Районен съд - Димитровград
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 727/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ - ЕАД - СОФИЯ А.В.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 4.1.2017г.
В законна сила на 31.1.2017г.
2 Гражданско дело No 921/2016 Искове по ЗОДОВ П.Щ.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДИМИТРОВГРАД
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 5.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2017
Гражданско дело № 104/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 2 от 05.01.2017 г., постановено по гр. д. № 921/2016 г. по описа на РС Димитровград. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, да заплати на П.Щ.П., ЕГН: ********** адрес: *** сумата от 600 лв., представляваща сторените пред въззивната инстанция разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.3.2017г.
3 Гражданско дело No 1205/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИ ЙЕС - ООД - ХАСКОВО Н.И.Н. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 5.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 21.4.2017
Гражданско дело № 149/2017
ОТМЕНЯ Решение № 3/05.01.2017 г. по гр.дело 1205/2016 г. по описа на РС-Димитровград, вместо което постановява: ПРИЗНАВА за установено по отношение на Н.И.Н. ***, че дължи на „КРЕДИ ЙЕС“ ООД, с ЕИК 200688545, със седалище и адрес на управление гр.Хасково,ул. Козлодуй 14-Б- ет.3 представлявано от В.М.И., управител сумата от 4 563,54 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на заявлението 01.06.2016 г., за които суми по ч.гр.д. № 1059/2016 г. на РС-Хасково е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК. ОСЪЖДА Н.И.Н. *** да заплати на „КРЕДИ ЙЕС“ ООД, с ЕИК 200688545, със седалище и адрес на управление гр.Хасково,ул. Козлодуй 14-Б- ет.3 представлявано от В.М.И. управител разноските за двете съдебни инстанции общо в размер на 1196,27 лева, в т. - за въззивното производство разноски в размер на 565,00 лева и за първата инстанция 631,27 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.4.2017г.
4 Гражданско дело No 1372/2016 Искове по СК - издръжка, изменение С.К.А. К.С.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 5.1.2017г.
В законна сила на 27.1.2017г.
5 Гражданско дело No 1664/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Х.Т. Х.Т.Б. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.1.2017г.
В законна сила на 17.1.2017г.
6 Гражданско дело No 1678/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Ж.,
В.П.Ж.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 10.1.2017г.
В законна сила на 10.1.2017г.
7 Гражданско дело No 769/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.С.,
А.Д.А.
Д.К.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 11.1.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
8 Гражданско дело No 1184/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.А.Д. Н.Н.Т.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2017
Гражданско дело № 164/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 11/11.01.2017 год.,постановено по гр.д.№ 1184/2016 год.на РС-Димитровград в обжалваната му част. ОСЪЖДА Н. Николов Т. ЕГН *********** *** да заплати на С.А. Трендафилова ЕГН ********** *** сумата 800 лева разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.4.2017г.
9 Гражданско дело No 1216/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Я.Г.Ч. Д.Д.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 11.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.6.2017
Гражданско дело № 118/2017
ОТМЕНЯ решение № 10 от 11.01.2017 г. по гр. д. № 1216/2016 г. на РС- Димитровград в частта, в която е предоставено упражняването на родителските права по отношение на детето Д.Я.Г., ЕГН **********, на неговия баща Я.Г.Ч., ЕГН **********; определен е режим на лични контакти с майката Д.Д.Д., ЕГН **********, с детето, както следва: през първите три месеца от датата на влизане в сила на решението - всяка първа и трета събота от месеца за времето от 10:00 часа до 16:00 часа, а след това всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10:00 часа в събота до 16:00 часа в неделя с преспиване; един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск; както и по три дни през пролетната и зимна ваканция на детето за времето от 10:00 часа на първия ден до 16:00 часа на третия ден с преспиване, със задължение на майката да връща детето на бащата след времето за личен контакт; в частта, в която е определено местоживеене на детето Д.Я.Г., ЕГН ********** при бащата Я.Г.Ч., ЕГН **********; в частта, в която Д.Д.Д., ЕГН **********, е осъдена да заплаща на Я.Г.Ч., като баща и законен представител на детето Д.Я.Г., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 120,00 лева, считано от 29.09.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа - последното число на текущия месец, до окончателното й изплащане, както и в частта за разноските, и ОТХВЪРЛЯ предявените от Я.Г.Ч., ЕГН **********, срещу Д.Д.Д., ЕГН **********, искове с правно основание по чл. 59, ал. 9 СК и 143 СК. ПОТВЪРЖДАВА решение № 10 от 11.01.2017 г. по гр. д. № 1216/2016 г. на PC-Димитровград в останалата част. ИЗМЕНЯ, на основание чл. 59, ал. 9 СК, определения с решение № 363/03.10.2014 г. по гр. д. № 654/2014 г. на PC-Димитровград режим на лични отношения на бащата Я.Г.Ч., ЕГН ********** с детето Д.Я.Г., ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ занапред бащата да вижда и взима детето: - всеки петък, събота и неделя от месеца за времето от 17:00 часа на петъчния ден до 17:00 часа на неделния ден с преспиване, със задължението да го връща на майката; - един месец през лятната ваканция на детето, несъвпадащ с платения го
В законна сила на 27.7.2017г.
10 Гражданско дело No 1672/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ "Т.В." - Х. ТИ ВИ БИ ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 13.1.2017г.
В законна сила на 26.1.2017г.
11 Гражданско дело No 1022/2016 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК М.Д.Ж. И.Д.Ф.,
М.С.В.,
Т.П.Н.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 16.1.2017г.
В законна сила на 23.2.2017г.
12 Гражданско дело No 980/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.П.А. К.Р.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 17.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2017
Гражданско дело № 141/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 13/ 17.01.2017 г. по гр. д. № 980/ 2016 на РС – Димитровград. ОСЪЖДА К.Р.П. да заплати на А.П.А. направените по делото разноски за адвокат в размер на 500 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2017г.
13 Гражданско дело No 1510/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Е.П. Г.Л.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 17.1.2017г.
В законна сила на 25.1.2017г.
14 Гражданско дело No 1101/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.И.Ч.,
П.Т.Д.,
В.Г.Т.,
Х.Т.Т.
АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 18.4.2017
Гражданско дело № 235/2017
ПРЕКРАТЯВА производството по В гр.д № 235 по описа на ХОС за 2017 г. ВРЪЩА делото на PC Димитровград за извършване проверка редовността на подадената въззивна жалба. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 14.7.2017
Гражданско дело № 296/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение№14 от 18.01.2017 г. на РС димитровград, постановено по гр.д. №1101/2016 г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението от 27.3.2018
Гражданско дело № 3842/2017
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на възибно решение № 260/14.07.2017 г. по гр.д. № 296/2017 г.по описа на ХОС
В законна сила на 27.3.2018г.
15 Гражданско дело No 823/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОНДОР-УЗУНОВ 2012 ООД КОЛЕВ-ВИДИН ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 19.1.2017г.
В законна сила на 19.1.2017г.
16 Гражданско дело No 1676/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.М.Я.,
П.Я.Я.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.1.2017г.
В законна сила на 19.1.2017г.
17 Гражданско дело No 1761/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД Г.Й.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 20.1.2017г.
В законна сила на 7.2.2017г.
18 Гражданско дело No 1762/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД Г.Й.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила на 2.2.2017г.
19 Гражданско дело No 1487/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Д.Х. В.Г.Ц. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 24.1.2017г.
20 Гражданско дело No 1488/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.А.Г. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - АД - СОФИЯ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 24.1.2017г.
В законна сила на 8.2.2017г.
21 Гражданско дело No 1027/2014 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕТ Е.- Й.Ф. К.Т.В.,
Д.Т.К.,
Щ.Т.К.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 25.1.2017г.
В законна сила на 24.6.2017г.
22 Гражданско дело No 1557/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЕМИНОР ЕООД ГЕРГАНА АД - ДИМИТРОВГРАД,
ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС - СОФИЯ - ЕАД
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.1.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
23 Гражданско дело No 1668/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Е.Р.С. С.М.М. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 26.1.2017г.
В законна сила на 21.2.2017г.
24 Гражданско дело No 30/2017 Искове по ЗОДОВ К.Б.К. ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО,
АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ
Докладчик:
ИВАН С. МАРИНОВ
Определение от 26.1.2017г.
25 Гражданско дело No 1515/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НИКЕЯ-Х ЕООД ФОРМСИНТЕЗ ООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 27.1.2017г.
В законна сила на 27.1.2017г.
26 Гражданско дело No 93/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.В.Д. Т.Х.Т.,
С.И.Т.,
ЗКПУ "ЕДИНСТВО"
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 27.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.3.2017
Гражданско дело № 161/2017
Връща частна жалба на Д.В.Д. ЕГН ********** *** против определение №61/27.01.2017г. по г.д.№93/2017г.по описа на PC Димитровград. Прекратява производството по в.ч.г.д. №161/2017г. по описа на Окръжен съд Хасково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването пред Апелативен съд Пловдив.
В законна сила на 11.4.2017г.
27 Гражданско дело No 1490/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.П.Г. Г.М.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
28 Гражданско дело No 1650/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.Р.,
С.И.Р.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ДИМИТРОВГРАД
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила на 30.1.2017г.
29 Гражданско дело No 1651/2016 Искове за развод и недействителност на брака М.А.И.,
А.Г.Г.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-ДИМИТРОВГРАД
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила на 30.1.2017г.
30 Гражданско дело No 1129/2016 Искове за развод и недействителност на брака В.Д.Д. М.К.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила на 22.2.2017г.
31 Гражданско дело No 1343/2016 Искове за трудово възнаграждение Д.Ж.Й. НИКИ ТРАНС 87 ЕООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила на 16.2.2017г.
32 Гражданско дело No 1398/2016 Искове за развод и недействителност на брака Л.Ф.А. Н.Х.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила на 1.2.2017г.
33 Гражданско дело No 1669/2016 Искове за развод и недействителност на брака Д.К.Г. М.М.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила на 1.2.2017г.
34 Гражданско дело No 1652/2016 Искове за развод и недействителност на брака Д.В.В. И.В.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила на 25.2.2017г.
35 Гражданско дело No 1121/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.А.Т. К.В.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 3.2.2017г.
В законна сила на 24.2.2017г.
36 Гражданско дело No 1511/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Ж.Ж.,
Ж.Т.Ж.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 3.2.2017г.
В законна сила на 3.2.2017г.
37 Гражданско дело No 28/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.А.Х. Н.П.М. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 3.2.2017г.
В законна сила на 22.2.2017г.
38 Гражданско дело No 1521/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Р.П.,
Р.В.П.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила на 6.2.2017г.
39 Гражданско дело No 1649/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.В.,
Й.В.В.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила на 6.2.2017г.
40 Гражданско дело No 1079/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Д.И. В.П.И. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 7.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 23.6.2017
Гражданско дело № 310/2017
ОТМЕНЯ Решение № 35/ 07.02.2017 г. по гр. д. № 1079/ 2016 г. на Районен съд – Димитровград, с което е прекратено производството по делото, и ВРЪЩА същото на РС – Димитровград за произнасяне от друг състав на съда по съществото на спора. Решението не подлежи на обжалване.
41 Гражданско дело No 1346/2016 Искове за развод и недействителност на брака Х.А.Я. С.С.Я. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.2.2017г.
В законна сила на 28.2.2017г.
42 Гражданско дело No 1404/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕООД "ПЕТРАНКА ХРИСТОВА" - ДИМИТРОВГРАД ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.2.2017г.
В законна сила на 8.2.2017г.
43 Гражданско дело No 1367/2016 Искове за развод и недействителност на брака Х.С.А. А.О.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 9.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
44 Гражданско дело No 135/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 10.2.2017г.
В законна сила на 21.2.2017г.
45 Гражданско дело No 1114/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване К.А.Г. А.Г.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Протокол от 17.5.2017
Гражданско дело № 259/2017
ОДОБРЯВА постигната спогодба между К.А.Г. ЕГН: ********** *** чрез адв. Д.К. ***, като пълномощник и Арександър Г.Г. ЕГН:********** *** Честименски с лична карта № 642305372 изд. на 26.04.2011 година от МВР- Пловдив чрез адв. Христо Костадинов от АКІПловдив, като пълномощник, страни по в.гр.дело № 259 от 2017 година по описа на ОС- Хасково, по силата на която: І. Арександър Г.Г. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати на К.А.Г. сумата от 5 515.36 лева представляващи половината от изплатения изцяло от К.А.Г. банков кредит. ІІ. Сумата по пункт І на спогодбата да бъде изплатена на равни месечни вноски всяка то които в размер на 552 лева за срок от 10 месеца считано от месец юни 2017 година до месец април 2018 включително, като сумата се заплаща от първо до десето число на текущият месец за който е дължима по следната банкова сметка - *** К.А.Г. ІІІ. НЕИЗПЛАЩАНЕТО в указания срок на която и да е от вноските прави цялата сума на задължението предсрочно изискуемо. ІV. К.А.Г. завява, че не претендира разноски по делото тъй като е получила сумата в размер на 1350 лева - направени разноски по делото на 17.05.2017 година преди излагане на спогодбата в съдебно заседание. Парите са получени чрез пълномощника й адв. Десеслава К.. ОБЕЗСИЛВА Решение № 40 от 15.02.2017 год., постановено по гр.д. № 1114/2016г по описа на Районен съд – Димитровград, поради постигната спогодба между страните. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване пред Апелативен съд в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 25.5.2017г.
46 Гражданско дело No 1471/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД ТИ ВИ БИ ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 15.2.2017г.
В законна сила на 15.2.2017г.
47 Гражданско дело No 1402/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕООД СУНИ ТРАНС А.Т.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 16.2.2017г.
48 Гражданско дело No 1642/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ "Г.- В.В." - Д. ПАРКОИЗГРАЖДАНЕ ШУМЕН ЕООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 16.2.2017г.
49 Гражданско дело No 30/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Н.Г.,
М.Г.М.
Н.Г.М.,
В.Д.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 17.2.2017г.
50 Гражданско дело No 6/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Д.,
К.С.Д.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила на 17.2.2017г.
51 Гражданско дело No 1135/2016 Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 20.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2017
Гражданско дело № 395/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 48 от 20.02.2017 г. по гр. д. № 1135/2016 г. на РС – Димитровград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2017г.
52 Гражданско дело No 1692/2016 Делба Г.Г.Т. Х.Г.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 22.2.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
53 Гражданско дело No 1397/2016 Искове за развод и недействителност на брака А.С.М. Д.Р.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.2.2017г.
В законна сила на 4.4.2017г.
54 Гражданско дело No 23/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.К.С.,
Ц.Н.С.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.2.2017г.
В законна сила на 23.2.2017г.
55 Гражданско дело No 21/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Х.Д.,
Х.А.Д.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 27.2.2017г.
56 Гражданско дело No 1493/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Б.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Гражданско дело № 234/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 53 от 28.02.2017 г., постановено по гр. д. № 1493/2016 г. по описа на РС Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, да заплати на Г.Б.Т., ЕГН:**********, адрес: ***, сумата от 300 лв., представляваща сторените пред въззивната инстанция разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2017г.
57 Гражданско дело No 1679/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Н.Я.Я. Я.А.Я. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.2.2017г.
В законна сила на 28.2.2017г.
58 Гражданско дело No 197/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Г.Д.,
К.Т.Д.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.2.2017г.
В законна сила на 28.2.2017г.
59 Гражданско дело No 1288/2016 Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство С.В.К.,
М.В.К.,
А.В.К.,
Х.В.К.
С.К.И. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
60 Гражданско дело No 151/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Л.П.,
П.Н.П.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 7.3.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
61 Гражданско дело No 163/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Т.П. П.Д.П. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 7.3.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
62 ЧГД No 289/2017 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа CHRISTIAN DIDRY NICOLAS CUNIN - NANCY - FRANCE СИЯНА ТРАНС 94 Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 10.3.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
63 Гражданско дело No 1197/2015 Делба П.С.Ж.,
С.П.П.,
Д.Р.И.,
П.П.П.,
М.П.И.,
Н.П.Д.,
М.Р.Ж.
С.Д.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 14.3.2017г.
В законна сила на 11.4.2017г.
64 Гражданско дело No 233/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.З.К.Ф.,
М.Ф.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.3.2017г.
В законна сила на 15.3.2017г.
65 Гражданско дело No 251/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Й.М.,
Е.А.М.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 15.3.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
66 Гражданско дело No 61/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.Ц.Ч. М.Д.Ч. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 16.3.2017г.
67 Гражданско дело No 1224/2016 Искове по ЗОДОВ М.Н.И. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 17.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Гражданско дело № 312/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение №63/17.03.2017 год. постановено по гр.д.№1224/2016 год.по описа на Районен съд - Димитровград.Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 26.7.2017г.
68 Гражданско дело No 1507/2016 Искове за развод и недействителност на брака Й.С.П. П.М.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.3.2017г.
В законна сила на 8.4.2017г.
69 Гражданско дело No 213/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Р.М. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 21.3.2017г.
70 Гражданско дело No 1479/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ КОРНЕР ИНВЕСТ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 22.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2017
Гражданско дело № 300/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 66/22.03.2017 год.по г.д.№ 1479/2016 г. на Районен съд Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ № 37 да заплати на“Корнер Инвест“ ООД, ЕИК 2033297053 със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.“Хр.Ботев“ № 44 направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 300 лева,представляващи адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
71 Гражданско дело No 1439/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Й.П.С. ПМГ ИВАН ВАЗОВ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2017
Гражданско дело № 323/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 67 от 23.03.2017 год., постановено по гр.д. № 1439 / 2016 год. по описа на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „Иван Вазов“, БУЛСТАТ: 000893231 N от НРД 1260084883 – гр.Димитровград, ул.“Кл. Охридски“ № 1, представлявана от директора И.Т.С., със съдебен адрес *** – адвокат Т.В. да заплати на Й.П.С., ЕГН ********** *** – 45 сумата в размер на 400 /четиристотин/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. Решението може да се обжалва пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от обявяването му – 21.06.2017 год.
В законна сила на 21.7.2017г.
72 Гражданско дело No 404/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.П.М. ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 23.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Други от 4.10.2017
Гражданско дело № 637/2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЕЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима поради просрочие ч.ж. вх. № 9427/11.09.2017 г. по описа на PC Димитровград, подадена от П.П.М. *** против Определение на PC Димитровград от 23.03.2017 г., постановено по гр.д. № 404/2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по В.ч.гр.д. № 637 по описа на ХОС за 2017 г. Определението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страната.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава от 1.11.2017
Гражданско дело № 625/2017
ПОТВЪРЖДАВА определение № 778/4.10.2017 г., постановено по в.ч.гр.д. № 637/2017 г. на ОС-Хасково. Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 13.6.2017г.
73 Гражданско дело No 1503/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.П. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 24.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 16.5.2017
Гражданско дело № 304/2017
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 304 по описа на ХОС за 2017 година. ВРЪЩА делото на PC-Димитровград за администриране на въззивна жалба вх. № 3855/11.04.2017 година, подадена от М.Д.П..

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 14.7.2017
Гражданско дело № 370/2017
Обезсилва Решение № 68/24.03.2017 г.. постановено по гр.д. № 1503/2016 г. на РС-Димитровград. Прекратява производството по гр.д. № 1503/2016 г. на РС-Димитровград. поради недопустимост на предявените искове.
В законна сила на 14.7.2017г.
74 Гражданско дело No 1480/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ КОРНЕР ИНВЕСТ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Гражданско дело № 301/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 70/27.03.2017 год.по г.д.№ 1480/2016 год.на РС-Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ № 37 да заплати на“Корнер Инвест“ ООД, ЕИК 2033297053 със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.“Хр.Ботев“ № 44 направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 300 лева,представляващи адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 14.6.2017г.
75 Гражданско дело No 1518/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.С.К. ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.3.2017г.
В законна сила на 13.5.2017г.
76 Гражданско дело No 147/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕТ "Д.-Г.Р." С.Р. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 28.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 12.7.2017
Гражданско дело № 382/2017
ОТМЕНЯ Решение № 73/28.03.2017 година, постановено по гр.д. № 147/2017 година по описа на РС-Димитровград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ „Джордано-Г.Р.“***, представлявано от Г.В.Р. срещу „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – Пловдив с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представлявано отМ.М.М.-Д. и Ж.П.С. отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 ал. 1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ЕТ „Джордано-Г.Р.“ не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – Пловдив сумата в размер на 1050,76 лева, представляваща стойността на допълнително начислени по фактура № 1155669298 от 18.07.2016 година 8116 кВт/ч ел. енергия за периода от 17.02.2016 година до 17.05.2016 година, по партида с клиентски № 1000972712, за ИТН 1665155, за обект с адрес в с. Радиево, община Димитровград – като НЕОСНОВАТЕЛЕН.ОСЪЖДА ЕТ „Джордано-Г.Р.“***, представлявано от Г.В.Р. да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37 сумата от 270 лева – деловодни разноски, както и 150 лева – юрисконсултско възнаграждение.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
77 Гражданско дело No 157/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.В.П.,
Т.Я.Г.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
78 Гражданско дело No 297/2017 Искове за развод и недействителност на брака Т.И.А.,
Н.И.К.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
79 Гражданско дело No 90/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.И.,
Р.М.И.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 29.3.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
80 Гражданско дело No 214/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Г.Г.,
К.Т.Г.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.3.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
81 Гражданско дело No 300/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.Д.,
Т.С.Б.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.3.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
82 Гражданско дело No 8/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.П.,
М.С.Г.,
С.Г.П.
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 30.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Гражданско дело № 311/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 77 от 30.03.2017 г., постановено по гр. д. № 8/2017 г. по описа на РС Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, да заплати на С.Г.П., ЕГН: **********, В. Г.евва П., ЕГН: **********,***, и м.С.Г., ЕГН: **********, адрес: ***, сумата от 300 лв., представляваща сторените пред въззивната инстанция разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2017г.
83 Гражданско дело No 309/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.К.Р.,
М.Х.Р.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 30.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
84 Гражданско дело No 662/2016 Делба Т.М.Ш. С.С.Ш. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 31.3.2017г.
85 Гражданско дело No 1391/2016 Искове за развод и недействителност на брака Д.Я.К. Н.Г.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 31.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.8.2017
Гражданско дело № 447/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 81 от 31.03.2017 год., постановено по гр.д. № 1391 / 2016 год. по описа на Районен съд – Димитровград. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2017г.
86 Гражданско дело No 1371/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД И.Г.Н. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 3.4.2017г.
В законна сила на 3.4.2017г.
87 Гражданско дело No 148/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Г.Н.,
К.П.С.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 3.4.2017г.
В законна сила на 3.4.2017г.
88 Гражданско дело No 350/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.А.Т. А.Р.Т. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 3.4.2017г.
В законна сила на 3.4.2017г.
89 Гражданско дело No 1280/2016 Искове по КЗ Х.Д.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 4.4.2017г.
В законна сила на 3.5.2017г.
90 Гражданско дело No 1680/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.П.С. МИНА "МАРИШКИ БАСЕЙН" ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 4.4.2017г.
В законна сила на 20.4.2017г.
91 Гражданско дело No 1646/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.В.С. ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 5.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 17.5.2017
Гражданско дело № 309/2017
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по в. гр. д. № 309/2017 г. по описа на ОС -Хасково, III въззивен състав. ВРЪЩА за администриране делото на PC - Димитровград. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.7.2017
Гражданско дело № 381/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 86 от 05.04.2017 г. по гр. д. № 1646/2016 г. на РС – Димитровград. ОСЪЖДА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ЕИК: 000903533, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ № 15 ДА ЗАПЛАТИ на Р.В.С. ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 78, ал.1 ГПК, сумата в размер на 300,00 лева – съдебни разноски пред ОС-Хасково.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.7.2017г.
92 Гражданско дело No 1670/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Г.К. МИНА "МАРИШКИ БАСЕЙН" ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
93 Гражданско дело No 162/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.Ш. Т.М.Ш. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 6.4.2017г.
94 Гражданско дело No 360/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.А.,
В.Г.Р.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 6.4.2017г.
95 Гражданско дело No 1100/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.А.С. Д.Ю.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 7.4.2017г.
В законна сила на 20.4.2017г.
96 Гражданско дело No 1677/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ФАЙЪРСТАР - ЕООД - ДИМИТРОВГРАД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД,
ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 7.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2017
Гражданско дело № 364/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 91 от 07.04.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 1677/2017 г. по описа на съда. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37 и „ ЕВН Трейдинг Саут Йист Юръп“ ЕАД гр. София, бул. „ Цар Освободител“ № 14, ет.3, ЕИК *** ДА ЗАПЛАТЯТ на „ Недива 2017“ ЕООД , ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. „ Ал.Кипров“ № 20, представлявано от управителя Недялка Илиева Иванова/ със старо наименование „ Ф.“ ЕООД гр. Димитровград / сумата от 600 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2017г.
97 Гражданско дело No 1730/2016 Искове за недействителност на правни сделки Д.К.Т. Д.И.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 7.4.2017г.
В законна сила на 5.5.2017г.
98 Гражданско дело No 604/2016 Искове по КЗ Т.Д.К.,
Х.Г.К.,
И.Г.К.
ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 10.4.2017г.
В законна сила на 10.5.2017г.
99 Гражданско дело No 265/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.В.Г. А.П.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 11.4.2017г.
В законна сила на 19.4.2017г.
100 Гражданско дело No 539/2017 Искове за трудово възнаграждение А.А.С. ПАРСЕК ГРУП ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 11.4.2017г.
В законна сила на 4.5.2017г.
101 Гражданско дело No 996/2016 Искове за развод и недействителност на брака М.И.Л. М.Ц.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 12.4.2017г.
В законна сила на 13.5.2017г.
102 Гражданско дело No 1350/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Д.Г.,
Ф.Д.Г.
М.Д.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.4.2017г.
В законна сила на 5.5.2017г.
103 Гражданско дело No 1150/2016 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ Т.Х.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 18.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Гражданско дело № 470/2017
Потвърждава решение №96/18.04.2017г. по г.д.№1150/2016г. по описа на Районен съд Димитровград. Решението не подлежи на обжалване пред ВКС.
В законна сила на 18.10.2017г.
104 Гражданско дело No 616/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.Т. А.Г.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 18.4.2017г.
105 Гражданско дело No 310/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.П.С.,
П.Н.С.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.4.2017г.
В законна сила на 19.4.2017г.
106 Гражданско дело No 397/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.К.Т.,
Р.Г.Т.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.4.2017г.
В законна сила на 19.4.2017г.
107 Гражданско дело No 215/2017 Искове по СК - издръжка, изменение С.Д.С. К.С.Х. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 20.4.2017г.
В законна сила на 20.4.2017г.
108 Гражданско дело No 1647/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.С.Г. ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Гражданско дело № 357/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение №104/21.04.2017г.,постановено по гр.д.№1647/2016г. на РС-Димитровград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
109 Гражданско дело No 92/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОББ АД СОФИЯ Н.И.Н. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 24.5.2017г.
110 Гражданско дело No 136/2017 Искове по СК - издръжка, изменение П.А.Х. А.П.Х. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 21.4.2017г.
В законна сила на 21.4.2017г.
111 Гражданско дело No 467/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.А.,
Л.М.А.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 21.4.2017г.
112 Гражданско дело No 468/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.П.,
К.М.П.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 21.4.2017г.
113 Гражданско дело No 552/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ф.Ш.С.,
С.Х.С.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 21.4.2017г.
В законна сила на 3.5.2017г.
114 Гражданско дело No 343/2016 Делба В.А.П. Й.Г.К.,
К.И.К.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 24.4.2017г.
В законна сила на 17.5.2017г.
115 Гражданско дело No 405/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.И.А.,
А.П.А.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 24.4.2017г.
В законна сила на 24.4.2017г.
116 Гражданско дело No 415/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Г.Ж.,
Т.А.Ж.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 24.4.2017г.
В законна сила на 24.4.2017г.
117 Гражданско дело No 944/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.А.М. З.К.Т. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.4.2017г.
В законна сила на 27.5.2017г.
118 Гражданско дело No 212/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Х.М. С.В.Ж. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 28.4.2017г.
В законна сила на 28.4.2017г.
119 Гражданско дело No 40/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД К.А.Н. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Гражданско дело № 446/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 111/ 02.05.2017 год., по гр.д. № 40 /2017 год., по описа на Районен съд - Димитровград. ОСЪЖДА К.А.Н. от гр. Димитровград да заплати на „ВиК" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, представлявано от управителя П.Я.А. сумата в размер на 600,00 лв. / шестстотин лева/ - разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.11.2017г.
120 Гражданско дело No 165/2017 Искове за развод и недействителност на брака К.А.Г. И.Н.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 19.5.2017г.
121 Гражданско дело No 593/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.Д.,
С.И.П.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.5.2017г.
122 Гражданско дело No 704/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Й.Д. И.Т.Б. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 3.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
123 Гражданско дело No 1496/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение МИРАЖ 96 ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2017
Гражданско дело № 412/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 117 от 04.05.2017 г., постановено по гр.д. №1496/2016 г. по описа на РС Димитровград. ОСЪЖДА "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК : 123526430, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул." Христо Г. Данов" №37, да заплати на " Мираж 96" ООД, ЕИК : 126733772, със седалище и адрес на управление : гр.Димитровград, ул. "Казинбарцика" №2, вх. А, сумата от 300 лв., представляваща сторените пред въззивната инстанция разноски.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
124 Гражданско дело No 164/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.И.П. М.П.П. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
125 Гражданско дело No 1181/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Х.М. Б.Б.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 5.5.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
126 Гражданско дело No 1491/2016 Делба М.В.С. Г.В.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 9.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Гражданско дело № 434/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 121 от 09.05.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.дело № 1491 по описа на съда за 2016 година. Решението подлежи на обжалване пред ВКС на Р България в едномесечен срок от връчването му на страните. ОСЪЖДА М.В.С. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Г.В.Н. от гр. Димитровтрад, ЕГН -**********,***, офис 3- адв. Л.Г. сумата от 800 лв. / осемстотин/ лв. направени по делото, пред въззивната. инстанция, разноски. едномесечен срок от връчването му на страните.
127 Гражданско дело No 1494/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Б.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 9.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2017
Гражданско дело № 406/2017
Потвърждава Решение № 123/19.12.2016 г. по гр.д. № 1494/2016 Г. НА рсд. ОСЪЖДА "ЕВН Електроснабдяване" ЕАД , ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ № 37 да заплати на Г.Б.т., ЕГН********** от гр.Дград направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 300 лева,представляващи адвокатско възнаграждение.Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 20.7.2017г.
128 Гражданско дело No 1709/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НЕОХИМ АД - ДИМИТРОВГРАД Н.Й.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
129 Гражданско дело No 478/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.И.П. З.Д.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 9.5.2017г.
130 Гражданско дело No 1316/2016 Искове за развод и недействителност на брака Т.Т.З. М.В.З. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 10.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
131 Гражданско дело No 1520/2016 Делба Г.С.Ц. М.С.М.,
Р.Д.М.,
З.Д.М.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 10.5.2017г.
132 Гражданско дело No 14/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - СОФИЯ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 3.6.2017г.
133 Гражданско дело No 1292/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Б.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2017
Гражданско дело № 407/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 129/15.05.2017 год.по гр.д.№ 1292/2016 год.на РС-Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ № 37 да заплати на Г.Б.Т., ЕГН ********** направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 300 лева,представляващи адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 20.7.2017г.
134 Гражданско дело No 1229/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Т.Б.,
И.Т.Б.
Т.М.Б. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 17.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
135 Гражданско дело No 447/2017 Искове по ЗОДОВ ЕТ Н.- С.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 18.5.2017г.
136 Гражданско дело No 1149/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Д.Т. АЯКС - АГРО - ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 19.5.2017г.
В законна сила на 27.5.2017г.
137 Гражданско дело No 149/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 19.5.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
138 Гражданско дело No 395/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.В.Ж.,
Н.Т.Ж.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 19.5.2017г.
В законна сила на 19.5.2017г.
139 Гражданско дело No 565/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Р.М.,
Т.Х.М.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 19.5.2017г.
В законна сила на 19.5.2017г.
140 Гражданско дело No 756/2017 Делба П.Д.П. Н.Т.П. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 19.5.2017г.
В законна сила на 8.6.2017г.
141 Гражданско дело No 592/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Т.С.,
Г.С.С.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 22.5.2017г.
142 Гражданско дело No 470/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КЕШ ИНВЕСТ ГРУП ООД ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ЙИСТ ЮРЪП ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 23.5.2017г.
143 Гражданско дело No 416/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права Д.С.А.,
В.К.А.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
144 Гражданско дело No 625/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.Т.С. М.С.В. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
145 Гражданско дело No 656/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Ж.М.,
К.Д.К.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 25.5.2017г.
146 Гражданско дело No 1331/2016 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.М.П. М.А.В.,
В.С.В.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
147 Гражданско дело No 1632/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.К.В. Г.И.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
148 Гражданско дело No 159/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.И.Ж. Д.Д.Ж. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
149 Гражданско дело No 313/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.М.И. И.С.И. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
150 Гражданско дело No 377/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
151 Гражданско дело No 303/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.Д.П. ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 29.5.2017г.
В законна сила на 14.6.2017г.
152 Гражданско дело No 790/2017 Делба П.Д.П. Н.Т.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 29.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.6.2017
Гражданско дело № 398/2017
ПОТВЪРЖДАВА Определение №388/29.05.2017г.,постановено по гр.д.№790/2017г. на Районен съд-Димитровград. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС-Пловдив в едноседмичен срок от връчването.
В законна сила на 18.8.2017г.
153 Гражданско дело No 666/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГРАНИТ-22 ЕООД SC GOPET ROMANIA SRL Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 31.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 4.8.2017
Гражданско дело № 449/2017
ОТМЕНЯ Определение №397/31.05.2017 г. на Районен съд- Димитровград, по гр.дело № 666/2017 г., с което е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на Районен съд - Димитровград за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на касационно обжалване.
154 Гражданско дело No 800/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Г.А. А.Д.Т. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 1.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
155 Гражданско дело No 398/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.С.З.,
Д.М.З.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.6.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
156 Гражданско дело No 707/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права Д.Д.К.,
И.А.И.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.6.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
157 Гражданско дело No 822/2017 Искове по СК - издръжка, изменение К.В.С. Х.С.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 2.6.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
158 Гражданско дело No 1455/2016 Искове за развод и недействителност на брака Д.П.Х. М.Н.Х. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 5.6.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.
159 Гражданско дело No 307/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД ГР. СОФИЯ М.С.А. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 5.6.2017г.
В законна сила на 4.7.2017г.
160 Гражданско дело No 662/2016 Делба Т.М.Ш. С.С.Ш. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
161 Гражданско дело No 9/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Т.И. И.П.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
162 Гражданско дело No 84/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.А.Д. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 6.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2017
Гражданско дело № 485/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 158 от 06.06.2017 г., постановено по гр. д. № 84 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, да заплати на Д.А.Д., ЕГН **********, с адрес: ***. Климент Охридски 3-А-5, сумата от 300 лв., представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2017г.
163 Гражданско дело No 365/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Т.И. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2017
Гражданско дело № 489/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 156 / 06.06.2017 г., постановено по гр.дело № 365 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов“ № 37 да заплати на И.Т.И.., ЕГН **********,*** съдебен адрес ***– адвокат В.К. сумата в размер на 300 /триста/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.10.2017г.
164 Гражданско дело No 1696/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД В.А.К. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 7.6.2017г.
В законна сила на 1.7.2017г.
165 Гражданско дело No 1274/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ АД М.Г.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 3.8.2017г.
166 Гражданско дело No 85/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.А.Д. Й.В.Й. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
167 Гражданско дело No 668/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.Г.,
С.Г.Г.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
168 Гражданско дело No 755/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Й.М.,
Е.А.М.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
169 Гражданско дело No 1492/2016 Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК С.М.С. ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Гражданско дело № 551/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 169 от 15.06.2017 г., постановено по гр. д. № 1492 по описа за 2016 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК С.М.С., ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на „Пътища Пловдив“ АД, с ЕИК 115004094, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37, сумата от 600 лв., представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.12.2017г.
170 Гражданско дело No 716/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.Б.,
М.П.А.Б.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 15.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
171 Гражданско дело No 718/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.М.Г.,
Г.А.Г.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
172 Гражданско дело No 1779/2015 Делба М.Д.У. И.П.Д.,
Я.П.Д.,
Н.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
П.Д.Д.,
Е.Д.Д.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 16.6.2017г.
В законна сила на 11.7.2017г.
173 Гражданско дело No 1095/2016 Делба В.Д.В.,
Д.В.Д.,
Л.М.Р.,
Х.Д.Х.,
Н.Х.Д.,
Р.Ж.Т.,
С.Г.С.,
Т.Г.П.,
В.Г.Т.,
Я.Р.И.,
Д.Я.Р.,
Р.Я.Р.
Н.Г.К.,
Г.Г.К.,
Р.В.Р.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 14.7.2017г.
174 Гражданско дело No 25/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД Д.М.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 13.7.2017г.
175 Гражданско дело No 497/2017 Искове за трудово възнаграждение И.Б.П. МИНА "МАРИШКИ БАСЕЙН" ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 19.6.2017г.
176 Гражданско дело No 821/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Ж.Д. Ж.Т.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 19.6.2017г.
В законна сила на 19.6.2017г.
177 Гражданско дело No 399/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Д.Г. П.И.В. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 20.6.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
178 Гражданско дело No 1665/2016 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.Н.Н. МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.9.2017
Гражданско дело № 547/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 176/ 21.06.2017 г. по гр. д. № 1665/ 2016 на РС – Димитровград, както и Допълнително Решение № 208/ 20.07.2017 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2017г.
179 Гражданско дело No 805/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Г.Т.,
Е.Д.Т.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 21.6.2017г.
В законна сила на 21.6.2017г.
180 Гражданско дело No 1159/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ - ЕАД - СОФИЯ Ф.В.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.10.2017
Гражданско дело № 572/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 178/22.06.2017 год.,постановено по гр.д.№ 1159/2016 год.на районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА“Т.С.“ЕАД, ЕИК *** да заплати на Ф.В.В., ЕГН**********о*** направените по делото разноски пред настоящата инстанция в размер на 600 лева,адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване
В законна сила на 15.10.2017г.
181 Гражданско дело No 1693/2016 Искове по КЗ ЗД "БУЛ ИНС" АД - СОФИЯ ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 22.6.2017г.
В законна сила на 26.7.2017г.
182 Гражданско дело No 418/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЕВЪРЛИ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2017
Гражданско дело № 552/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 181 от 23.06.2017 г., постановено по гр.дело № 418 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” № 37 да заплати на „БЕВЪРЛИ“ ООД, ЕИК 126078975, със седалище и адрес на управление – гр.Димитровград, ул.П.Евтимий 1-Г-6 представлявано от управителя В.С. сумата в размер на 300 /триста/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 2.10.2017г.
183 Гражданско дело No 437/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.М.В. Г.Д.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.6.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
184 Гражданско дело No 930/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.А.И. А.П.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 23.6.2017г.
В законна сила на 5.7.2017г.
185 Гражданско дело No 1695/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДА ЛОГИСТИКА ГРУП ЕООД ФИНЕС-22 ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2017
Гражданско дело № 548/2017
Потвърждава решение №183 от 26.06.2017г. по г.д.№1695/2016г. по описа на Димитровградския районен съд. Осъжда „ДА Логистика груп“ЕООД София ЕИК 203506083 да заплати на „„Финес-22“ Димитровград ЕИК 201525768, представлявано от К.С.С. разноски по делото в размер на 300лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2017г.
186 Гражданско дело No 1735/2016 Делба Г.В.Ж.,
Д.В.Ж.
Л.Н.С.,
Н.Г.С.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.6.2017г.
187 Гражданско дело No 150/2017 Искове за развод и недействителност на брака З.И.Г. С.Р.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.6.2017г.
В законна сила на 26.6.2017г.
188 Гражданско дело No 1142/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.К.К.,
Н.Т.К.
С.А.Д.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД,
Н.Н.Т.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 28.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.11.2017
Гражданско дело № 605/2017
ОТМЕНЯ Решение № 185/28.06.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 1142 по описа на съда за 2016 г., в частта, в която съдът е определил, на основание чл.128 ал.1 от СК, мерки на лични отношения на Н.К.К. и Н.Т.К. *** с техния внук Н. ***, да виждат и вземат детето всяка първа и трета сряда от месеца от 17 часа до 20 часа, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОПРЕДЕЛЯ ,на основание чл.128 ал.1 от СК, мерки на лични отношения на н.К.К., ЕГН ********** и Н.Т.К., ЕГН ********** *** с техния внук Н.Н.Н., ЕГН ********** ****** да виждат и вземат детето всеки първи и трети петък от месеца за времето от 17 часа до 20 часа в периода от 01 април до 30 септември и за времето от 17 часа до 19 часа в периода от 01 октомври до 31 март. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 185/28.06.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 1142 по описа на съда за 2016 г. в останалата част. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 222 от 01.08.2017 г., постановено по същото дело съдът е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 185/28.06.2017 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на Р България в едномесечен срок от връчването му на страните.
189 Гражданско дело No 878/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Г.А. А.Д.Т. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 3.7.2017г.
В законна сила на 14.7.2017г.
190 Гражданско дело No 889/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Г.Г. Г.А.Д. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 3.7.2017г.
В законна сила на 11.7.2017г.
191 Гражданско дело No 365/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.И.И. Н.Г.Й. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 4.7.2017г.
В законна сила на 12.7.2017г.
192 Гражданско дело No 285/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.Т.В. И.А.И. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.7.2017г.
В законна сила на 29.7.2017г.
193 Гражданско дело No 847/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.Х.,
Д.Т.Х.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.7.2017г.
В законна сила на 6.7.2017г.
194 Гражданско дело No 890/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Д.Д.,
Л.М.Д.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.7.2017г.
В законна сила на 6.7.2017г.
195 Гражданско дело No 425/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД В.П.Д.,
П.В.Д.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 7.7.2017г.
В законна сила на 16.8.2017г.
196 Гражданско дело No 641/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 3.8.2017г.
197 Гражданско дело No 820/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Д.,
М.И.Д.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.
198 Гражданско дело No 855/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.П.Б.,
Г.Н.Б.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 10.7.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.
199 Гражданско дело No 315/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Н.Б. С.К.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 11.7.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
200 Гражданско дело No 1000/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права М.П.А.,
Д.З.Д.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.7.2017г.
В законна сила на 11.7.2017г.
201 Гражданско дело No 1004/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД   Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.7.2017г.
В законна сила на 20.7.2017г.
202 Гражданско дело No 406/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Ж.М.К. Д.П.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 12.7.2017г.
В законна сила на 12.7.2017г.
203 Гражданско дело No 1207/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ш.С.Х. Р.Р.Ш. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2017
Гражданско дело № 626/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 200/13.07.2017 год.,постановено по гр.д.№ 1207/2016 год.на РС-Димитровград в обжалваната му част. ОСЪЖДА Р.Р.Ш. ЕГН ********** *** да заплати на Ш.С.Х. ЕГН ********** *** сумата 500 лева разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.10.2017г.
204 Гражданско дело No 500/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Г. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Гражданско дело № 617/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 199 / 13.07.2017 г. постановено по гр. дело № 500 / 2017 г. на РС - Димитровград.ОСЪЖДА "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, гр.Пловдив, район "Централен", ул. "Христо Г. Данов" № 37 да заплати наГеорги Д.Г., ЕГН **********,***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, сумата в размер на 300 лв. - съдебни разноски пред ОС - Хасково.
В законна сила на 30.10.2017г.
205 Гражданско дело No 590/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БЕВЪРЛИ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2017
Гражданско дело № 618/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 198 / 13.07.2017 г. постановено по гр. дело № 590 / 2017 г. на РС - Димитровград.ОСЪЖДА "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, гр.Пловдив, район "Централен", ул. "Христо Г. Данов" № 37 да заплати на "Бевърли" ООД, ЕИК 126078975, гр. Димитровград, ул. "П. Евтимий" №1, вх."Г" ап.6 сумата от 300 лв. разноск по делото.
В законна сила на 31.10.2017г.
206 Гражданско дело No 166/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.К.С. П.К.А.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 14.7.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
207 Гражданско дело No 394/2017 Искове за развод и недействителност на брака М.В.В. А.С.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 14.7.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
208 Гражданско дело No 192/2017 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ С.С.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 18.7.2017г.
В законна сила на 12.8.2017г.
209 Гражданско дело No 248/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКС КОЛЕКТ ООД Н.Д.Ж. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.7.2017г.
В законна сила на 16.9.2017г.
210 Гражданско дело No 685/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД Н.М.Г.,
П.М.Б.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 18.7.2017г.
В законна сила на 3.8.2017г.
211 Гражданско дело No 1665/2016 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.Н.Н. МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 20.7.2017г.
В законна сила на 28.9.2017г.
212 Гражданско дело No 617/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ИВМАР ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 21.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Гражданско дело № 616/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 209/ 21.07.2017 г. по гр. д. № 617/ 2016 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване" АД да заплати на „ИВМАР“ ЕООД направените пред въззивната инстанция разноски в размер на 300 лв. за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 23.10.2017г.
213 Гражданско дело No 657/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Е.Д. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 21.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Гражданско дело № 615/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 210 от 21.07.2017 г., постановено по гр.дело № 657 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” № 37 да заплати на З.Е.Д.., ЕГН ********** *** път /Пеньо Пенев/ № 2, със съдебен адрес *** - адвокат Б.И. сумата в размер на 300 /триста/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
214 Гражданско дело No 299/2017 Искове по КЗ ЕВСТАТИ-ЕВСТАТИ ДИМИТРОВ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 26.7.2017г.
В законна сила на 16.9.2017г.
215 Гражданско дело No 1147/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.И.К. П.А.В. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 27.7.2017г.
216 Гражданско дело No 1142/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.К.К.,
Н.Т.К.
С.А.Д.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД,
Н.Н.Т.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 1.8.2017г.
В законна сила на 2.1.2018г.
217 Гражданско дело No 703/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Ц.К.П.,
Г.К.П.
К.С.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 1.8.2017г.
В законна сила на 31.8.2017г.
218 Гражданско дело No 1096/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.Щ.Ц.,
Ц.И.Ц.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 1.8.2017г.
В законна сила на 1.8.2017г.
219 Гражданско дело No 881/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.В.С.,
К.Д.С.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.8.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
220 Гражданско дело No 911/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права Т.П.Д.,
С.Д.С.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.8.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
221 Гражданско дело No 1030/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.Н.,
З.Х.Н.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 2.8.2017г.
В законна сила на 2.8.2017г.
222 Гражданско дело No 680/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Д. В.Г.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 4.8.2017г.
В законна сила на 4.8.2017г.
223 Гражданско дело No 1184/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.А.Д. Н.Н.Т.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 16.8.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Гражданско дело № 646/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 236 от 16.08.2017 год., постановено по гр.д. № 1184 / 2016 год. по описа на Районен съд – Димитровград. Решението може да се обжалва пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
224 Гражданско дело No 1199/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.А.М.,
Т.Д.М.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.8.2017г.
В законна сила на 18.8.2017г.
225 Гражданско дело No 761/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД П.Г.П. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 21.8.2017г.
В законна сила на 6.9.2017г.
226 Гражданско дело No 1083/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.,
К.П.К.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 24.8.2017г.
В законна сила на 24.8.2017г.
227 Гражданско дело No 928/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Г.С. С.Я.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 25.8.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
228 Гражданско дело No 870/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ч.П.Ч. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 29.8.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.12.2017
Гражданско дело № 703/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 247 от 29.08.2017 година на РС-Димитровград, постановено по гр.д. № 870 по описа на съда за 2017 година. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на Ч.П.Ч. с ЕГН ********** *** сумата от 400 лв. – деловодни разноски, направени пред въззивната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 703/2017 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 1.12.2017г.
229 Гражданско дело No 381/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИК ООД - ДИМИТРОВГРАД С.П.Т. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 5.9.2017г.
В законна сила на 5.9.2017г.
230 Гражданско дело No 915/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.З.К. Д.И.Б. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 7.9.2017г.
В законна сила на 7.9.2017г.
231 Гражданско дело No 830/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Г.Т. Д.Г.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 8.9.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.
232 Гражданско дело No 682/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество АРДА ТУР ЕООД Л.К.Л. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 13.9.2017г.
В законна сила на 13.9.2017г.
233 Гражданско дело No 713/2017 Облигационни искове от/срещу владелец Т.Х.Т.,
С.И.Т.
В.Д.В.,
И.К.В.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 15.9.2017г.
В законна сила на 11.10.2017г.
234 Гражданско дело No 768/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.А.П. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.9.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2017
Гражданско дело № 718/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 255/15.09.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 768/2017 година по описа на съда. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, ДА ЗАПЛАТИ на В.А.П.., ЕГН ********** *** сумата от 400 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 718/2017 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 18.12.2017г.
235 Гражданско дело No 1151/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.К. ОБЩИНА - ДИМИТРОВГРАД,
Д.Б.В.,
К.Т.Г.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 18.9.2017г.
В законна сила на 5.10.2017г.
236 Гражданско дело No 1344/2017 Искове за трудово възнаграждение А.И.И. НЮ ЕЛЕКТРИКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 18.9.2017г.
В законна сила на 3.10.2017г.
237 Гражданско дело No 1463/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД   Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 18.9.2017г.
В законна сила на 27.9.2017г.
238 Гражданско дело No 1017/2017 Искове по СК - издръжка, изменение В.П.Б.,
К.Н.Д.
Н.К.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 20.9.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
239 Гражданско дело No 856/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.К.С.,
П.Б.С.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 21.9.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.
240 Гражданско дело No 1109/2017 Искове за трудово възнаграждение С.П.С. КАТЕКА ТРАНС ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 21.9.2017г.
241 Гражданско дело No 632/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.К.М. С.Е.К. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 25.9.2017г.
В законна сила на 12.10.2017г.
242 Гражданско дело No 860/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.И.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.9.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2018
Гражданско дело № 744/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 261/26.09.2017 год.по гр.д.№ 860/2017 год.на РС-Димитровград. ОСЪЖДА „ ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ № 37 да заплати на З.И.К. ЕГ ********** ***-4 със съдебен адрес *** офис 21-адв.Б.И. направените по делото разноски за въззивната инстанция в размер на 300 лева,представляващи адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 24.1.2018г.
243 Гражданско дело No 1083/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.,
К.П.К.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 26.9.2017г.
В законна сила на 26.9.2017г.
244 Гражданско дело No 1148/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.П.П.,
М.В.П.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 26.9.2017г.
В законна сила на 26.9.2017г.
245 Гражданско дело No 863/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ООД "ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО" - ДИМИТРОВГРАД ЕООД ТРИМЕКС ЛОГИСТИКС ГРУП Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.9.2017г.
В законна сила на 27.9.2017г.
246 Гражданско дело No 1336/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.А.Т.,
В.Г.Т.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.9.2017г.
В законна сила на 27.9.2017г.
247 Гражданско дело No 1363/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Т.Х.,
Д.Т.Х.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 27.9.2017г.
В законна сила на 27.9.2017г.
248 Гражданско дело No 542/2017 Делба Ж.М.В. Г.М.Г. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 28.9.2017г.
В законна сила на 19.10.2017г.
249 Гражданско дело No 567/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.И.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 28.9.2017г.
В законна сила на 16.11.2017г.
250 Гражданско дело No 741/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Ж.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 2.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.12.2017
Гражданско дело № 744/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение №268 от 02.10.2017г. по г.д. 741/2017г. по описа на Районен съд Димитровград. ОСЪЖДА„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"АД, с ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, район централен, ул. „Христо Г.Данов"№37, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на Д.Ж.А. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 300лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.12.2017г.
251 Гражданско дело No 392/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БЕВЪРЛИ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 3.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2017
Гражданско дело № 740/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение №269/03.Х.2017 г. постановено по гр.дело №392/2017 г. на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД,ЕИК***, гр.Пловдив, район „Централен”, ул. ”Христо Г.Данов” №37 да заплати на „Б.“ ООД, ЕИК***,гр.Димитровград,ул.“Патриарх Евтимий“ №1 вх.“Г“ ап.6 сумата от 300 лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно. Особено мнение по в.гр.д. № 740/2017 година на ХОС на съдия Анна Петкова.
В законна сила на 12.12.2017г.
252 Гражданско дело No 439/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Я.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2018
Гражданско дело № 756/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение № 271 от 04.10.2017 г., постановено по гр.дело № 439 / 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” № 37 да заплати на С.Я.Т. ЕГН ********** *** размер на 300 /триста/ лева – деловодни разноски – възнаграждение за адвокат за осъществено процесуално представителство пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
253 Гражданско дело No 1405/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.Б.,
А.Д.П.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 4.10.2017г.
В законна сила на 4.10.2017г.
254 Гражданско дело No 681/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.А.Д. Д.Р.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2017
Гражданско дело № 704/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 272/06.10.2017 г. на ПС - Димитровград, по Гр.д. №681/2017 г. по описа на съда в обжалваната част.ОСЪЖДА Д. Раджеб Д. с ЕГН №**********,***, на основание чл.78, ал. 3 ГПК, да заплати на Г.А.Д. , с ЕГН ********** *** направенитевъв въззивното производство разноски в размер на 600 лева - за адв. възнаграждение.Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 20.12.2017г.
255 Гражданско дело No 1346/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ООД "ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО" - ДИМИТРОВГРАД ЕООД ЕНДОРСС Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 6.10.2017г.
В законна сила на 21.10.2017г.
256 Гражданско дело No 1455/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Г.Ж.,
Ж.Г.Д.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.10.2017г.
В законна сила на 6.10.2017г.
257 Гражданско дело No 654/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.2.2018
Гражданско дело № 755/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 275 от 09.10.2017 г., постановено по гр. д. № 654 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, да заплати на Т. Динков Т., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.2.2018г.
258 Гражданско дело No 845/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.И.Б. П.Ж.Б. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 9.10.2017г.
В законна сила на 28.10.2017г.
259 Гражданско дело No 1401/2017 Искове по СК - издръжка, изменение В.Р.Р. М.Х.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 9.10.2017г.
В законна сила на 9.10.2017г.
260 Гражданско дело No 835/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Т.Т.Т. Р.Г.И.,
Х.И.И.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.10.2017г.
В законна сила на 31.10.2017г.
261 Гражданско дело No 861/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БЕВЪРЛИ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 29.1.2018
Гражданско дело № 782/2017
ОБЕЗСИЛВА Решение 276 от 10.10.2017 год., постановено по гр.д. № 861 / 2017 год. по описа на Районен съд – Димитровград. ВРЪЩА делото на Районен съд – Димитровград за ново разглеждане от друг състав за произнасяне по предявения иск. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
262 Гражданско дело No 1628/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПАУЪР ЕООД ТЕЦ МАРИЦА-3 Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 10.10.2017г.
263 Гражданско дело No 1211/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Т.Т. Д.И.С.,
Д.К.Т.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 12.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 23.2.2018
Гражданско дело № 781/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение №279/12.10.2017г. на Районен съд – Димитровград, по гр. дело № 1211/2016 г., по описа на съда.ОСЪЖДА Д.Т.Т., ЕГН **********,*** чрез адв. Д.Иинджова АК-Хасково, на основание чл.78,ал.3 ГПК да заплати на Д.И.С., ЕГН ********** ***, сумата 400,00 лева, представляваща направени по делото разноски за въззивната инстанция.ОСЪЖДА Д.Т.Т., ЕГН **********,*** чрез адв. Д.Иинджова АК-Хасково, на основание чл.78,ал.3 ГПК да заплати на Д.К.Т. ЕГН ********** *** сумата 500,00 лева, представляваща направени по делото разноски за въззивната инстанция.Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС-София, в едномесечен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 31.10.2015
Гражданско дело № 2390/2018
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на Решение № 60 от 23.02.2018 г. по в. гр. д. № 781/2017 г. на Хасковския окръжен съд, по касационната жалба на Д.Т. ***. ОСЪЖДА Д.Т. *** на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплати на Д.И.С. *** сумата 300 лв. разноски в касационното производство. ОСЪЖДА Д.Т. *** на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплати на Д.К.Т. *** сумата 600 лв. разноски в касационното производство. Определението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2018г.
264 Гражданско дело No 715/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.А.Х. Н.П.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 13.10.2017г.
В законна сила на 13.10.2017г.
265 Гражданско дело No 754/2017 Искове за развод и недействителност на брака Х.А.Д. Д.Б.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 13.10.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
266 Гражданско дело No 904/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС - ЕООД - СОФИЯ М.Х.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 13.10.2017г.
В законна сила на 13.10.2017г.
267 Гражданско дело No 945/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Е.З.А. З.Д.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 13.10.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.
268 Гражданско дело No 1630/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Г.К.,
М.М.К.
  Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 13.10.2017г.
В законна сила на 25.10.2017г.
269 Гражданско дело No 396/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Г.З. Г.В.З. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 16.10.2017г.
В законна сила на 31.10.2017г.
270 Гражданско дело No 1018/2017 Искове за развод и недействителност на брака Й.Г.В. В.В.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.10.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.
271 Гражданско дело No 1261/2017 Искове за развод и недействителност на брака Р.Й.Й. Й.Д.Й. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.10.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.
272 Гражданско дело No 1534/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Н.М.,
В.М.М.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.10.2017г.
В законна сила на 18.10.2017г.
273 Гражданско дело No 569/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.С.И. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 19.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Гражданско дело № 792/2017
ОТМЕНЯ Решение № 287/ 19.10.2017 г. по гр. д. № 569/ 2017 г. на Районен съд – Димитровград в частта, в която „У.Б.“ АД е осъден да заплати на Б.С.И. сумата от 6200 евро, представляваща надвзета сума без правно основание по Договор за банков кредит № 264 от 07.12.2007 г., формирана като възнаградителна лихва, като част от всяка дължима анюитетна вноска за периода от 11.04.2012 г. до 10.04.2017 г., както и в частта на разноските, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.С.И. с ЕГН **********, 5-Ж-9 против „У.Б.“АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.София, Столична община, район Възраждане, площад „Св.Неделя“ №7 иск с правно основание чл. 55 ЗЗД за сумата от 6200 евро, представляваща надвзета сума без правно основание по Договор за банков кредит № 264 от 07.12.2007 г., формирана като възнаградителна лихва, като част от всяка дължима анюитетна вноска за периода от 11.04.2012 г. до 10.04.2017 г.ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част. ОСЪЖДА Б.С.И. да заплати „У.Б.“АД разноски по делото в размер на 2809 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.2.2018г.
274 Гражданско дело No 363/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.М.М. Т.Х.Р. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 20.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Гражданско дело № 825/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 292 от 20.10.2017 г., постановено по гр. д. № 363 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград, в обжалваната част, с която Т.Х.Р. ЕГН **********, с адрес: *** , е осъдена да заплати на Д.М.М. ЕГН **********, с адрес: *** , сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща равностойността на малко куче порода „Пекинез“, както и 192,30 /сто деветдесет и два лева и тридесет стотинки/ - деловодни разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Т.Х.Р. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Д.М.М. ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2018г.
275 Гражданско дело No 998/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БЕВЪРЛИ ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 20.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 7.12.2017
Гражданско дело № 784/2017
ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 784/25017 г. по описа на Окръжен съд - Хасково.ВРЪЩА делото на Районен съд - Димитровград за проверка на редовността на подадената възивна жалба и администрирането и.Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2018
Гражданско дело № 26/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 291 от 20.10.2017 г., постановено по гр. д. № 998 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, да заплати на „Бевърли“ ООД, с ЕИК 126078975, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. П. Евтимий №1 вх. Г ап. 6, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 26/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 9.3.2018г.
276 Гражданско дело No 879/2017 Искове по КЗ Б.Д.Я. ЗАД"ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ-ЗАСТРАХОВАНЕ"АД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.10.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
277 Гражданско дело No 1429/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Г.Л.,
Ж.И.Л.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.10.2017г.
В законна сила на 23.10.2017г.
278 Гражданско дело No 1462/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Ж.М.,
Х.М.К.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 23.10.2017г.
В законна сила на 23.10.2017г.
279 Гражданско дело No 161/2017 Искове по КЗ Д.Я.Д. АРМЕЕЦ - АД - СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 24.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 2.2.2018
Гражданско дело № 799/2017
ОТМЕНЯ Решение № 298 от 24.10.2017 год., постановено по гр.д. № 161 / 2017 год. по описа на Районен съд – Димитровград, вместо което постановява:ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Я.Д., ЕГН **********, с адрес ***, офис 5 – адвокат Б.И. против „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД, ЕИК 121076907, със седалище и адрес на управление – *******************, представлявано от М.П.И. и Вася Петрова Кокинова – Моллова И С К за сума в размер на 1 700.75 /хиляда и седемстотин лева и седемдесет и пет стотинки/ лева – застрахователно обезщетение по застрахователен договор, сключен с комбинирана застрахователна полица № 0306Х0161954 за застраховки „Каско“ и „Злополука“ от 06.11.2015 год., за настъпило в гр.Димитровград на 11.10.2016 год. застрахователно събитие с лек автомобил, марка „HONDA“, модел „CR – V“, с рег. № Х ** ВС, ведно със законната лихва и деловодни разноски.ОСЪЖДА Д.Я.Д., ЕГН **********, с адрес ***, офис 5 – адвокат Б.И. да заплати на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД, ЕИК 121076907, със седалище и адрес на управление – *******************, представлявано от М.П.И. и Вася Петрова Кокинова – Моллова сумата в размер на 784.02 /седемстотин осемдесет и четири лева и две стотинки/ лева – разноски за двете инстанции.
В законна сила на 2.2.2018г.
280 Гражданско дело No 567/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.И.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 24.10.2017г.
281 Гражданско дело No 1005/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КИНГ ГЕЙМС ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 24.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Гражданско дело № 800/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 296 от 24.10.2017 година на РС-Димитровград, постановено по гр.д. № 1005 по описа на съда за 2017 година.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.
282 Гражданско дело No 1007/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИНТЕРТРАНС-ЗЛАТКО ИЛИЕВ ЕООД ЛГС ЛОГИСТИКС ГЛОБАЛ СЕРВИСЕ ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 24.10.2017г.
В законна сила на 15.11.2017г.
283 Гражданско дело No 1296/2017 Искове за развод и недействителност на брака Х.Д.С. Г.Т.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 24.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
284 Гражданско дело No 781/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЛАТЕВ ГРУП 2012 ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 25.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Гражданско дело № 780/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 255/15.09.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 768/2017 година по описа на съда.ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, ДА ЗАПЛАТИА на „Л.груп 2012“ ЕООД гр. Димитровград,ул. „ Сливница“ бл.8, вх.Б,ет.2, ап.8, ЕИК 202115925 сумата от 360 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.
285 Гражданско дело No 1603/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Б.Д.,
Ч.Т.Л.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 25.10.2017г.
В законна сила на 25.10.2017г.
286 Гражданско дело No 704/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Г.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 26.10.2017г.
В законна сила на 22.12.2017г.
287 Гражданско дело No 888/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Д.С. СТАВИО - ООД - ДИМИТРОВГРАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 26.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Гражданско дело № 783/2017
ПОТВЪРЖДАВА решение №303/26.Х.2017 г. постановено по гр.дело №888/2017 г. на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА Кристиян Д.С. ЕГН ********** *** заплати на „Ставио“ООД,ЕИК 126643976, гр.Димитровград, Хасковска област ул.“Петър Берон“ № 5-В-2 направените по делото разноски в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по касационен ред пред ВКС на РБ в месечен срок от 31.І.2018 г.указан на страните в съдебно заседание от 17.І.2018 г.
В законна сила на 28.2.2018г.
288 Гражданско дело No 1082/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ООД "ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО" - ДИМИТРОВГРАД АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК ЕООД Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 26.10.2017г.
В законна сила на 26.10.2017г.
289 Гражданско дело No 1145/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.Д.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 26.10.2017г.
В законна сила на 26.10.2017г.
290 Гражданско дело No 996/2017 Искове за развод и недействителност на брака Р.К.М. И.Ж.М. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 31.10.2017г.
В законна сила на 11.11.2017г.
291 Гражданско дело No 1135/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Т.А.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 31.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 21.12.2017
Гражданско дело № 823/2017
Прекратява производството по в.гр.д.№ 823/2017 на ХОС. Връща делото на ДРс за проверка не редовността на подадената въззивна жалба и администрирането й. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2018
Гражданско дело № 40/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 309 от 31.10.2017 г., постановено по гр. д. № 1135 по описа за 2017 г. на Районен съд – Димитровград Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2018г.
292 Гражданско дело No 1723/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Д.П.П. Ж.Г.Г. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 31.10.2017г.
293 Гражданско дело No 924/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.В.В. П.М.В. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 1.11.2017г.
В законна сила на 21.11.2017г.
294 Гражданско дело No 1561/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.Й. С.М.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 2.11.2017г.
В законна сила на 18.11.2017г.
295 Гражданско дело No 1612/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.Н.Т. С.А.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 2.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2018
Гражданско дело № 804/2017
ОСТАВЯ В CИЛA решение №З11/02.ХІ.2017 г, постановено по гр.дело № 1612 /2017 г. на Районеи съд-Димитровград. ОСЪЖДА Н.Н.Т.,*** да заплати на С.А.Д., FГH:*********U от гр.Димитронград, Хасковска област, ул. "Девети май" №5 вх. "Б" ап.14 направените по делото разноски в размер на 550 лв. за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и е окончателно.
В законна сила на 24.1.2018г.
296 Гражданско дело No 650/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.Г.М. А.Е.В. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 3.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2018
Гражданско дело № 35/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 312 от 03.11.2017 год., постановено по гр.д. № 650 / 2017 год. по описа на Районен съд – Димитровград. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2018г.
297 Гражданско дело No 1520/2016 Делба Г.С.Ц. М.С.М.,
Р.Д.М.,
З.Д.М.
Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 6.11.2017г.
В законна сила на 23.11.2017г.
298 Гражданско дело No 844/2017 Искове за трудово възнаграждение П.К.Т. АРЕНА 23 ЕООД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.11.2017г.
В законна сила на 6.11.2017г.
299 Гражданско дело No 897/2017 Искове по СК - издръжка, изменение К.В.С. Х.С.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 6.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.2.2018
Гражданско дело № 822/2017
ОТМЕНЯ Решение № 314/ 06.11.2017 г. по гр. д. № 897/ 2017 на РС – Димитровград в частта, в която предявеният от К.В.С. против Х.С.А. иск с правно основание чл. 144 СК е отхвърлен до сумата от 150 лв., в частта, в която предявеният иск с правно основание чл. 149 СК е отхвърлен до сумата от 150 лв., както и в частта за разноските, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Х.С.А. да заплаща на К. Вълчева С. ежемесечна издръжка в размер на 150 лв., считано от подаване на исковата молба – 13.06.2017 г. - до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА Х.С.А. да заплати на К.В.С. на основание чл. 149 СК сумата от 150 лв., представляваща издръжка за минало време, считано от 09.05.2017 г. до 13.06.2017 г. ОСЪЖДА Х.С.А. да заплати по сметка на РС – Димитровград ДТ в размер на 266 лв. ОСЪЖДА К.В.С. да заплати на Х.С.А. направените по делото разноски в размер на 120 лв. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2018г.
300 Гражданско дело No 1649/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.В.Т.,
С.Й.Т.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.11.2017г.
В законна сила на 6.11.2017г.
301 Гражданско дело No 1652/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Д.И. Д.К.Т. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 6.11.2017г.
В законна сила на 14.11.2017г.
302 Гражданско дело No 1652/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Д.И. Д.К.Т. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Заповед за защита от 6.11.2017г.
303 Гражданско дело No 1465/2017 Искове за недействителност на правни сделки ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ Ж.Д.Н. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 7.11.2017г.
304 Гражданско дело No 675/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС ЕООД Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2018
Гражданско дело № 259/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решние № 319/08.11.2017 г. постановено по гр.д.№ 675/2017 г. на Районен съд - Димитровград.РЕШЕНИЕТО на основание чл. 280, ал. 3, т. 1 от ГПК не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 12.6.2018г.
305 Гражданско дело No 898/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БЕВЪРЛИ ООД ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ЙИСТ ЮРЪП ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 8.11.2017г.
В законна сила на 5.12.2017г.
306 Гражданско дело No 1078/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
П.М.Б. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 9.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2018
Гражданско дело № 803/2017
Оставя в сила Решение №321/2017 на ДРс постановено по гр.д.№1078/2017. Осъжда П.М.Б. ЕГН ********** *** да заплати на ДСП Димитровград сумата от 120 лв. направени по делото, пред въззивна инстанция разноски- юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Определение от 13.9.2018
Гражданско дело № 3095/2018
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 9694 от 03.08.2018 г. на П.М.Б. ***, за отмяна на влязлото в сила решение № 168 от 11.05.2018 г. по в.гр.д. № 803/2017 г. на Хасковския окръжен съд, постановено в производство по чл. 12 и сл. от Закона за защита от домашното насилие, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 3095/2018 г. по описа на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение. Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, в едноседмичен срок от съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 11.5.2018г.
307 Гражданско дело No 1133/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ - АД - СОФИЯ Н.Д.Ж. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 10.11.2017г.
В законна сила на 16.12.2017г.
308 Гражданско дело No 818/2017 Искове за развод и недействителност на брака В.Б.Б. Ю.Ф.Б. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Определение от 13.11.2017г.
В законна сила на 25.11.2017г.
309 Гражданско дело No 869/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Й.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2018
Гражданско дело № 60/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 326/13.11.2017г., постановено по гр. д. № 869/2017г. на Районен съд - Димитровград.ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Христо Г.Данов“ №37, да заплати на К.Й.К. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Б.И. направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 300лв.-платено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Особено мнение на съдия Т. Хаджиев:
В законна сила на 8.3.2018г.
310 Гражданско дело No 901/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.О.П. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 13.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2018
Гражданско дело № 64/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №325 от 13.11.2017г. по г.д. 901/2017г. по описа на Районен съд Димитровград. ОСЪЖДА„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"ЕАД, с ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, обл. Пловдив, район централен, ул. „Христо Г.Данов"№37, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати З.О.П. ЕГН ********** *** по делото разноски в размер на 300лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2018г.
311 Гражданско дело No 1099/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.Н.М. Е.М.М. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 15.11.2017г.
В законна сила на 7.12.2017г.
312 Гражданско дело No 1298/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.А.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.11.2017г.
В законна сила на 15.11.2017г.
313 Гражданско дело No 1312/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Д.Н.П. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 15.11.2017г.
В законна сила на 15.11.2017г.
314 Гражданско дело No 1364/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Х.Р.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДИМИТРОВГРАД
Б.А.М. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 16.11.2017г.
В законна сила на 10.2.2018г.
315 Гражданско дело No 702/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.К.П. К.С.П.,
АГЕНЦИЯ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ПРИ Д "СП" - Д - ГРАД
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 17.11.2017г.
В законна сила на 12.12.2017г.
316 Гражданско дело No 1395/2017 Искове за развод и недействителност на брака Й.Р.С. Н.К.С. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 17.11.2017г.
В законна сила на 6.12.2017г.
317 Гражданско дело No 1054/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Х.С. Д.Р.С. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.11.2017г.
В законна сила на 13.12.2017г.
318 Гражданско дело No 1075/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Г.А. И.Н.А. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.11.2017г.
В законна сила на 22.12.2017г.
319 Гражданско дело No 1559/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.П.,
Д.П.П.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 20.11.2017г.
В законна сила на 20.11.2017г.
320 Гражданско дело No 1205/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.А. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2018
Гражданско дело № 19/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 347/21.11.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 1205 по описа на съда за 2017 г. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.А. ***, ЕГН ********** сумата от 300 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Особено мнение по в.гр.д. № 19/2018 година на ХОС на съдия Анна Петкова:
В законна сила на 23.2.2018г.
321 Гражданско дело No 1333/2017 Искове за развод и недействителност на брака Л.Л.Л. В.Д.Л. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 21.11.2017г.
В законна сила на 8.12.2017г.
322 Гражданско дело No 1200/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Г.Ч. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2018
Гражданско дело № 41/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №349/22.ХI.2017 г. постановено по гр.дело №1200/2017 г. на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД,ЕИК ***, гр.Пловдив, район „Централен”, ул.”Христо Г.Данов” №37 да заплати на С.Г.Ч.,ЕГН: ********** *** сумата от 400 лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.3.2018г.
323 Гражданско дело No 1722/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.А.,
Н.М.А.
  Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 22.11.2017г.
В законна сила на 22.11.2017г.
324 Гражданско дело No 1157/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.И.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 23.11.2017г.
В законна сила на 7.2.2018г.
325 Гражданско дело No 1727/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Б.,
Й.С.П.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 23.11.2017г.
В законна сила на 23.11.2017г.
326 Гражданско дело No 1359/2017 Искове за развод и недействителност на брака Х.А.Д. И.Д.Д. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 24.11.2017г.
В законна сила на 24.11.2017г.
327 Гражданско дело No 1526/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.Н.А. И.В.А. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 24.11.2017г.
В законна сила на 24.11.2017г.
328 Гражданско дело No 1315/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.И.И. П.А.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.11.2017г.
329 Гражданско дело No 589/2017 Облигационни искове между съсобственици Н.С.С. Н.С.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.11.2017г.
В законна сила на 30.12.2017г.
330 Гражданско дело No 727/2017 Искове за развод и недействителност на брака П.Д.П. Н.Т.П. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 27.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 8.3.2018
Гражданско дело № 73/2018
ОТМЕНЯ решение № 356/27.11.2017 год.,постановено по гр.д.№ 727/2017 год. на РС-Димитровград в обжалваната му част, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Н.Т.П. ***, ЕГН ********** да заплаща на Р. Н.П. ЕГН *********, действаща като непълнолетна със съгласието на майка си П.Д.П. ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 180 лева,считано от 15.10.2017 год. до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа. ОСЪЖДА П.Д.П. ЕГН ********** *** да заплати на Н.Т.П. *** направените разноски за настоящата инстанция в размер на 10,80 лева,съобразно уважената част на въззивната жалба. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.3.2018г.
331 Гражданско дело No 87/2017 Делба Д.М.Д. Д.К.П.,
Л.Г.П.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 29.11.2017г.
332 Гражданско дело No 1006/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Д.И. В.П.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 29.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Гражданско дело № 25/2018
ОТВЪРЖДАВА решение №359 от 29.11.2017г. по г.д. 1006/2017г. по описа на Районен съд ОСЪЖДА Е.Д.И. ЕГН ********** *** да заплати на В.П.И. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 500лв. съобразно представения списък. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2018г.
333 Гражданско дело No 1033/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕПЪЛ КОНСУЛТ ЕООД Д.С.Я. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 29.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2018
Гражданско дело № 69/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 360/29.11.2017г.на Районен съд – Димитровград, по гр.д. № 1033/2017 г., по описа на съда. ОСЪЖДА Д.С. Янкова, с ЕГН ********** *** да заплати на „Епъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201704461, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 96, вх. Б, ет. 2, ап. 4, представлявано от К.К., чрез процесуалния представите адв.Е.Б.,*** Бизнес център, офис 302 сумата в размер на 600 лв., представляващи сторени пред въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 23.3.2018г.
334 Гражданско дело No 1384/2017 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен В.П.С. Г.С.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 30.11.2017г.
В законна сила на 2.2.2018г.
335 Гражданско дело No 1040/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.А.М. Р.С.С. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.12.2017г.
В законна сила на 30.12.2017г.
336 Гражданско дело No 1162/2017 Делба С.К.Г.,
А.Д.Г.
Д.Д.Б.,
Р.И.Г.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2018
Гражданско дело № 147/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 364/ 04.12.2017 г. по гр. д. № 1162/2017 г. на Районен съд – Димитровград. Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
337 Гражданско дело No 1163/2017 Делба С.К.Г.,
А.Д.Г.
Д.Д.Б. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 4.12.2017г.
338 Гражданско дело No 1809/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.М.Г.,
Р.И.Г.
  Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 4.12.2017г.
В законна сила на 4.12.2017г.
339 Гражданско дело No 739/2017 Искове по КЗ Т.П.В.,
И.В.В.,
Д.В.В.
ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Гражданско дело № 94/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение №370/06.ХII.2017 г. постановено по гр.дело №739/2017 г. на Районен съд-Димитровград. ОСЪЖДА Т.П.В., ЕГН:**********, И.В.В. ,ЕГН: ********** и Д.В.В., ЕГН: ********** *** да заплатят на „Г.Ж.“ ЕАД, ЕИК****,гр.София,бул. “Цариградско шосе“ №47 А бл.“В“ ет.3 сумата от 100 лв. разноски пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.4.2018г.
340 Гражданско дело No 899/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.П.С. Д.Т.Р. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 6.12.2017г.
В законна сила на 29.12.2017г.
341 Гражданско дело No 851/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Я.П.П. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 8.12.2017г.
В законна сила на 3.1.2018г.
342 Гражданско дело No 697/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.Н.С. Д.М.Т.,
К.З.П.,
С.П.П.
Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 11.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2018
Гражданско дело № 187/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 374 от 11.12.2017 година, постановено по гражданско дело № 697 по описа на РС-Димитровград за 2017 година. ОСЪЖДА К.З.П. с ЕГН ********** *** и С.П. Петокв, с ЕГН ********** ***, да заплатят на Г.Н.С., с ЕГН ********** ***, направените във въззивното производство разноски в размер на 250 лева. ОСЪЖДА Г.Н.С., с ЕГН ********** ***, да заплати на К.З.П. с ЕГН ********** *** и С.П. Петокв, с ЕГН ********** *** направените във въззивното производство деловодни разноски в размер на 500 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 29.6.2018г.
343 Гражданско дело No 1107/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.М.Г. М.А.М. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 11.12.2017г.
В законна сила на 11.12.2017г.
344 Гражданско дело No 900/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Г.К.З.,
С.К.З.
К.Н.З. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 12.12.2017г.
В законна сила на 29.12.2017г.
345 Гражданско дело No 1198/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.М.Д. Н.Л.Д. Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 13.12.2017г.
В законна сила на 16.1.2018г.
346 Гражданско дело No 1416/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.П.Ж. Ж.Н.И. Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Определение от 14.12.2017г.
В законна сила на 28.12.2017г.
347 Гражданско дело No 1826/2017 Искове по СК - издръжка, изменение С.П.К. П.С.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 15.12.2017г.
В законна сила на 15.12.2017г.
348 Гражданско дело No 767/2017 Искове по КЗ УИКЕНД ООД - ДИМИТРОВГРАД ЗАД "АРМЕЕЦ" АД - СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 18.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2018
Гражданско дело № 146/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение №379/18.12.2017 г. РС Димитровград, постановено по гр.д. №767 по описа на съда за 2017 г.ОСЪЖДА "ЗАД Армеец" АД гр. Софиящ, ЕИК1231076907, със седалище и адрец на управление гр. София, ул. Стефан Караджа № 2 да заплати на " Уикенд" ООД, ЕИК 126145986, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул." П. Евтмий" № 7,вх.Б, ап. 2 ,сумата от 800 лв., представляваща направени разноски в производството пред възивната инстанция
В законна сила на 2.4.2018г.
349 Гражданско дело No 1399/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТБ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД СИ ТИ ДИ 2008 ЕООД,
Д.Х.В.,
С.Т.В.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 18.12.2017г.
В законна сила на 28.3.2018г.
350 Гражданско дело No 1663/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Б.Т.,
С.Р.С.
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР. СОФИЯ Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Решение от 19.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.4.2018
Гражданско дело № 171/2018
ОТМЕНЯ решение №381/19.ХII.2017 г. постановено по гр.дело №1663/ 2016 г. в частта,с която Районен съд-Димитровград отхвърля иска с правно основание чл.49 от ЗЗД за горницата над сумата 956.70 лв. до пълния предявен размер от 3 200 лв. предявен от В.Б.Т..,ЕГН ********** *** , и С.Р.С.,ЕГН ********** ***-А-20 против Агенция „Пътна инфраструктура", ЕИК000695089,град София, бул."Македония" №3,като ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура", ЕИК000695089, град София, бул."Македония" №3 да заплати на В.Б.Т..,ЕГН ********** *** , и С.Р.С.,ЕГН ********** ***-А-20 още 2 243.30 лева обезщетение за имуществени вреди - пропуснати ползи с правно основание чл.49 ЗЗД за част от ПИ с № 085005 по КВС на с.К., общ.Димитровград за периода от м.12.2011 г. до м.12.2016 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.ХII.2016 г. до окончателно изплащане на сумата. ОТМЕНЯ решение №381/19.ХII.2017 г. постановено по гр.дело №1663/ 2016 г. в частта,с която Районен съд-Димитровград присъжда разноски,като ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура", ЕИК000695089, град София, бул."Македония" №3 да заплати на В.Б.Т..,ЕГН ********** *** , и С.Р.С.,ЕГН ********** ***-А-20 сумата 255.50 лв. за производството пред първата инстанция. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура", ЕИК000695089, град София, бул."Македония" №3 да заплати на В.Б.Т..,ЕГН ********** *** , и С.Р.С.,ЕГН ********** ***-А-20 сумата 864 лв. за производството пред въззивния съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.4.2018г.
351 Гражданско дело No 794/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ - ЕАД В.Н.Л. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 19.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2018
Гражданско дело № 119/2016
ПОТВЪРЖДАВА Решение №380/19.12.2017г.на Районен съд-Димитровград, постановено по гр.д. № 794/2017 г., по описа на съда. ОСЪЖДА „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление: гр.София 1407, район Лозенец, бул."Никола Вапцаров" № 55, да заплати на В. Николоаев Л.., с ЕГН ********** *** направените във възвивното производство разноски, съобразно списъка по чл.80 ГПК, в размер на 400 лева лв. - за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 22.3.2018г.
352 Гражданско дело No 999/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Т.С. НЕО - ТИТАН ООД,
Т.Т.Г.
Докладчик:
ГЕРГАНА Т. СТОЯНОВА
Решение от 19.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 30.3.2018
Гражданско дело № 111/2018
ОТМЕНЯ Решение № 382/ 19.12.2017 г. по гр. д. № 999/2017 г. на Районен съд – Димитровград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Т. Сотева с ЕГН ********** *** против „Нео – Титан“ ООД, ЕИК 126629777, седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. „Простор“ № 21 иск с правно основание чл. 49 ЗЗД за сумата от 1 128. 80 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди на лек автомобил марка „БМВ 745 И“, с рег. № Х3008КА, причинени на 29.05.2017 г. от Т.Т.Г. при изпълнение на възложената му работа от „Нео Титан“ ООД. ОТХВЪРЛЯ предявения от е.Т. Сотева с ЕГН ********** *** против Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 45 ЗЗД за сумата от 1 128. 80 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди на лек автомобил марка „БМВ 745 И“, с рег. № Х3008КА, причинени на 29.05.2017 г. ОСЪЖДА Е.Т.С. да заплати на „Нео Титан“ ООД направените по делото разноски в размер на 992 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2018г.
353 ЧГД No 1154/2017 Процедура по Регламент 1206/2001 г. ОКРЪЖЕН СЪД ФЬОКЛАРУК   Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Определение от 20.12.2017г.
В законна сила на 20.12.2017г.
354 Гражданско дело No 1846/2017 Делба Я.П.П. Я.Г.П.,
Д.Я.П.
Докладчик:
АНДРЕЙ Г. АНДРЕЕВ
Определение от 20.12.2017г.
355 Гражданско дело No 1015/2017 Искове за развод и недействителност на брака Ж.Г.С. Д.Д.С. Докладчик:
АНТОАНЕТА В. МИТРУШЕВА
Решение от 21.12.2017г.
В законна сила на 27.1.2018г.
356 Гражданско дело No 1614/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.П.Р. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ОГНЯН Х. ГЪЛЪБОВ
Решение от 28.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2018
Гражданско дело № 148/2018
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 386/28.12.2017 г. на РС Димитровград, постановено по гр.д. № 1614 по описа на съда за 2017 г., изменено на основание чл.248 ал.1 от ГПК, в частта на разноските с Определение № 82/25.01.2018 г. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул.”Христо Г.Данов” №37, ДА ЗАПЛАТИ на А.П.Р. , ЕГН ********** ***-А-3 сумата от 300 лв. направени по делото, пред въззивната инстанция, разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2018г.