Районен Съд Димитровград

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР”

Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед № РД-13-73/18.04.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР”, при условията на чл.67, ал.1 от КТ.
І. 1. Основни задължения за длъжността: планира, организира и ръководи съдебните служители; отговаря за управлението на административната дейност в съда; организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители; въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността; създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители; организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите; организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация; следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време; съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител; участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение; предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания; ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда; приема и докладва жалби, сигнали и предложения до председателя; събира, обработва и съхранява кадровите досиета; подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела; организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях и други.
2. Размер на основната заплата: 849 лева.
3. Минимални изисквания: завършено висше образование с образователна степен „Бакалавър“; 5 години общ трудов стаж. Специфични изисквания: езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e¬-mail етикет)¬; компютърна грамотност (текстообработка, електронни таблици, кореспондентски информационни технологии и работа в интернет);- познания по нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация; познания в областта на трудовото и социалното законодателство;работа с правно- информационни системи „Апис” и „Сиела”. Владеенето на чужд език от официалните езици на ЕС е предимство.
ІІ. Начин на провеждане на конкурса: четири етапа: по документи; решаване на тест; проверка на компютърните и машинописни умения; събеседване.
ІІІ. Необходими документи:
– заявление (по образец); – декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец); – декларация по чл.136, ал.2, т.2 от ПАС (по образец); – декларация по чл.107а, ал.1 от КТ (по образец); – автобиография (по образец);
– копие от лична карта; – заверено копие от диплома за завършено образование; – свидетелство за съдимост; – копие от трудова книжка и др. документи за трудов стаж; – медицинско свидетелство за постъпване на работа; – удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване; – копия от документи за придобити други квалификации, препоръки (по желание на кандидата).
ІV. Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикацията, в служба „Регистратура” на РС-Димитровград – ет.2, стая 20 – Регистратура, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.
V. Място за съобщения във връзка с конкурсите: таблото за обявления в Районен Съд-Димитровград, както и на сайта: www.rs-dimitrovgrad.com.
VІ. Допълнителна информация: тел. 0391/66930

Обявлението е публикувано във в. Хасковска Марица, брой 75 от 19.04.2016 година