен съд-Димитровград в обжалваната му част относно осъждането на Д.К.Т. ЕГН: ********** *** да заплати на ищцата д.Т.Т. ЕГН: ********** *** разноски по делото от 350 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.11.2018г.
295 Гражданско дело No 1017/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Д.И. Х.З.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
296 Гражданско дело No 628/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОНОЛИТ АД - ХАСКОВО ТИ ВИ БИ ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 3.10.2018г.
297 Гражданско дело No 1368/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Й.М.,
М.Д.М.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 3.10.2018г.
298 Гражданско дело No 244/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД - ПЛОВДИВ Н.А.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
299 Гражданско дело No 1050/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД Н.Г.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 4.10.2018г.
300 Гражданско дело No 1084/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.З.,
Г.А.С.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 5.10.2018г.
301 Гражданско дело No 1176/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Х.Т.,
Р.Т.Т.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 5.10.2018г.
В законна сила на 5.10.2018г.
302 Гражданско дело No 423/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД А.Т.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 8.10.2018г.
В законна сила на 16.11.2018г.
303 Гражданско дело No 1000/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС - ЕООД - СОФИЯ Р.В.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 8.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
304 Гражданско дело No 1434/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.П.,
П.М.П.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.10.2018г.
305 Гражданско дело No 1586/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Х.С.Й. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 9.10.2018г.
306 Гражданско дело No 1438/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.И.Х.,
Х.А.Х.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 10.10.2018г.
307 Гражданско дело No 1466/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.К.,
К.Г.К.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 10.10.2018г.
В законна сила на 10.10.2018г.
308 Гражданско дело No 1250/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Т.К.,
З.В.К.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.10.2018г.
309 Гражданско дело No 1270/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.В.Т.,
В.П.Т.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.10.2018г.
В законна сила на 11.10.2018г.
310 Гражданско дело No 473/2018 Облигационни искове между съсобственици З.Г.С. К.Д.К.,
В.Д.К.,
М.А.П.,
Д.А.Г.,
А.Д.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 15.10.2018г.
В законна сила на 6.11.2018г.
311 Гражданско дело No 780/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Т.С. М.С.В. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.10.2018г.
312 Гражданско дело No 1015/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.К.Г. СКАЙ МОНТ ЕООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 6.11.2018г.
313 Гражданско дело No 1252/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Г.М. А.Д.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
314 Гражданско дело No 264/2018 Искове за трудово възнаграждение К.С.М. СТРОЙРЕМОНТ СВ ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 18.10.2018г.
В законна сила на 2.11.2018г.
315 Гражданско дело No 453/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД К.М.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
316 Гражданско дело No 581/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД К.И.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
317 Гражданско дело No 749/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД МАРЕВ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД,
Г.М.Г.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 18.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
318 Гражданско дело No 1136/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Г.Б. РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 18.10.2018г.
В законна сила на 9.11.2018г.
319 Гражданско дело No 728/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.А.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2019
Гражданско дело № 787/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №355/23.Х.2018 г. постановено по гр.дело №728/2018 г. Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България електроснабдяване " ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов" № 37 да заплати на Т.А.А.,ЕГН:********** *** сумата от 400 лв., представляваща разноски пред настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.1.2019г.
320 Гражданско дело No 690/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.М.Н. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 24.10.2018г.
В законна сила на 22.11.2018г.
321 Гражданско дело No 951/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.Х.М. Х.М.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 24.10.2018г.
322 Гражданско дело No 1456/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Г.,
Г.Д.Г.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 24.10.2018г.
В законна сила на 24.10.2018г.
323 Гражданско дело No 1474/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.В.,
М.К.К.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 24.10.2018г.
В законна сила на 24.10.2018г.
324 Гражданско дело No 314/2018 Искове по КЗ Т.Х.И. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП СОФИЯ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 25.10.2018г.
В законна сила на 27.11.2018г.
325 Гражданско дело No 1400/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД М.Й.К. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 26.10.2018г.
В законна сила на 23.11.2018г.
326 ЧГД No 1564/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Ж.Х.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 26.10.2018г.
327 Гражданско дело No 757/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.К.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.10.2018г.
В законна сила на 29.10.2018г.
328 Гражданско дело No 1086/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Б.Д. Т.Д.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 29.10.2018г.
329 Гражданско дело No 1139/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.И.М.,
С.Т.М.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 29.10.2018г.
В законна сила на 29.10.2018г.
330 Гражданско дело No 1576/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД Н.З.А.,
В.И.Г.,
Г.А.К.,
А.К.Н.,
Е.И.Г.,
М.Н.А.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 29.10.2018г.
В законна сила на 6.11.2018г.
331 Гражданско дело No 267/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Н.Х.,
Е.М.Х.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 30.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
332 Гражданско дело No 746/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЛЮНИК ЕООД ТИ ВИ БИ ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 30.10.2018г.
В законна сила на 15.12.2018г.
333 Гражданско дело No 1645/2017 Делба Ж.С.Г.,
А.П.Г.
Д.С.А.,
К.С.Т.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 1.11.2018г.
334 Гражданско дело No 1097/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.К. ЕОС МАТРИКС - ЕООД - СОФИЯ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 1.11.2018г.
335 Гражданско дело No 1533/2018 Искове по ЗОДОВ Т.Г.Б. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 1.11.2018г.
В законна сила на 29.11.2018г.
336 Гражданско дело No 534/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.С.И. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.11.2018г.
В законна сила на 1.12.2018г.
337 Гражданско дело No 1112/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.В.Г. Я.П.П. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.11.2018г.
В законна сила на 6.11.2018г.
338 Гражданско дело No 1447/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Р.М.,
К.М.М.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.11.2018г.
В законна сила на 6.11.2018г.
339 Гражданско дело No 1226/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Й.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.2.2019
Гражданско дело № 855/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №375/08.ХI.2018 г. постановено по гр.дело №1226/2018 г. на Районен съд-Димитровград . ОСЪЖДА „ЕВН Б.Е. " ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов" № 37 да заплати на А.Й.А. ЕГН: ********** *** сумата от 400 лв., представляваща разноски пред настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.2.2019г.
340 Гражданско дело No 558/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА "ДСК" ЕАД - СОФИЯ А.П.Д.,
Р.Д.Р.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 9.11.2018г.
341 Гражданско дело No 901/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Н.Ж. Г.Д.Е. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 12.11.2018г.
В законна сила на 4.12.2018г.
342 Гражданско дело No 349/2018 Искове за развод и недействителност на брака Н.Ж.П. О.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 4.12.2018г.
343 Гражданско дело No 565/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЕТ "А.-Й.Д." - Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
344 Гражданско дело No 614/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Г.Д.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
345 Гражданско дело No 1005/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Ч.Г. Г.В.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 8.12.2018г.
346 Гражданско дело No 1115/2018 Искове за развод и недействителност на брака Х.А.Г. Д.П.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
347 Гражданско дело No 1248/2018 Искове за развод и недействителност на брака Т.В.П. Г.Т.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 12.12.2018г.
348 Гражданско дело No 1333/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Г.Н.,
А.Д.А.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
349 Гражданско дело No 1369/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Е.М.,
Х.Р.М.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
350 Гражданско дело No 1392/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.П.Д. Я.И.Ч. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 28.11.2018г.
351 Гражданско дело No 1618/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.М.,
М.С.М.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
352 Гражданско дело No 1391/2018 Искове по СК - издръжка, изменение З.М.Р. П.Р.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 14.11.2018г.
В законна сила на 15.12.2018г.
353 Гражданско дело No 1435/2018 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.С.Я. Ю.С.Ю. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 14.11.2018г.
В законна сила на 4.12.2018г.
354 Гражданско дело No 701/2018 Делба Р.Т.Г. С.Т.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 15.11.2018г.
355 Гражданско дело No 814/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване К.С.Д. Г.А.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 15.11.2018г.
В законна сила на 5.12.2018г.
356 Гражданско дело No 1080/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Г.Ч. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.2.2019
Гражданско дело № 854/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 390 / 15.11.2018 г., постановено по гр.дело № 1080 / 2018 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов“ № 37 да заплати на С.Г.Ч.,*** с ЕГН **********, сумата в размер на 400 /четиристотин/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 854/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 8.2.2019г.
357 Гражданско дело No 1643/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Б.О.,
В.А.О.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 15.11.2018г.
В законна сила на 15.11.2018г.
358 Гражданско дело No 288/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А Г.А.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 16.11.2018г.
359 Гражданско дело No 429/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.В.З. Т.Т.З. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 8.12.2018г.
360 Гражданско дело No 587/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД А.Г.В. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 7.12.2018г.
361 Гражданско дело No 1147/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Н.С. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 16.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2019
Гражданско дело № 852/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решние № 395/16.11.2018 г. по гр. д. № 1147/2018 г. на Районен съд - димитровград.ОСЪЖДА "ЕВН България Електроснабдяване"АД да заплати на Т.Н.С. направените пред въззивната инстанцияразноски в размер на 400 лв. за адвокатско възнаграждение.Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
362 Гражданско дело No 1397/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.К.С. Н.Б.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 12.12.2018г.
363 Гражданско дело No 1416/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.Б.,
Е.Н.Б.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 16.11.2018г.
В законна сила на 8.12.2018г.
364 Гражданско дело No 1482/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.Ж.С. И.П.С. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 16.11.2018г.
365 Гражданско дело No 563/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД С.С.С.,
Ч.М.С.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 19.11.2018г.
В законна сила на 14.12.2018г.
366 Гражданско дело No 764/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.Б.Р. А.К.Х. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.11.2018г.
367 ЧГД No 1519/2018 Процедура по Регламент 1393/2007 г ОКРЪЖЕН СЪД ПРАГА Г.Д.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 19.11.2018г.
368 Гражданско дело No 593/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД - СОФИЯ В.Д.И.,
П.С.И.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.11.2018г.
В законна сила на 20.12.2018г.
369 Гражданско дело No 998/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Н.Н.,
Д.Н.Н.
П.Г.Ш. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 21.11.2018г.
В законна сила на 18.12.2018г.
370 Гражданско дело No 1780/2017 Делба П.П.П. Ж.П.П.,
П.П.П.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 22.11.2018г.
В законна сила на 13.12.2018г.
371 Гражданско дело No 544/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЛ-ДИН ЕООД ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД,
И.М.И.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 22.11.2018г.
В законна сила на 15.2.2019г.
372 Гражданско дело No 661/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Е.В.И. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.11.2018г.
373 Гражданско дело No 952/2018 Делба Д.Х.В. М.М.Д.,
В.Х.В.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 26.11.2018г.
374 Гражданско дело No 1480/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.К.Г. МУСТАНГ ОЙЛ - ЕООД - ХАСКОВО Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 26.11.2018г.
375 Гражданско дело No 1148/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.В.Ч. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.11.2018г.
В законна сила на 20.12.2018г.
376 Гражданско дело No 1449/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.Ж. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.11.2018г.
377 Гражданско дело No 413/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Т.К. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 28.11.2018г.
378 Гражданско дело No 438/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.З.П.,
С.П.П.
Г.Н.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.11.2018г.
379 Гражданско дело No 435/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД Г.Д.Е. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.11.2018г.
380 Гражданско дело No 1393/2018 Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Е.М.Д. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 29.11.2018г.
В законна сила на 19.12.2018г.
381 Гражданско дело No 1689/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Н.П.,
В.С.П.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 30.11.2018г.
В законна сила на 30.11.2018г.
382 Гражданско дело No 1734/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.П.Д. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 30.11.2018г.
В законна сила на 11.12.2018г.
383 Гражданско дело No 1488/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.Й.Д.,
Б.Й.Д.
Р.М.П. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 4.12.2018г.
В законна сила на 21.12.2018г.
384 Гражданско дело No 1781/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Т.,
В.И.Т.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 4.12.2018г.
В законна сила на 4.12.2018г.
385 Гражданско дело No 2078/2017 Делба П.А.А. Т.Г.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 5.12.2018г.
В законна сила на 28.12.2018г.
386 Гражданско дело No 731/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЕТ "Р.- Г.Г." - Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 5.12.2018г.
В законна сила на 28.12.2018г.
387 Гражданско дело No 560/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТБ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД ИЛИЙОС 73 ЕООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
388 Гражданско дело No 632/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Н.П. Д.В.С.,
И.П.Т.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 6.12.2018г.
В законна сила на 2.1.2019г.
389 Гражданско дело No 1467/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Р.Б.Б. Р.Н.Г.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 29.12.2018г.
390 Гражданско дело No 1631/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.Е.,
Т.В.Е.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 6.12.2018г.
391 Гражданско дело No 779/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Х.Н. Т.Д.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 7.12.2018г.
392 Гражданско дело No 1061/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 7.12.2018г.
393 Гражданско дело No 1366/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.С. Р.Б.Д.,
М.Н.И.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 7.12.2018г.
394 Гражданско дело No 2038/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Х.Х. Х.Т.Х. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
395 Гражданско дело No 776/2018 Искове за развод и недействителност на брака П.Й.М. П.К.М. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.12.2018г.
В законна сила на 10.12.2018г.
396 Гражданско дело No 1494/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Г.А.,
С.И.А.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.12.2018г.
В законна сила на 10.12.2018г.
397 Гражданско дело No 1757/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД ГР. СОФИЯ Б.Д.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 10.12.2018г.
398 Гражданско дело No 430/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД А.Х.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
399 Гражданско дело No 545/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЛ-ДИН ЕООД ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД,
Д.А.С.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.12.2018г.
В законна сила на 12.1.2019г.
400 Гражданско дело No 1111/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване ТЕРРА КРЕДИТ - ООД - СОФИЯ В.Н.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
401 Гражданско дело No 1246/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД В.Д.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.12.2018г.
402 Гражданско дело No 1683/2018 Делба М.О.Ч. А.О.Ч.,
В.С.Ч.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.12.2018г.
403 Гражданско дело No 1450/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.Ж. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 12.12.2018г.
404 Гражданско дело No 517/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Н.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 13.12.2018г.
405 Гражданско дело No 1514/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.П.Р. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 13.12.2018г.
406 Гражданско дело No 1448/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КЕШ ИНВЕСТ ГРУП ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 14.12.2018г.
407 ЧГД No 1801/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И.С.О. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 14.12.2018г.
В законна сила на 14.12.2018г.
408 Гражданско дело No 688/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД Г.М.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
409 Гражданско дело No 1431/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Г.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 17.12.2018г.
410 Гражданско дело No 1642/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Х.М.,
Т.А.М.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 17.12.2018г.
411 Гражданско дело No 1768/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.А.,
П.Р.П.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 17.12.2018г.
412 Гражданско дело No 1772/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.В.Т. Я.П.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 17.12.2018г.
413 Гражданско дело No 1870/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЖЕЛЕЗНИК - М ООД ТИ ВИ БИ ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 17.12.2018г.
В законна сила на 16.1.2019г.
414 Гражданско дело No 1146/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Г.С.,
Р.А.Т.
МЕТАЛИК АД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.12.2018г.
415 Гражданско дело No 121/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД М.И.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
416 Гражданско дело No 681/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Х.Х. Н.В.Т. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.12.2018г.
417 Гражданско дело No 740/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НЕТЕРА ЕООД ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.12.2018г.
В законна сила на 18.12.2018г.
418 Гражданско дело No 1157/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК-ЕАД СОФИЯ Г.К.Т.,
Р.К.Г.,
З.Г.Н.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 18.12.2018г.
419 Гражданско дело No 1162/2017 Делба С.К.Г.,
А.Д.Г.
Д.Д.Б.,
Р.И.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.12.2018г.
420 Гражданско дело No 1430/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.И.У.,
Д.С.У.
С.Г.Н.,
С.Д.У.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 20.12.2018г.
В законна сила на 30.1.2019г.
421 Гражданско дело No 1773/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Т.Т.,
М.В.Т.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.12.2018г.
В законна сила на 20.12.2018г.
422 Гражданско дело No 411/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Й.Г.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 26.1.2019г.
423 Гражданско дело No 876/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.К. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.12.2018г.
424 Гражданско дело No 1124/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Д.Б. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 27.12.2018г.
425 Гражданско дело No 1260/2018 Искове за развод и недействителност на брака Д.И.З. Е.И.З. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
426 Гражданско дело No 1461/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕЙЗИ НОВА ЕООД К.Т.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 27.12.2018г.
427 Гражданско дело No 306/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД В.Н.З.,
П.Д.З.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 28.12.2018г.
428 Гражданско дело No 602/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Ш.Е.Ш. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 31.12.2018г.